رسیده‌گی به شکایات

هموطنان ما میتواند شکایت های خویش از این طریق به وزارت مالیه شریک نمائید، ما به شما اطمینان میدهیم که به شکایات شما مطابق قوانین نافذه کشور رسیده گی می شود..

بخش عمومی بخش تدارکات بخش گمرکات بخش منابع بشری بخش عواید بخش خزینه تقاعد
محمد رفیع تابع 
0786800307
rafi.tabee@yahoo.com

حفیظ الله امیری
0202924292
hafizullah.ahmadi@mof.gov.af

 

ریاست گمرکات
0745033033
nkhostwal@mof.gov.af

 

شمس الله سروش
0202924289
Shamsullahsroush001@gmail.com

 

شماره تماس
1000, 0745022022
info.ard@mof.gov.af

شماره تماس
145
omer.durrani@outlook.com
شماره تماس آدرس الکترونیک(ایمیل)