رهنمود ها

دانلود فایل اسم 
اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره1: مالیه موضوعی بر کرایه

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره 4: رهنمای مالیات برای تشبثات، سرمایه کذاران و اشخاص

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره 5: مالیه موضوعی معاشات

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره 6: تادیه مالیه از طریق انتقال الکترونیکی وجوه مالی

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره 7: تصدیق معافیت مالیات برعایدات مطابق به موافقتنامه  های دوجانبه یا چند جانبه

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره 8: در مورد اظهارنامه مالیاتی سالانه شرکت های سهامی محدودالمسوولیت

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره 11: بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره 15: عواید قابل تادیه و غیر قابل تادیه

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره 16: معافیت قابل مجرائی تشبث

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره 17: شیوه های محاسبه و حفظ اسناد

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره 18: نمبر تشخیصیه مالیه دهنده

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره 19: مالیات ثابت فعالیت های تجاری

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره 20: اسهلاک دارایی

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره 21: مالیه موضوعی قرار داد ها

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره 23: تابعیت معافیت موسسات غیر انتفاعی از مالیات بر عایدات

اینجا را کلک کنید

رهنمود دسترسی به اطلاعات