قراردادهای تکمیل شده

موضوع

اندازۀ پول

با شرکت 

دانلود فایل

تدارک عرضه خدمات و تهیه اعاشه برای محصلین اکادمی گمرکات  8754750 شرکت خدمات لوژستیکی مجتبی تلاش  دانلود فایل
تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی مستوفیت ولایت سمنگان  3522816 شرکت مدثر فاضل لمتید دانلود فایل
پروژۀ تاور چاه عمیق وپاکینگ موتر های گمرک خوست  3512620 شرکت ساختمانی و سرک سازی پیمان صداقت  دانلود فایل
تهیه و تدارک الماری های متحرک برای آرشیف مستوفیت ولایت بلخ  5328000 شرکت لوژستیکی کابل گرین هاوس دانلود فایل
تهیه و تدارک نودو هفت هزار اوراق دیپلوم های وزارت تحصیلات عالی با علایم امنیتی آن از طریق مطعه صکوک و ضرابخانه  7189970 شرکت میر  دانلود فایل

   تهیه و تدارک  پنجاه و چهار هزار تیل پطرول و سه هزار تیل دیزل  ندA92  

3531420 ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع از طریق منبع واحد دانلود فایل
تدارک خدمات انترنت 48 واحد مستوفیت ها و گمرکات 4860000 شرکت اسکای ویف تکنالوژی انترنتی خدمات دانلود فایل
تدارک خدمات انترنت حمایوی 19 سایت گمرکی  14352000 شرکت مخابراتی افغان بیسیم  دانلود فایل

(Network Kabling)تدارک اجناس تکنالوژی سیستم ریاست عمومی خزینه تقاعد 

4852856 شرکت برادران فیض زاد لمتید دانلود فایل
تهیه و تدارک 1300 یوزر هاستنگ ایمیل رسمی وزارت مالیه به اساس قرارداد چهارچوبی  2196000 شرکت خدمات نتورکینگ بلوبیت دانلود فایل
 و ولایتی وزارت مالیه مرکزی  واحد های  E1تهیه و تدارک خدمات 70 خط   4247550 شرکت اسکای ویف تکنالوژی انترنتی خدمات  دانلود فایل
تهیه و تدارک 30 دستگاه میکروتیک ریاست عمومی عواید  625000 شرکت لوژستیکی افغان هیواد نور دانلود فایل
تهیه و تدارک 10 پایه کمپیوتر مستوفیت ولایت زابل  693000 شرکت خدمات ای سی تی سلوشن نارون دانلود فایل
پروژه اعمار 8 پایه غرفۀ پهره داری زرهی قوماندانی قطعه محافظت و عملیات خاص تنفیذی ریاست عمومی گمرکات  46224768 شرکت ساختمانی گرین یونیورسل دانلود فایل
اعمار ضروریات تعمیرجدید ریاست  امور بیمه ها  3990000 شرکت ساختمانی زاهد مصور دانلود فایل
 اعمار اداری مستوفیت ولایت پکتیا  12000000 شرکت ساختمانی و سرک سازی اسد صالح زوی دانلود فایل
 اعمار یک باب هنگر برای سیستم استندرد فایلنگ روم ریاست عمومی عواید 8894059 شرکت خدمات انجیری و ساختمانی ابراهیم اوریا  دانلود فایل
تدارک هموار کاری و چم کاری چمن خاکی  375045 شرکت ساختمانی متین اندر دانلود فایل

 خریداری نرم افزارها

7967000

شرکت نصب سیستم های مخابراتی اسمارت تیلی کام 

دانلود فایل

نهیه و تدارک المار های متحرک 

5328000

 شرکت خدمات لوژستیکی گرین هاوس

دانلود فایل

اعمار یک باب هنگر و ساخت پارتیشن

1784370

علی شیر ترزایی ساختمانی و سرک سازی شرکت 

دانلود فایل

یک باب هنگر در اکادمی گمرکات پروژه اعمار

16310427.89

شرکت ساختمانی مدین

دانلود فایل

تدارک خدمات کرایه گیری دو عراده کرولا

748440

شرکت ترانسپورتی شهری و اطرافی مایل حشمت

دانلود فایل

تهیه و تدارک سیم سرغچ ریاست عمومی گمرکات 

1850000

شرکت تجارتی احمد فرشاد فرودس لمیتد 

دانلود فایل

پروژه ترمیم تعمیر جدید ریاست عمومی بیمه ها

2394252

شرکت ساختمانی زاهد مصور

دانلود فایل

پروژ تهیه و تدارک فرنیچر اکادمی گمرکات و مالیات ریاست عمومی گمرکات

931200

شرکت نوی زینت فرنیچر 

دانلود فایل

پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق درصحن وزارت مالیه 

991.500

شرکت ساختمانی کابل پامیر

دانلود فایل

تدارک 700 سوب البسه زمستانی 1397برای اجیران

1850997.6

شرکت بومیان خراسان 

دانلود فایل

پروژه ترمیمات تخریبات و اعمار چهار باب اتاق پهره دار و دو باب اتاق تلاشی 

22765128

شرکت ساختمانی و سرکسازی کابل پامیر

دانلود فایل

پروژه اعمار تخلیه کارمندان و موانع دیوار های سمنتی 

2631300

شرکت ساختمانی آهو هولدنگ گروپ

دانلود فایل

تهیه و دارک خدمات انترنت برای 48 واحد مستوفیت ها و گمرکات

4998000

شرکت اسکای ویف تکنالوژی انترنتی خدماتو 

دانلود فایل

خدمات انترنت 4 ماهه برای ریاست عمومی خزاین

30000000

شرکت خدات فیبر تکنالوژی و اتصالات افغانستان

دانلود فایل

پروژه تهیه و تدارک 20 قلم لوازم برقی و تکنالوژی برای بهبتود عواید  مربوط اداره مستقل

68211072

شرکت خدمات لوژیستیکی گلکسی لایت 

دانلود فایل

تدارک لوازم تکنالوژی برای ریاست سیستم عوادید وزارت مالیه 

12990000

 شرکت نصب سیستم های مخابراتی اسمارتتلی کام 

دانلود فایل

پروژه اعمار طعام خانه تعمیر مرکزی وزارت مالیه 

5856160

شرکت ساختمانی برج عمران

دانلود فایل

تهیه و تدارک البسه زمستانی برای اجیران

1158014

شرکت خدماتی لوژیستیکی اربن لید

دانلود فایل

پروژه ترمیمات ایرکندیشن های ریاست ها 

1479050

برادران سیفی گروپ

دانلود فایل

پروژه اعمار سایه بان برای پارکینگ وسایط و ترمیم اساسی تشناب ها

2344674

شرکت ساختمانی کابل پامیر 

دانلود فایل

تهیه و تدارک لین حمایوی انترن برای 19 سایت ادارات گمرکی

8424000

شرکت مخابراتی بی سیم افغان

دانلود فایل

تهیه و دارک جنراتور های مورد نظر گمرک هرات 

10920000

شرکت امید صدیقی لمیتد

دانلود فایل

تهیه و تدارک عقد قرارداد چهار چوبی ترمیم و نصب پرزه جات وسایط پروژه ساختار بودجه و انسجام

2477650

شرکت محمودی گروپ لمیتد

دانلود فایل

تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی ریاست رادیو تلویزیون ملی ریاست عواید غیرمالیاتی

2996200

ببرک بلال لمیتد

دانلود فایل

تدارک خدمات چک و سرویس سکنرهای ریاست عمومی گمرکات

82201596

شرکت افغان تکسار لمیتد

دانلود فایل

پروژه تهیه و  تدارک تیل دیزل و پطرول مورد  ضرورت وزارت مالیه

16864000

شرکت شاه شجاع رسا لمیتد

دانلود فایل

پروژه تهیه و تدارک تیل  دیزل و پطرول مورد ضروت وزارت مالیه شرکت

16864

شرکت شاه شجاع رسا لمیتد

دانلود فایل

تدارک اجناس مورد ضرورت سیستم ضد حریق آرشیف تعمیر مرکزی وزارت مالیه

999890

شرکت ببرک بلال لمیتد

دانلود فایل

پروژه  اعمار و ترکیم تشناب های اکادمی وزارت مالیه 

1929059.5

شرکت ساختمانی عبدالمجید پناهی

دانلود فایل

اعمار ساختمان مطبعه جدید کوک

22684049415

ریاست تصدی ساختمانی بنائی

دانلود فایل

تهیه و تدارک لین حمایوی انترنت برای 19 سایت ادارات گمرکی کشور مربوط ریاست عمومی گمرکات 

8424000

شرکت مخابراتی بی سیم افغان 

دانلود فایل

تعدیل قرار داد تهیه و تدارک 875 متر کیبل ضرورت قوماندانی قطعه محافظت و عملیات خاص تنفیذی معینیت عواید و گمرکات 

3500000

د تدارکاتو ریاست

دانلود فایل

تدارک اجناس تکنالوژی سیستم شبکه ( Network Cabling ) ریاست عمومی تقاعد وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه تدارک اجناس تکنالوژی سیستم شبکه ( Network Cabling ) ریاست عمومی تقاعد وزارت مالیه دارای نمبر قرار داد  MOF/98/NCB/135  را با شرکت برادران فیض زاد لمتید به قیمت مجموعی 4،852،856 (چهار میلیون و هشت صد و پنجا و دو هزار و هشت صد و پنجا و شش)  افغانی عقد قراردادنماید .اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشندمی توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات -کابل ارائه نماید .

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهدشد.

آدرس : وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان –ریاست تدارکات،آمریت تدارکات- مشاوریت تدارکات منزل دوم معینیت اداری."