گالری رسانه

کنفرانس اقتصاد افغانستان

نشست کميته عالی هماهنگی کمک های بشردوستانه

پیام محمد معراج معراج رییس عمومی عواید، در رابطه به هفته مالیات

مراسم تجلیل از هفته مالیاتی

مطبعه صکوک و ضرابخانه

سیستم اسیکودا

تعرفه گمرکی برای جی و چگونه تعیین میگردد؟

برنامه شکایات

افزایش عواید

اطلاعیه معافیت جریمه های مالیاتی

رهنمود اظهارنامه گمرکی

معافیت مالیاتی

معاش برج اسد

طریقه انتقال پول به طریق سیستم (TT)

چالش کمبود مواد اولیه و راه های حل آن

گفتگوی مشاور ارشد وزارت مالیه انجنیر نصیر حسن با تلویزیون جهانی بی بی سی

Pagination