گالری رسانه

سیستم سیگتاس- وزارت مالیه

پروسه ثبت موترهای بدون محصول - ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه

دستاوردهای یک هفته گذشته - وزارت مالیه

دستاوردهای ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه

شرکت دولتی تخم های اصلاح شده - وزارت مالیه

دستاوردهای یک هفته وزارت مالیه

دستاوردهای ریاست تنفیذ قانون ریاست عمومی گمرکات

دستاوردهای یک هفته گذشته وزارت مالیه

از شرکت کنندگان ممتاز برنامه های آموزشی تقدیر به عمل آمد

اطلاعیه ریاست عمومی عواید

دستآورد های هفته گذشته

ترازوهای برقی در تمام گمرکات کشور فعال شد - به سوی حکومتداری الکترونیکی

توافقنامه سه جانبه الکترونیکی سازی عواید امضاء‌ گردید

جلسه ای دستاوردها و افزایش عواید سیلوهای مرکزی

شفافیت، مسلکی و ظرفیت سازی در ریاست منابع انسانی - ریاست منابع بشری - وزارت مالیه

فعالیت ها و دستاوردهای فارمسی ابن سینا - شرکت های دولتی

Pagination