شکایتونو ته رسېدنه

هیواد وال کولی شي له دې لارې خپل اړوند شکایتونه له مالیې وزارت سره شریک کړي، موږ تاسو ته ډاډ درکو چې ستاسو شکایتونو ته به د هیواد نافذه قوانینو په رڼا کې رسیدنه وشي.

عمومي څانګه د تدارکاتو څانګه د ګمرکونو څانګه د بشري سرچینو څانګه د عوایدو څانګه د تقاعدو خزینې ځانګه
محمد رفیع تابع
0786800307
rafi.tabee@yahoo.com

حفیظ الله امیری
0202924292
hafizullah.ahmadi@mof.gov.af

 

نیکمت الله خوستوال
0202924110
nkhostwal@mof.gov.af

 

شمس الله سروش
0202924289
Shamsullahsroush001@gmail.com

 

شماره تماس
1001
info.ard@mof.gov.af

شماره تماس
145
omer.durrani@outlook.com
د اړیکې شمېره برښنایې ادرس (ایمیل)