گالری رسانه

کړنې دوهمه ویدیو

ګمرکی معافیت

د مالیې وزارت د تقاعد خزینې د برېښنایي آرشیف ویډیو

له خلکو ته د ځواب ورکړې ناسته

د مالې وزارت جورښت

د ۱۴۰۱ کال په ملي بودیجه کې د اړتیاوو او لومړیتوبونو شاملولو په موخه د لوګر ولایت له خلکو سره د حکومت مشورتي ناسته

دکابل خلکو سره د حکومت مشورتی ناستې د بودیجې په اړه

د مالیې وزارت موخې او لیدلوری

د ملي بودیجې ترتیبولو بڼه او د مالیې وزارت رول

د ملي بودیجې په تړاو د میدان وردګو ولایت له خلکو سره د حکومت مشورتي ناسته

د مالې وزارت الکترونیکی آرشیف

د ملي بودیجې په تړاو د کابل ولایت له خلکو سره د حکومت مشورتي ناسته

د مالیې وزارت د مالي معین خبري کلیپ

د بودیجې په اړه د مالیې وزارت سرپرست وزیر خبري کلپ

(۸ مارچ) ۲۰۲۱ د ښڅی ورڅ - مالې وزارت

د ملي بودجې درېیمه مسوده کې د تعدیلاتو په تړاو د مالیې وزارت د خبري کنفرانس

Pagination