جورښت او اداری تشکیلات

د افغانستان اسلامي جمهوریت د مالیې وزارت، یو بست له رتبې خارج دی، چې د مالیې وزیر او ۴ مافوق رتبه بستونه، ۱۶ اول بستونه، ۱۰۱ دویم بستونه، ۳۳۱ درېیم بستونه، ۱۲۳۵ څلورم ۴ بستونه، ۲۷۸۹ پنځم بستونه، ۲۳۵۹ شپږم بستونه، ۷۰۷ اووم ۷ بستونه او ۸۶۶ اتم ۸ بستونه دي، چې په ټولیزه توګه ۸۴۰۹ بستونه کېږي.

جورښت او اداری تشکیلات