تماس با ما 

شماره تماس  ۰۲۰۲۹۲۴۲۲۵
ایمیل آدرس  macro.fiscal@mof.gov.af