گالری رسانه

کارکردهای وزارت مالیه طی هفته گذشته

دستآوردهای شرکت های دولتی وزارت مالیه

امتحان دور چهارم محاسبین مالیاتی اخذ گردید

کارکرد های وزارت مالیه طی یک هفته

ګام په ګام د برېښنايي حکومتولۍ په لور

افغانستان به ننقطه وصل آسیایی شرقی و جنوبی مبدل می گردد

وزارت مالیه برای ۲۱ تن از محاسبین مالیاتی جواز اعطا نمود

شرکت دآریانا افغان هوایی شرکت برای استفاده و پرواز آماده است

سیمینار عملی و نظری برای کارمندان جدید الشمول ریاست گمرک بلخ

گزارش هفته وار وزارت مالیه - ۸ جوزای ۱۴۰۱

کارکرد ها و دستآوردهای ریاست حقوقی گمرکات

جهت جلوگیری از فساد اداری با وزارت مالیه همکاری نمایید

د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سم د فساد کچه صفر ته را ټیټه شوې

قانون گمرکات افغانستان - ماده ۱۵

کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به بودجه ملی سال ۱۴۰۱

اطلاعیه معافیت جریمه های مالیاتی

Pagination