قوانین، مقررات، لوایح، طرزالعملونه

شماره  قوانین و اسناد  د فایل ډانلود
۱ د بیمې قانون  د فایل ډانلود
۳ طرزالعمل امور واسطه های بیمه  د فایل ډانلود
۴ طرزالعمل امور اجازه نامۀ فالین بیمه   د فایل ډانلود
۵ لایحۀ آتش سوزی  د فایل ډانلود
۶ لایحۀ نتظیم امور بیمه  د فایل ډانلود