قوانین او سندونه

قوانین 

د فایل دانلوډ

پر عایداتو باندی دمالیاتو قانون 

دا ځای کیکاږۍ

د مالیاتو دچارو د ادارې قانون

دا ځای کیکاږۍ

پر عایداتو باندی دمالیاتو تعلیماتنامه

دا ځای کیکاږۍ

دعامه او خصوصی مشارکت قانون

دا ځای کیکاږۍ

دګمرکونوقانون

دا ځای کیکاږۍ

دتدارکاتو قانون

دا ځای کیکاږۍ

د بانکدارۍ قانون

دا ځای کیکاږۍ

د مالیاتو چارو د ادارې قانون د ځینو موادو تعدیل

دا ځای کیکاږۍ

د فایل ډانلود

 

لارښوود

شمېره۱ لارښود:  پر کرایې باندې موضوعی مالیه

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۳ لارښود: پر انتفاعی معاملو باندې مالیه

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۴لارښود:  دنوی تاسیس شوو تشبثونوُ پانکه اچوونکو او انفرادی اشخاصو لپاره د مالیات

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۵ لارښود: پر معاشونو باندې موضوعی مالیه 

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۶ لارښود: په الکترونیکی ډول مالیې ورکړ

دا ځای کیکاږۍ

 شمېره ۷ لارښود: دوه اړخیز او یا څو اړخیز تړونونو له مخی د مالیاتی معافیت د تر لاسه کولو لپاره در خواست کول

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۸ لارښود: د سهامی او محدودالمسوولیت شرکتونو دکلنی مالیاتی اظهار لیک په اړه  

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۱۱ لارښود: د مالیې په ارزونه کې د ورکړې وړ مالیي د مبلغ په اړه بحث

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۱۵ لارښود: دمحاسبی او اسنادو ساتنې لارې

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۱۸ لارښود: د مالیه ورکوونکی د پیژندنې نمبر

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۱۹ لارښود: د سوداګریزو د فعالیتونو ثابتې مالیې

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۲۰ لارښود: په قرار دادیانو باندې موضوعی مالیه

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۲۳ لارښود: پر عایداتو د مالیاتو څخه د غیر انتفاعی سازمانونو د معافیت تاییدونه

دا ځای کیکاږۍ

د فایل دانلوډ

طرزالعملونه

د ۱۳۹۷مالی کال اصلی بودجې د اجرا کولو په اصولنامه کی مندرج د اضافی مالیاتو ( ملیاتی جریمو)  د   معافیتونو د تطبیق طرزالعمل 

دا ځای کیکاږۍ

د فایل دانلوډ

فورمه جات

پر انتفاعی معاملو باندی مالیه

دا ځای کیکاږۍ

د لاسته راوړونکی (موجر) لپاره د موضوعی مالیې کلنی صورت حساب

دا ځای کیکاږۍ

د سهامی او محدودالمسئولیت شرکتونو لپاره پر عایداتو باندې کلنی اظهار لیک (۱۳۸۹ کال او له وروستو کلونو

دا ځای کیکاږۍ

د انفرادی اشخاصو لپاره پر عایداتو باندې د مالیاتو مختصر مالیاتی اظهار لیک

دا ځای کیکاږۍ

د موضوعی مالیې راپور او استخدام کوونکی لپاره د بانک تحویلی

دا ځای کیکاږۍ

د انفرادی نهاد غوښتنی فورمه

دا ځای کیکاږۍ

د نماینده ګی د غوښتنی فورمه

دا ځای کیکاږۍ

د نهاد د څښتن غوښتنی فورمه

دا ځای کیکاږۍ

د پیژندنی د نمبر د غوښتنی د فورمی ، ارزښتونو لیست - انفرادی شخص

دا ځای کیکاږۍ

د پیژندنی د نمبر غوښتنی د فورمی د ارزښتونو لست - انفرادی او غیر انفرادی نهاد

دا ځای کیکاږۍ

د سند نه لرونکو – یو کیلي وسایطو د ثبت فورم دا ځای کیکاږۍ

ډ استراتیژۍ

د فایل دانلود

دافغانستان ملی پرمختیایی تکلاړه

دا ځای کیکاږۍ

د عامه مالی چارو د اداري تکلاره

دا ځای کیکاږۍ

سل ورڅنی پلان

دا ځای کیکاږۍ

د بودیجې سند 

دا ځای کیکاږۍ

د ۱۳۹۹ مالی کال بودیجې سند

دا ځای کیکاږۍ

2021- 2025( ANPDF 2)د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ دویم سند لنډیز 

دا ځای کیکاږۍ