متن سخنرانی جلالتمآب پروفیسور محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در مراسم افتتاح پروژۀ اسناد بهادار مصؤون مؤرخ 11 سرطان 1398

admin_mof
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۱ - ۱۵:۲۹

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ محترم سرپرست وزیرصاحب، د حکومتي ادارو قدرمنو مسؤولینو،
معین صاحبانو او همکارانو، د رسنیو محترمو استازو، ټولو حاضرینو خویندو او وروڼو؛
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته،
د ویاړ او خوښۍ احساس کوم چې د حکومت د زیربنایي اقتصادي فعالیتونو په تدااوم او د افادا – -
جرمن د تاریخي دوستۍ پده برکدتن ندن ور د یدوم م دې مد زیربندایي پدرو م د ت اابادۍار
شاهاا یو.
حضار گرامی؛
پرو ه ای را که ما امروز به ه راهی شما سدن بندای آ را میگدۍای ن از چنداین ب عدا حدایا اه یدت
خاص مدی باشدا کده بدا ت آیدت آ تاییدرا ع یدت و سسدهده در پروسده هدای اسدناد ادارا دولتدی
بخصوص وزار های معارفن تحصیلا عالین صحت عامهن اقتصادن امنیدتن ج د آوری عوایدا
ملی و بر تمام عرصه های زناسی اجتماعین اقتصادی و سیاسی ما وارد خواها شا.
این پرو ه که طی ما 18 ماه تک یل و به ب ره برداری سپرده می شودن ع اه ترین خصوصدیا آ
قرار ذیل می باشا:
 قی ت پرو ه در حاود پنج میلیارد و شش صا و چ ل و هفت میلیو افاانی
 ارزش ماشینری و وسایل تخنیکی و کاری در حاود یک ملیارد و پنجصا میلیو افاانی
 ظرفیت تولیا چاپ ورق A4 فی ساعت دوازده هاار ورق
 تعااد افراد مشاول به وظایف تخنیکی و اداری در مرحلۀ اول ۲۰۰ تن
قایل یاداوری است که در ت آیت این پ رو ه با رگ م کشدور دوسدت جرمندی نده تن دا مدا را در ت یدۀ
ماشین الا مورد ضرو ن ظرفیت سازی و دیااین این پرو ۀ مالت ک ک می کنان بلکه متخصصدین
آنکشور دوش باوش با ه کارا افاا در ت آیت و تک یل این پرو ه سعی می ورزنا.
کار مرکا آموزشي که تحت مراقآت مؤسسه ه کاری های بین المللی الما GIZ پیش می رودن قآدل
از خت سال روا مالی تک یل می سردد و ماشین آلا ک ک شاۀ کشور دوست آلما در ماه میاا
سال روا به کابل می رسا که فعلاً ما برای نصب آ آمادسی کامل داری .
0202102837 ، ریاست عمومی دفتر ، وزارت مالیه ، شماره تماس : 0202100387
www.mof.gov.af صحفه انترنتی chiefofstaff.mof@gmail.com ایمیل آدرس
ه چنین یک تی تخنیکی متشکل از پرسونل افاا که قدآلاً از سدوی جاندب آلمدانی تربیدت شداه و
آموزش های لازم نظری و ع لی را فراسرفته انان برای تولیا اسناد مصؤ در اختیار داری که در آخر
سال 2019 یا شروع سال ۲۰۲۰ به تولیا اسناد کاغۍی اغاز خواها نمود.
در ک ل میخواه حضور شما واضح بسازم که در نتیجۀ ت آیت این پرو ۀ بارگ ملین تاییدرا اساسدی
در قس ت چاپ اسناد ب ادار دولت افاانستا بع ل خواها آما و پس از این ما خواهی توانسدت کده
اسناد مصو دولت را از طریت یک ن اد مج ا تخنیکی با وسائل و روش های پیشرفته چاپ نمایی .
آغاز فعالیت این پرو ه به معنای خودکفایی افاانسدتا در قسد ت صدنعت طآاعدت مدی باشدا کده بده
موجب آ چاپ هر نوع اسناد مصو ب ادار شامل اسناد ذیل در داخل کشور میسر می سردد:
)چاپ پول افاانی به موافقه د افاانستا بانکن انواع پاسپور ن تۍکرۀ تابعیتن کار هویت کارکندا
دولددتن اسددناد تعلی ددی و تحصددیلی مؤسسددا تحصددیلا عددالین ع ددومی و اختصاصددی دولتددی و
خصوصین کار ح ل و نگ ااری سلاحن جواز سدیر وسداین نقلیده و جدواز راننداسی )لایسدنس ن
کار تولان وثایت محاک ن جواز های فعالیت و اجازه نامه هان کار وساین نقلیه دولتین اسناد اجازه
عآور وساین نقلیه از سرحاا ) Road Pass ن انواع ستیکر)تکت پسدتین ویداه و ام دال آ ن اسدناد
رأی دهی به موافقۀ ک یسیو انتخابا ن و سایر اسناد به تشخیص دولت؛
با ت آیت این پرو ه ض ن فراه شا عوائا سالانه حداود )یدک میلیدارد افادانی از فدرار اسدعار نیدا
جلوګیری بع ل خواها آما.
بادرنظرداشت اه یت خاص این پرو ه و تأثیرا آ در ارتقای ظرفیت داخلی و اعتآار اسدناد دولتدی
مان جا دارد از مردم و حک ومت دوست ج وری فارال آلما ع یقاً ابراز سپاس و قاردانی نمای که
ه یشه و در هر نوع شراین در کنار مردم و دولت افاانستا بوده و کشور ما را در انکشاف ه ه جانآدۀ
آ ک ک و یاری نموده است. دوستی افاانسدتا و جرمندی سدابقۀ طدولانی داشدته و بعدا از جند
ج انی دومن اولین ساختا رهای زیربنای برق را در کشور ما طراحی و ت آیدت نمدوده کده تدا هندوز هد
مردم از آ به قاردانی یاد می کننا.
من م ین هست که پرو ۀ طآ اسناد مصؤ ماننا پرو ۀ انکشاف پکتیا که ما بیشه از پنجداه سدال
قآل از امروز از ایجاد آ می سۍرد و هنوز ه در ذهن مردم زناه استن یاد این پرو ۀ بارگ ملی نیدا
در حافظۀ تاریخی مردم افاانستا زناه خواها مانا.
0202102837 ، ریاست عمومی دفتر ، وزارت مالیه ، شماره تماس : 0202100387
www.mof.gov.af صحفه انترنتی chiefofstaff.mof@gmail.com ایمیل آدرس
دیگر وقت سرانآ ای شما را نمی سیرمن در اخیر یک بار دیگر از حضور ه ۀ شما در این برنامده ابدراز
سپاس می نمای .
از توجۀ تا تشکر

وروستی خبرتیاوينور دلته

یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷ - ۱۵:۵۴
Background image

د مالیاتي محاسبینو اوومي دورې ازموینۍ لپاره نوم لیکنه

مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست د مالیاتي محاسبینو اوومه دوره ازموینه اخلي. په شرایطو برابر کسان کولای سي د لاندي لینک په پرانیستلو سره په انلاین فورمه کي

پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۴ - ۱۲:۱۹
Background image

په قسطونو سره د تېرو کلونو د باقیاتو ورکولو خبرتیا!

د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست د رهبرۍ د پرېکړي له مخي ټول هغه سوداګریز شرکتونه، چي د تېرو کلونو ګمرکي باقیات لري او تر اوسه یې نه دي تحویل کړي، کول

پنجشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۸ - ۱۲:۳۰
Background image

له هیواد څخه د غنمو د صادراتو په هکله د مالیې وزارت د ګمرکونو عمومي ریاست خبرتیا!

په دې وروستیو کي ځیني ناسم خبرونه خپاره سوي، چي ګواکي له هیواد څخه غنم په قاچاقي ډول بهر ته صادریږي. مالیې وزارت دغه اوازي ناسمي بولي او په کلکو ټکو یې ردوي