گالری رسانه

تعهدات کنفرانس جینیوا

بورد مشترک نظارت و انسجام

کارکردهای معینیت پالیسی

کنفرانس خبری

کنفرانس خبری مشترک دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان ملل متحد، به منظور جلب کمک های بشر دوستانه برای افغانستان

لابراتوار های گمرکات

سفر ناگهانی سرپرست وزارت مالیه به گمرک هرات

برنامۀ رسیدگی به شکایات

برنامۀ رسیدگی به شکایات

کارکردها

دو هزار افغانی

دیدار سرپرست وزارت مالیه از گمرک کابل

اطلاعیه

برنامه رسیدگی به شکایات

کارکردها - قسمت دوم

چهارمین برنامه رسیدگی به شکایات مردم توسط سرپرست وزارت مالی

Pagination