خریداری های کوچک

  دانلود فایل ختم اعلان زمان اعلان ادارۀ نیازمند عنوان خریداری کود نرخ گیری شماره
  دانلود فایل   10/22/2020 OMAID Project purchase the Furniture   1
  دانلود فایل   10/22/2020 OMAID Project 55-inch LED TV   2
  دانلود فایل   10/22/2020 OMAID Project purchase the IT equipment   3
  دانلود فایل    11/8/2020 OMAID Project purchase the IT equipment   4