خریداری های کوچک


 

دانلود فایل ختم اعلان زمان اعلان ادارۀ نیازمند عنوان خریداری کود نرخ گیری شماره
  دانلود فایل  6/12/2019 5/12/2019 اکادمی گمرکات یونیفورم ولباس ورزشی مورد نیاز  PRN-DMCR-10 1
  دانلود فایل  5/15/2019 5/13/2019 معینیت مالی خریداری یک پایه کمپیوتر لپ تاپ
مورد نیاز 
PRN-DMF-11 2
  دانلود فایل  5/20/2019 5/13/2019 ریاست مالی و حسابی در مورد خریداری یکپایه پرنتر رنگه   PRN-DMA-70 3
  دانلود فایل  5/20/2019 5/13/2019 مراقبت تعمیر وزارت مالیه خریداری هفتاد ونه قلم جنس   PRN-DMA-69 4
  دانلود فایل  5/18/2019 5/15/2019 وزارت مالیه  تهیه ویدیو کلیپ درمورد افزایش عواید
 1398سال مالی
PRN-DGCS-77 5
  دانلود فایل  5/18/2019 5/15/2019 وزارت مالیه تهیه ویدیو کلیپ در مورد معافیت جرایم مالیاتی PRN-DGCS-76 6
  دانلود فایل  5/21/2019 5/15/2019 ریاست خدمات خریداری چهار قلم جنس  PRN-DMA-72 7
  دانلود فایل  5/21/2019 5/15/2019 برای ریاست هماهنگی ونظارت خریداری یازده قلم جنس   PRN-DMA-72 8
  دانلود فایل  5/19/2019 5/15/2019 وزارت مالیه خریداری یک پایه کانکس برای معبرپستی PRN-DMCR-13 9
  دانلود فایل  5/20/2019 5/16/2019
ریاست پالیسی مالی واقتصاد بزرگ
خریداری 4قلم اجناس ماشین فوتوکاپی مورد 
 
PRN-DMF-12 10
  دانلود فایل 5/21/2019 5/16/2019   آمریت آرشیف خریداری چهار قلم جنس PRN-DGCS-79 11
  دانلود فایل 5/24/2019 5/19/2019 وزارت مالیه در مورد انتقال دوازده عدد کانتینر داخل محوطه ساحه تعمیر امکا واقع مکرویان PRN-DMA-74 12
  دانلود فایل 5/23/2019 5/20/2019   ریاست تنفیذ قانون خریداری یک سیت کوچ PRN-DMCR-31 13
  دانلود فایل  5/25/2019 5/20/2019  قوماندانی قطعه محافظت وعملیات خاص تنفیذ خریداری 116 قلم ادویه جات  PRN-DMCR-22 14
  دانلود فایل  5/25/2019 5/20/2019 وزارت مالیه  ایجاد غرفه پهره داری روبروی دروازه ورودی وزارت مالیه PRN-DMA-75 15
  دانلود فایل  5/23/2019 5/19/2019 دفاتر آمریت اسیکودا  تهیه و نصب پرده عمودی کرکری کلکین های دفاتر آمریت
اسیکودا
PRN-DMCR-30 16
  دانلود فایل 5/24/2019 5/19/2019 ریاست عمومی گمرکات در مورد خریداری پنج پایه بایومتریک PRN-DMCR-32 17
  دانلود فایل 5/25/2019 5/19/2019  ریاست عمومی تفتیش داخلی و ریاست ارتباط خارجه در مورد خریداری کارتریج و درم PRN-DGCS-80 18
  دانلود فایل 5/23/2019 5/20/2019 وزارت مالیه خریداری البسه ب برای محافظین مقام وزارت PRN-DGCS-81 19
  دانلود فایل 5/25/2019 5/22/2019 گمرک تخاروپکتیکا وسایل تکنالوژی مورد نیاز گمرک تخاروپکتیکا PRN-DMCR-19 20
  دانلود فایل 5/30/2019 5/23/2019 پرنت ریاست خدمات در مورد خریداری هارد دیسک و قفل فنگر PRN-DMA-76 21
  دانلود فایل 5/27/2019 5/23/2019 وزارت مالیه خریداری گل ودرخت های زینتی همراه با گلدان PRN-DMA-77 22
  دانلود فایل 5/26/2019 5/23/2019 وزارت مالیه تهیه و نصب قفل و پارکیت برای گراژ PRN-DGCS-82 23
  دانلود فایل 5/30/2019 5/23/2019 آمریت تادیات انکشافی وزارت مالیه در مورد خریداری کارتریج آمریت تادیات انکشافی وزارت مالیه PRN-DMF-13 24
  دانلود فایل 6/11/2019 5/25/2019 مستوفیت خوست در مورد خریداری پنج قلم جنس تکنالوژی مستوفیت خوست PRN-DMA-78 25
  دانلود فایل 5/28/2019 5/26/2019   ریاست های عمومی دفتر وخدمات خریداری هشت قلم جنس PRN-DMA-65 26
  دانلود فایل 5/30/2019 5/26/2019 عینیت عواید وگمرکات ترمیم وانتقال کانکس های معینیت عواید وگمرکات PRN-DMCR-33 27
  دانلود فایل 6/2/2019 5/26/2019 دفتر آمریت تادیات انکشافی تهیه و نصب پنجره فلزی کلکین PRN-DMF-15 28
  دانلود فایل 5/27/2019 5/27/2019 ریاست عمومی دفتر و معینیت اداری در مورد خریداری کارتریج PRN-DGCS-83 29
  دانلود فایل 5/30/2019 5/27/2019 وزارت مالیه خریداری یک عراده موترسایکل PRN-DMA-80 30
  دانلود فایل 6/1/2019 5/29/2019 وزارت مالیه تهیه و نصب پرده کرکریی افقی چوبی PRN-DMA-97 31
  دانلود فایل 5/30/2019 5/28/2019 وزارت مالیه خریداری هشت قلم جنس وترمیم دو عراده موتر سایکل PRN-DGCS-84 32
  دانلود فایل 6/3/2019 5/30/2019 نیاز ریاست منابع بشری تهیه 104 دانه لوح تقدیرمورد PRN-DMA-81 33
  دانلود فایل 6/3/2019 5/30/2019 برای ریاست عواید زون مرکز خریداری هفت قلم اجناس PRN-DMCR-35 34
  دانلود فایل 6/30/2019 6/1/2019 ریاست عواید زون مرکز رنگمالی تعمیر ریاست عواید زون مرکز PRN-DMCR-36 35
  دانلود فایل 6/2/2019 5/30/2019 وزارت مالیه خریداری یک عراده موترسایکل PRN-DMA-80 36
  دانلود فایل  6/8/2019 6/1/2019 وزارت مالیه خریداری اجناس مورد نیاز کودکستان محل کار وزارت مالیه PRN-DMA-28 37
  دانلود فایل 6/9/2019 6/1/2019 ریاست عمومی املاک دولتی در مورد خریداری کمپیوتر دیسکتاپ PRN-DMA-84 38
  دانلود فایل 6/8/2019 6/1/2019 معینیت عواید وگمرکات مواد خوراکه ربع دوم کودکستان محل کار معینیت عواید وگمرکات PRN-DMA-82 39
  دانلود فایل 6/9/2019 6/1/2019 ریاست تکنالوژی معلوماتی در مورد خریداری دو پایه لپتاپ PRN-DMA-83 40
  دانلود فایل 6/9/2019 6/2/2019 برای ریاست محترم منابع بشری خریداری یکپایه کمپیوتر لپتاپ معه بیک PRN-DMA-85 41
  دانلود فایل 6/10/2019 6/3/2019 ریاست محاسبات خریداری یکعدد درم یونیت PRN-DMF-16 42
  دانلود فایل 6/22/2019 6/8/2019  ریاست تحلیل وانکشاف پالیسی وبرنامه های اجتماعی خریداری سه پایه لپ تاپ ب PRN-DMP-06 43
  دانلود فایل ۶/۱۲/۲۰۱۹ ۶/۸/۲۰۱۹  ریاست عواید زون مرکز خریداری هفت قلم جنس خدماتی PRN-DMCR-34 44
  دانلود فایل 6/13/2019 6/9/2019 ریاست خدمات و ریاست تکنالوژی معلوماتی خریداری سویچ سیسکو و کارتریج PRN-DMA-86 45
  دانلود فایل ۶/۱۵/۲۰۱۹ ۶/۹/۲۰۱۹  آمریت اسیکودا ریاست عمومی گمرکات خریداری تانکر تیل PRN-DMCR-37 44
  دانلود فایل 6/16/2019 6/10/2019 وزارت مالیه رنگمالی و پرده کلکین های PRN-DMA-87 45
  دانلود فایل 6/19/2019 6/12/2019 ریاست عمومی عواید خریداری رنگ پرنتر PRN-DMCR-38 46
  دانلود فایل 6/15/2019 6/12/2019 ریاست تکنالوژی معلوماتی در مورد خریداری دو پایه لپتاپ ر PRN-DMA-83 47
  دانلود فایل 6/16/2019 6/13/2019 ریاست مالی و حسابی در مورد خریداری سه قلم کارتریج PRN-DMA-84 48
  دانلود فایل 6/20/2019 6/13/2019 وزارت مالیه تخلیه سپتیک ادارات وزارت مالیه PRN-DMA-89 49
  دانلود فایل 6/22/2019 6/15/2019
معنیت مالی
ترمیم پنجره دفتر رئیس مشارکت و پله جالی کلکین دفاتر PRN-DMF-17 50
  دانلود فایل 6/22/2019 6/15/2019 وزارت مالیه مواد خوراکه ربع سوم کودکستان محل کار وزارت PRN-DMA-90 51
  دانلود فایل 6/19/2019 6/16/2019 ریاست تکنالوژی معلوماتی  در مورد خریداری دو پایه لپتاپ ریاست تکنالوژی معلوماتی PRN-DMA-83 52
  دانلود فایل 6/22/2019 6/16/2019 ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ و ریاست عمومی تصدی های دولتی خریداری دو پایه لپتاپ ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ و ریاست عمومی تصدی های دولتی PRN-DMA-56 53
  دانلود فایل 6/20/2019 6/16/2019 ریاست محاسبات خریداری یکعدد درم یونیت ریاست محاسبات PRN-DMF-16 54
  دانلود فایل 6/22/2019 6/16/2019 آمریت تسهیل قراردادها خریداری یکپایه پرنتر رنگه آمریت تسهیل قراردادها PRN-DMA-91 55
  دانلود فایل 6/24/2019 6/17/2019 ریاست اسناد وارتباط تهیه وخریداری سیستم ضد حریق
مورد نیاز ریاست اسناد وارتباط
PRN-DGCS-85 56
  دانلود فایل 6/23/2019 6/20/2019 وزارت مالیه خریداری دوشک وفرش برای اتاق دریوران PRN-DMA-93 57
  دانلود فایل 6/25/2019 6/20/2019 آکادمی گمرکات ومالیات خریداری پنجاه ویک قلم اجناس نل دوانی برای آکادمی گمرکات ومالیات PRN-DMCR-39 58
  دانلود فایل 6/25/2019 6/18/2019 وزارت مالیه در موردتهیه و تدارک الماری برای کتابخانه حقوقی PRN-DGCS -89 59
  دانلود فایل 6/25/2019 6/16/2019 وزارت مالیه خریداری بیست وچهار عدد پایه استنادی برای پذیرش مراجعی PRN-DMA-94 60
  دانلود فایل 6/22/2019 6/20/2019 وزارت مالیه ترمیمات اساسی دروزاه زرهی سرحدی PRN-DMA-95 61
  دانلود فایل 6/29/2019 6/23/2019 وزارت مالیه رنگمالی دفتر ریاست بورد حقوقی ، نصب کاغذ دیواری و ساخت
میز کتابخانه
PRN-DMA-96 62
  دانلود فایل 6/29/2019 6/23/2019 ریاست مالی وحسابی ترمیمات مدیریت عمومی معاشات PRN-DMA-97 63
  دانلود فایل 7/1/2019 6/25/2019 آکادمی گمرکات ومالیات خریداری پرزه جات برای جنراتور دیزلی PRN-DMCR-41 64
  دانلود فایل 7/1/2019 6/25/2019 قوماندانی قطعه محافظت وعملیات خاص تنفیذی خریداری 300 ثوب پرتله  PRN-DMCR-43 65
  دانلود فایل 7/1/2019 6/25/2019  قوماندانی قطعه محافظت وعملیات خاص تنفیذی خریداری یک قلم جنس PRN-DMCR-44 66
  دانلود فایل 7/2/2019 6/25/2019 ریاست خدمات خریداری کاغذ رول و کارتریج تگ نمبر PRN-DMA-98 67
  دانلود فایل 7/2/2019 6/25/2019 ریاست عمومی دفتر خریداری دو سیت کارتریج همراه درم رنگه PRN-DGCS-90 68
  دانلود فایل 7/2/2019 6/25/2019 ریاست عمومی عواید خریداری پرنتر و ماشین فوتوکاپی ید PRN-DMCR-45 69
  دانلود فایل 7/1/2019 6/25/2019 آکادمی گمرکات ومالیات خریداری چهار پایه ماشین قطع کننده چمن برای آکادمی گمرکات ومالیات
و دروازه شیشه ای برای غرفه ATM صحن وزارت مالیه
PRN-DMCR-42 70
  دانلود فایل 7/6/2019 6/26/2019 برای ریاست عمومی بودجه ملی خریداری لایسنس و وسایل مورد نیاز PRN-DMF-10 71
  دانلود فایل 7/2/2019 6/26/2019 ریاست مالی و حسابی خریداری کارتریج PRN-DMA-100 72
  دانلود فایل 7/4/2019 6/29/2019 وزارت مالیه انتقال یکپایه جنراتور و سه باب کانکس PRN-DMA-101 73
  دانلود فایل  7/6/2019 6/29/2019 برای ریاست عمومی مشارکت عامه وخصوصی خریداری یازده قلم جنس و تهیه ویدیوکلیپ PRN-DGCS-92 74
  دانلود فایل 7/4/2019 6/30/2019  ریاست عمومی خزینه تقاعد خریداری رنگ پرنتر PRN-DMF-18 75
  دانلود فایل 7/5/2019 6/30/2019 ریاست تمویل کننده گان بین المللی خریداری یکعدد قفل فنگر پرنت PRN-DMP-07 76
  دانلود فایل 7/8/2019 7/1/2019 اکادمی ملی گمرکات ترمیم چیلر اکادمی ملی گمرکات PRN-DMCR-47 77
  دانلود فایل 7/3/2019 7/1/2019 معینیت اداری خریداری یک سیت کارتریج دفتر معینیت اداری PRN-DMA-103 78
  دانلود فایل 7/8/2019 7/2/2019 ریاست عمومی دفتر خریداری دو پایه دیسکتاپ، هارددیسک و موس ریاست عمومی دفتر PRN-DGCS-93 79
  دانلود فایل 7/6/2019 7/2/2019 ریاست عمومی دفتر خریداری یکپایه لپتاپ ریاست عمومی دفتر PRN-DGCS-94 80
  دانلود فایل 7/10/2019 7/3/2019  ریاست عمومی خزائن خریداری دو پایه روتر PRN-DMF-14 81
  دانلود فایل 7/6/2019 7/2/2019 برای ریاست عمومی نظارت ارزیابی وگزارشدهی تهیه سه قلم جنس PRN-DMP-08 82
  دانلود فایل 7/6/2019 7/4/2019 ریاست عمومی دفتر خریداری دو سیت کارتریج همراه درم رنگه PRN-DGCS-90 83
  دانلود فایل 7/8/2019 7/6/2019 وزارت مالیه خریداری لود سپیکر همراه با مایک برای مسجد شریف PRN-DMA-104 84
  دانلود فایل 7/13/2019 7/6/2019 آسان خدمت خریداری یک پایه میتر برای مرکز آسان خدمت PRN-DMA-105 85
  دانلود فایل 7/9/2019 7/6/2019 ریاست منابع بشری تدارک پنج قلم ضروریات ریاست منابع بشری PRN-DMA-106 86
  دانلود فایل 7/10/2019 7/6/2019 آمریت مرکزی نمبرتشخیصیه تهیه سقف کاذب برای دفتر عرضه خدمات آمریت مرکزی نمبرتشخیصیه PRN-DMA-107 87
  دانلود فایل 7/7/2019 7/6/2019 وزارت مالیه خریداری یک پایه ایرکندیشن PRN-DMCR-48 88
  دانلود فایل 7/11/2019 7/9/2019 وزارت مالیه مواد خوراکی برای سیمینار سیستم جدید تقاعد PRN-DMF-20

89

  دانلود فایل 7/17/2019 7/11/2019 آمریت بودجه سازی جندر ترمیم آمریت بودجه سازی جندر PRN-DMA-110 90
  دانلود فایل 7/16/2019 7/13/2019 وزارت مالیه خریداری یک عراده موتر سایکل نوع جاگ یاهاما 50cc لیلتر دار PRN-DMA-111 91
  دانلود فایل 7/16/2019 7/13/2019 ریاست مالی وحسابی تهیه فرش برای آمریت بودجه ریاست مالی وحسابی PRN-DMA-112 92
  دانلود فایل 7/22/2019 7/16/2019 بانک های دولتی خریداری ماشین فوتوکاپی وهارد دیسک برای عصری سازی بانک های دولتی PRN-DMA-113 93
  دانلود فایل 7/24/2019 7/17/2019 وزارت مالیه تهیه ویدیو کلیپ درمورد جلوگیری از قاچاق اموال و تورید اموال با کیفیت PRN-DGCS-98 94
  دانلود فایل 7/21/2019 7/18/2019 خریداری چهار قلم جنس تکنالوژی ریاست تکنالوژی معلوماتی و ریاست عمومی همآهنگی ، نظارت و گذارشدهی خریداری چهار قلم جنس PRN-DMP-09 95
  دانلود فایل 7/21/2019 7/18/2019 ریاست عمومی مشارکت عامه وخصوصی چاپ یازده قلم جنس برای ریاست عمومی مشارکت عامه وخصوصی PRN-DGCS-92 96
  دانلود فایل 7/20/2019 7/18/2019 ریاست عمومی مشارکت عامه وخصوصی تهیه ویدیوکلیپ برای ریاست عمومی مشارکت عامه وخصوصی PRN-DGCS-100 97
  دانلود فایل 7/26/2019 7/21/2019 ریاست محترم نظارت، ارزیابی و گزارشدهی خریداری سه قلم جنس تکنالوژی ریاست محترم نظارت، ارزیابی و گزارشدهی PRN-DMP-10 98
  دانلود فایل 7/26/2019 7/21/2019 TL-100 آمریت آرشیف وزارت مالیه خریداری و نصب یکعدد قفل فنگر پرنت TL-100 آمریت آرشیف وزارت مالیه PRN-DMA-114 99
  دانلود فایل 7/26/2019 7/21/2019 آمریت آرشیف ریاست اسناد و ارتباط وزارت مالیه خریداری 25 سیت رولر آمریت آرشیف ریاست اسناد و ارتباط وزارت مالیه PRN-DGCS-99 100
  دانلود فایل 7/26/2019 7/21/2019 آمریت مراقبت و هماهنگی کنترولر تهیه اجناس مورد ضرورت آمریت مراقبت و هماهنگی کنترولر PRN-DMF-21 101
  دانلود فایل 7/25/2019 7/23/2019 وزارت مالیه خریداری پنج قلم جنس PRN-DMA-118 101
  دانلود فایل 7/24/2019 7/22/2019 ریاست اسناد و ارتباط خریداری سه قلم جنس تکنالوژی ریاست اسناد و ارتباط PRN-DGCS-93 102
  دانلود فایل  7/28/2019 7/22/2019 ریاست همآهنگی و نظارت ، ریاست عمومی مالی و اداری و ریاست منابع بشری خریداری شش قلم جنس تکنالوژی ریاست همآهنگی و نظارت ، ریاست عمومی مالی و اداری و ریاست منابع بشری PRN-DMA-116 103
  دانلود فایل 7/29/2019 7/22/2019 ریاست خدمات وزارت مالیه خریداری سویچ و یو پی اس مدیریت کمره های امنیتی ریاست خدمات وزارت مالیه PRN-DMA-115 104
  دانلود فایل 7/28/2019 7/25/2019 وزارت مالیه چاپ ودیزاین بروشر وکتاب PRN-DMF-23 105
  دانلود فایل 7/28/2019 7/25/2019 وزارت مالیه خریداری شش قلم جنس PRN-DMF-24 106