مدیریت عمومی تحلیل و تعقیب عوایدادارات دولتی گروپ (اول،(دوم)،(سوم) بست 4 6 بست

admin_mof
Mon, Oct 21 2019 10:46 AM
بست خالی

Publish Date

Closing Date

هدف وظیفه:ارزیابی اسناد پروژه های تطبیقی جدیدعوایدغیرمالیاتی درادارات ووزارت خانه ها بمنظوربلند بردن عواید دولت ورهبری تیم کارمندان مدیریت پروژه عواید غیر مالیاتی وسایر کارمندان تحت اثر .

شرح وظایف:

 1. طرحوترتیبپلانکاری ماهوار،ربعواروسالانه جهت دستیابی بهاهدافتعینشده .
 2. نظارتازروندتطبیقپروژههای عوایدغیرمالیاتی دراداراتووزارتخانههابمنظورتسهیلوتطبیق قانون مالیات .
 3. ارزیابی پروژههای عوایدغیرمالیاتی کهتحتتطبیققرارداردغرضاطمینانوحلموضوعاتمغلقوپیچیده .
 4. تعیناولویتهای اداراتووزارتخانههابمنظورتسهیلوترتیبطرزالعملهای جمعآوری عوایدغیرمالیاتی .
 5. تأمین ارتباط با وزارت خانه ها و ادارات دولتی مشخص پیرامون نقش و فعالیت ریاست عمومی عواید بمنظور هماهنگی ، تحصیل عواید و ارائیه گزارش دهی عواید غیر مالیاتی.
 6. تشخیصچشمههای عوایدغیرمالیاتی دراداراتووزارتخانههاوترتیبپروپوزلهابمنظورتطبیقوجمعآوری عوایدغیرمالیاتی.
 7. تحلیلوارزیابی معلوماتموجودهپیرامونتحصیلعوایدغیرمالیاتیواراییهگزارشدهیدقیقوبموقعازجمعاوریعوایدغیرمالیاتی .
 8. تامین روابط بین مسؤلین پلان عواید، ترتیبجدولهای زمانی جمعآوری معلوماتازکارمندانبخشهای عوایدی اداراتدولتی ووزارتخانه، جمع آوری معلومات ازتمام فعالیت هایادارات، تحلیل و ارزیابی معلومات موجود پیرامون تحصیل عواید غیر مالیاتی و تطبیققوانینوپروسیجرهای تعینشده.
 9. اجرایسایر وظایف برحسب هدایاتمسولین ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف وزارت .

تحصیلات،تجاربومهارتهایلازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست درماده ( 7  (و ( 8 ) قانونکارکنانخدماتملکیذکرگردیدهاست.

۱. درجهتحصیل:

 • لیساانسمرتبط به وظیفه،بهدرجاتتحصیلیبالاترترجیح داده میشود .

۲. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 • یک سال مرتبط به وظیفه.

۳. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت،آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • پلان گذاری، تحلیل و تجزیه گذارشات، مدیریت ارتباطات ، بلدیت کامل به قوانین،پالیسیهاوطرزالعملهایمرتبط به وظیفه،بلدیت به لسان ملی کشورولسان انگلیسیوبلدیت به کمپیوترمرتبطبهوظیفهومهارتاستفاده درست ومعقول ازسیستمتنظیممالیات (سیکتاس)
 • فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت مالیه

  شما می توانید اسناد خویش را به ایمیل آدرس ذیل بفرستید:

 • recruitment@mof.gov.af