Allocated Budget for Combating COVID-19

مقدمه: در اخیر سال ۲۰۱۹ میلادی ویروس جدید کرونا یاCOVID-19 در شهر ووهان کشور چین شیوع کرد که به سرعت به کشور های منطقه و جهان بخصوص در افغانستان سرایت نمود. افغانستان یکی از کشور های متاثر از این ویروس بوده که با بسته شدن بنادر مرزی، قرنطین شدن شهر های بزرگ اقتصادی و محدود شدن فعالیت های اقتصادی و تجارتی درکشور  و منطقه باعث شد تا از یک طرف سکتور خصوصی متضرر گردد و از سوی دیگر بالای عواید داخلی کشور تاثیر منفی را بجا بگذارد.

الف:  تعدیلات اجراء شده از امکانات داخلی بودجه مالی بخاطر مبارزه با وایروس کرونا-)دور اول(

بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹ قبل از شیوع ویروس کرونا ترتیب گردیده بود که در آن زمانپیش بینی همچو خطرات تصور نبود تا در بودجه ملی انعکاس مینمود. به همین منظور حکومت بادرنظرداشت استعجالیت موضوع عندالموقع اقدام نمود، مطابق ماده ۴۶ قانون امور مالی و مصارف عامه  بخاطر تخصیص بودجه بخاطر مجادله با وایروس کرونا، تعدیلات را از داخل بودجه بادرنظرداشت امکانات مالی انجام داد و جهت مبارزه با ویروس کرونا در اختیار ادارات مربوط قرار گرفت.

شماره

تفصیل

اداره مربوط

بودجه اختصاص شده

ملاحظات

1

ارایه مبلغ (۱۵) میلیون دالر امریکایی از امکانات داخلی بودجه ملی جهت مبارزه با وایروس کرونا

وزارت صحت عامه

1,153,000,000

مبلغ (1,040,000,000) در بودجه عادی و مبلغ (113,000,000) افغانی در بودجه انکشافی افزود گردیده است.

2

سهمیه دولت افغانستان در صندوق وجهی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا در کشور های عضو سارک

وزارت مالیه

77,000,000

 

3

جهت اگاهی عامه

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

77,000,000

از داخل بودجه اداره محترم امور ابراز موافقه گریده است.

4

وجوه انتقال شده به ۳۴ ولایات

اداره ارگانهای محل

2,420,000,000

مطابقجدول اداره ارگانهای محل بودجه اختصاص شده به  ۳۴ ولایت انتقال صورت گرفته است

5

وجوه مورد نیاز جهت خریداری گندم

وزارت زراعت و آبیاری مالداری

1,700,000,000

به بودجه عادی وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری انتقال گردیده است

6

وجوه مورد نیاز برای اعمار شفاخانه در ولایت هرات، فراه، نمیروز،کابل و سایر ولایات

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

1,418,145,668

 

7

وجوه مورد نیاز برای توزیع نان خشک در مرکز (کابل)

شاروالی کابل

1,240,505,400

مبلغ (۱،۰۸۵،۰۰۰،۰۰۰)به  بودجه عادی و مبلغ (۱۵۷،۵۰۵،۴۰۰) افغانی در بودجه انکشافی افزود گردیده است.

8

وجوه مورد نیاز برای توزیع نان خشک در ولایات

اداره ارگانهای محل

977,460,219

مطابق جدول ارایه شده اداره محترم ارگانهای محلی به ولایات انتقال شده است.

مجموع

 

9,063,111,287

 

 

لست ولایات که مبلغ (2,420,000,000) افغانی به آن انتقال گردیده است:

 

ولایات

تعداد

مقدار پول به هر ولایت

مجموع

جوزجان، کنر، فراه، لغمان، سرپل، غور، سمنگان، بادغیس، نورستان، پروان، وردگ، کاپیسا، پنجشیر

13

20,000,000

260,000,000

بامیان، پکتیکا، لوگر، دایکندی، زابل، ارزگان

6

30,000,000

180,000,000

 بلخ، هلمند، فاریاب، نیمروز

4

50,000,000

200,000,000

پکتیا، غزنی، خوست

3

60,000,000

180,000,000

کندهار، کندز، بغلان، تخار

4

100,000,000

400,000,000

ننگرهار، بدخشان

2

150,000,000

300,000,000

هرات

1

400,000,000

400,000,000

کابل

1

500,000,000

500,000,000

مجموع

34

 

2,420,000,000

ب:  تعدیلات بودجوی سال مالی ۱۳۹۹(بودجه اختصاص شده جهت مبارزه با وایروس کرونا)

انتشار سریع ویروس کرونا در سراسر جهان نگرانی های اقتصادی کوتاه و دراز مدت را پس از محوه کامل این بیماری ایجاد نمود و تاثیرات وایروس (COVID-19) بر شاخص های اقتصادی و مالی کشور در کوتاه و دراز مدت میباشد. شیوع وایروس کرونا چالش های بزرگ را در سکتور خصوصی ایجاد نمود و همچنان تعطیل کامل شهرها باعث افزایش بیکاری و فقر را به وجود آورد. بخاطر رفع مشکلات و چالش های پیشرو آمده، وزارت مالیه تعدیلات بودجوی سال مالی ۱۳۹۹ را ترتیب و بعد از تائید کابینه و تصویب پارلمان اجرا نمود که در تعدیلات پیشنهادی نیز بخشی آن بخاطر مبارزه با وایروس کرونا تخصیص داده شده بود.

در تعدیلات بودجوی سال مالی ۱۳۹۹، بخشی وجوه از داخل بودجه ملیبه موارد ذیل جهت مبارزه با وایروس کرونا در نظر گرفته شده بود:

  • برنامه مدیریت محصولات زراعتی کشور-ازاینکه به اثر شیوع ویروس کرونا تمام فعالیت های تجارتی در منطقه متاثر گردیده که بیلانس تجارت کشور نیز متاثر و صادرات محصولات زراعتی از طریق دهلیز های هوایی و زمینی کاهش قابل ملاحظه خواهد داشت. بناً دولت تصمیمگرفت تا با ایجاد سرد خانه های کوچک، متوسط و بزرگ، ایجاد فابریکات پروسس محصولات زراعتی و همچنان ایجاد مراکز بسته بندی معیاری در ولایات مختلف کشور محصولات زراعتی کشور را مدیریت و در جریان سال محصولات متذکره را به تمام نقاط کشور عرضه نماید؛
  • مصارف مربوط به کوید 19 و مسایل اجتماعی–اختصاص بودجه برای  خریداری چپرکت ها، وسایل و تجهیزات و میازره با وایروس کرونا در اختیار وزارت محترم صحت عامه قرار گرفته تا در صورت نیاز از مبلغ متذکره بابت مجادله با ویروس کرونا  و افراد مصاب به آن استفاده بعمل آید؛
  • توزیع نان خشک به متضررین مستحق در مرکز و ولایات–طی پلان مرتبه، حکومت پروتوکول توزیع نان خشک را عقد نمودهکه به اساس آن حکومت مواد و مصارف لازم را در اختیار نانوایی ها جهت توزیع نان خشک قرار داده که یک نوع کمک اجتماعی به افراد و خانواده های بی بضاعت بوده.

تزئیدات به بودجه عادی و  پروژه های انکشافی اختیاری ادارات در تعدیلات بودجوی بخاطر مبارزه با وایروس کرونا

نوع بودجه

تفصیل

بودجه اختصاص شده

عادی

تزئید به کود ۲۱ وزارت صحت عامه

کمبود معاشات

150,000,000

تزئید به کود ۲۲وزارت صحت عامه

770 میلیون افغانی وجوه ریزرفی برای مبارزه با ویروس کرونا
۷۰۰ میلیون افغانی بمنظور خریداری وسایل و تجهیزات برای مبارزه با ویروس کرونا در ولایت های جوزجان، تخار، بادغیس و نورستان

1,470,000,000

مجموع

1,620,000,000

از وجوه انکشافی اختیاری، در پروژه های انکشافی ذیل وزارت صحت عامه  بودجه مورد نیاز به آن وزارت در نظر گرفته شد تا به فعالیت های مربوط در مجادله با وایروس کرونا و یا هم فعالیت های که بخاطر نحوه این مرض در آینده پلان است استفاده نمایند:

انکشافی

 وزارت صحت عامه

پروژه (AFG-370727): اعمار و بازسازی شفاخانه ها و کلینک ها در ولایات و خریداری تجهیزات

713,311,048

پروژه (AFG-370868): اعمار کلینیک ها، شفاخانه ها و پروژه های ولایتی از سال ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰

684,000,000

پروژه (AFG-370135): بهبود کیفیت خدمات در شفاخانه ها به سطح ملی

200,000,000

پروژه (AFG-370233): تاسیس مراکز تداوی معتادین مواد مخدر در ولایات کشور

200,000,000

مجموع

1,797,311,048

اختصاص بودجه انکشافی به برنامه ها که تاثیرات و ارتباط به مبارزه با ویروس کرونا دارد

وزارت انرژی و آب

پروژه آبریزه های کابل- برنامه کاریابی- وزارت انرژی و آب

1,000,000,000

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه مدیریت محصولات زراعتی افغانستان- وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

5,856,644,699

مجموع عمومی بودجه اختصاص شده برای مبارزه با وایروس کرونا در تعدیلات بودجوی

10,273,955,74

نوت: ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه صرف مسئولیت مستقیم تهیه و تخصیص بودجه را دارد و در زمان معینه بودجه مورد نیاز جهت مبارزه با وایروس کرونا را به ادارات ذیربط فراهم نموده اند. نحوه و مقدار مصرف آن مسئولیت ادارات ذیربط دارد تا از چگونکی مصرف آن معلومات ارایه نمایند.