گالری رسانه

دستاوردهای وزارت مالیه

دستاوردهای یک هفته گذشته - وزارت مالیه

فورم انتقال میوه جات و سبزیجات در تمام گمرکات کشور لغو شد

طی مراحل تخصیص و فورم م- ۱۶

عواید صادرات زغال سنگ افزایش یافته است

دستاوردهای یک هفته گذشته - وزارت مالیه

ورکشاپ روزانه مدیران عمومی محاسبه مستوفیت ها

دستاوردهای یک هفته گذشته - وزارت مالیه

ورکشاپ در باره اساسات مدیریت برای کارمندان جدید التقرر

دستاوردهای یک هفته گذشته - وزارت مالیه

دستاوردهای یک هفته گذشته - وزارت مالیه

برای طی مراحل اسناد گمرکی موتر های ( یک کلید) سهولت ایجاد شده است

دستاوردهای یک هفته گذشته - وزارت مالیه

وزارت مالیه - ارزش کاربرد سکتورها و کود در بودجه ملی افغانستان

پروژ بزرگ اقتصادی شرکت انکشاف ملی

دستاردهای یک هفته گذشته وزارت مالیه

Pagination