تماس با ما

شکایات و تماس باما

ایمیل Insurance@mof.gov.af
شمارۀ تماس +۹۳(۰)۲۰۲۹۲۴۴۱۰

 

شکایات:

ایمیل complaints.gdti@mof@mof.gov.af
شمارۀ تماس +۹۳(۰)۲۰۲۹۲۴۴۱۱