ساختار و تشکیلات اداری

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان دارای یک بست خارج از رتبه که شامل وزیر مالیه و ۴ بست مافوق رتبه، ۱۶ بست اول، ۱۰۱ بست دوم، ۳۳۱ بست سوم، ۱۲۳۵ بست ۴، ۲۷۸۹بست پنجم، ۲۳۵۹ بست ششم، ۷۰۷ بست هفتم و ۸۶۶ بست هشتم که در مجموع ۸۴۰۹ بست می شود، می باشد