آمررسیدگی به شکایات بست 3

admin_mof
Mon, Oct 21 2019 10:05 AM
بست خالی

Publish Date

Closing Date

Sorry...This form is closed to new submissions.

هدف وظیفه: تطبیق پروسیجرهاوطرزالعملهایرسیدگیبهشکایاتدرروشنائیقانونومنابعحقوقیبرایحل ورسیدهگیبه شکایات وعرایضمالیهدهندهگان.

شرح وظایف:

 1. ترتيب پلان كاریماهوار، ربعوار و سالانه به اساس پلان کاری ریاسترسیدهگیبهشکایات جهت رسیدن به اهداف.
 2. تطبیق طرح ستراتیژی برای حل شکایات و عرایض مالیه دهنده گان جهت حلوفصلقضایا و اعتراضات مالیه دهنده گان.
 3. نظارتازجریانبررسیاسناداعتراضمالیهدهندهگانواتخاذتصامیمجهتحلفصلقضایا و اعتراضات مالیه دهنده گان.
 4. تدقیق و تحلیلقضایا ومنازعات مالیاتی راجع شده جهتاجرااتشفافوارایهتصامیم .
 5. اتخاذ تصامیم با استفاده از منابع حقوقی و طرزالعمل های حل منازعات و ارسال نتایج  و تصامیمتدقیقوتحلیل به مالیه دهنده و دفتر مالیاتی مربوطه جهت حل فصل قضایای و اعتراضات مالیه دهنده گان درپیشگاه محاکم .
 6. سهمگیریدرمجالسمحاکماتیحلمنازعاتوشکایاتوسایرقضایایحقوقیمربوطهجهتاقناععارضوارائهشواهدمستندقانونی.
 7. شناسائی ساحات خطر عدمطاعتپذیریبهارتباطعرایضوشکایات جهت تدابیر بعدی.
 8. تأمین ارتباط با تمامبخش های مالیاتیودریافت اعتراضات مالیه دهنده ازتمام بخش های عواید مرکز و ولایات جهت حل فصل قضایا. 
 9. ایجاد ومدیریتکمیته بررسی اعتراضات و شکایاتجهت حل و فصل منازعات و قضایای مالیاتی.
 10. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مسولین ذیصلاح ، مطابق قوانین ،مقررات و اهداف وزارت سپردهمیشود.

تحصیلات،تجاربومهارتهایلازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست درماده ( 7  (و ( 8 ) قانونکارکنانخدماتملکیذکرگردیدهاست.

۱. درجهتحصیل :

 • لیسانسمرتبطبهوظیفه ، به درجات تحصیلی بالاتر ترجیحدادهمیشود .

۲. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 • دوسالمرتبطبهوظیفه .

۳. مهارت های دیگر ( کورسهایکوتاهمدت،آموزشهایداخلخدمتوغیره )

 • پلانگذاری رسیده گی به شکایات، طرح پالیسیها ومیکانیزم،رهبریت ،وبلدیت کامل به پروگرامهای کمپیوترمرتبط بوظیفه ،افهام ،تفهیم و ارتباطات تسلط به لسان های ملی کشوروبلدیت به لسان انگلیسی .  
 • فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت مالیه

  شما می توانید اسناد خویش را به ایمیل آدرس ذیل بفرستید:

 • recruitment@mof.gov.af