گالری رسانه

د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سم د فساد کچه صفر ته را ټیټه شوې

قانون گمرکات افغانستان - ماده ۱۵

کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به بودجه ملی سال ۱۴۰۱

اطلاعیه معافیت جریمه های مالیاتی

حفر ۷ چاه آب نوشیدنی برای باشنده گان مکروریان ها

اطلاعیه محاسبین مالیاتی

گزارش هفته وار وزارت مالیه - ۱ ثور ۱۴۰۱

مصاحبه با رییس خدمات حقوقی عواید

کارکرده و دستاوردهای شش ماه گذشته وزارت مالیه

گزارش هفته وار وزار مالیه - شنبه ۲۷ حمل ۱۴۰۱

امتحان تحریری سه بست قراردادی شرکت های دولتی اخذ گردید

مدیریت کتابخانه وزارت مالیه

د مالیاتي شخړو د حل بورډ - کړنې او پېژندنه

شرکت صنایع دستی افغانستان

رضایت دکانداران و کسبه کاران از نظام و دولت

گزارش کاری هفتگی وزارت مالیه - پنجشنبه ۱۱ ثور ۱۴۰۱

Pagination