قراردادهای تکمیل شده

موضوع

اندازۀ پول

با شرکت 

دانلود فایل

تدارک عرضه خدمات و تهیه اعاشه برای محصلین اکادمی گمرکات 

8754750

شرکت خدمات لوژستیکی مجتبی تلاش 

دانلود فایل

تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی مستوفیت ولایت سمنگان 

3522816

شرکت مدثر فاضل لمتید

دانلود فایل

پروژۀ تاور چاه عمیق وپاکینگ موتر های گمرک خوست 

3512620

شرکت ساختمانی و سرک سازی پیمان صداقت 

دانلود فایل

تهیه و تدارک الماری های متحرک برای آرشیف مستوفیت ولایت بلخ 

5328000

شرکت لوژستیکی کابل گرین هاوس

دانلود فایل

تهیه و تدارک نودو هفت هزار اوراق دیپلوم های وزارت تحصیلات عالی با علایم امنیتی آن از طریق مطعه صکوک و ضرابخانه 

7189970

شرکت میر 

دانلود فایل

   تهیه و تدارک  پنجاه و چهار هزار تیل پطرول و سه هزار تیل دیزل  ندA92  

3531420

ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع از طریق منبع واحد

دانلود فایل

تدارک خدمات انترنت 48 واحد مستوفیت ها و گمرکات

4860000

شرکت اسکای ویف تکنالوژی انترنتی خدمات

دانلود فایل

تدارک خدمات انترنت حمایوی 19 سایت گمرکی 

14352000

شرکت مخابراتی افغان بیسیم 

دانلود فایل

(Network Kabling)تدارک اجناس تکنالوژی سیستم ریاست عمومی خزینه تقاعد 

4852856

شرکت برادران فیض زاد لمتید

دانلود فایل

تهیه و تدارک 1300 یوزر هاستنگ ایمیل رسمی وزارت مالیه به اساس قرارداد چهارچوبی 

2196000

شرکت خدمات نتورکینگ بلوبیت

دانلود فایل

 و ولایتی وزارت مالیه مرکزی  واحد های  E1تهیه و تدارک خدمات 70 خط  

4247550

شرکت اسکای ویف تکنالوژی انترنتی خدمات 

دانلود فایل

تهیه و تدارک 30 دستگاه میکروتیک ریاست عمومی عواید 

625000

شرکت لوژستیکی افغان هیواد نور

دانلود فایل

تهیه و تدارک 10 پایه کمپیوتر مستوفیت ولایت زابل  693000

شرکت خدمات ای سی تی سلوشن نارون

دانلود فایل

پروژه اعمار 8 پایه غرفۀ پهره داری زرهی قوماندانی قطعه محافظت و عملیات خاص تنفیذی ریاست عمومی گمرکات 

46224768

شرکت ساختمانی گرین یونیورسل

دانلود فایل

اعمار ضروریات تعمیرجدید ریاست  امور بیمه ها 

3990000

شرکت ساختمانی زاهد مصور

دانلود فایل

 اعمار اداری مستوفیت ولایت پکتیا 

12000000

شرکت ساختمانی و سرک سازی اسد صالح زوی

دانلود فایل

 اعمار یک باب هنگر برای سیستم استندرد فایلنگ روم ریاست عمومی عواید

8894059

شرکت خدمات انجیری و ساختمانی ابراهیم اوریا 

دانلود فایل

تدارک هموار کاری و چم کاری چمن خاکی 

375045

شرکت ساختمانی متین اندر

دانلود فایل

 خریداری نرم افزارها

7967000

شرکت نصب سیستم های مخابراتی اسمارت تیلی کام 

دانلود فایل

نهیه و تدارک المار های متحرک 

5328000

 شرکت خدمات لوژستیکی گرین هاوس

دانلود فایل

اعمار یک باب هنگر و ساخت پارتیشن

1784370

علی شیر ترزایی ساختمانی و سرک سازی شرکت 

دانلود فایل

یک باب هنگر در اکادمی گمرکات پروژه اعمار

16310427.89

شرکت ساختمانی مدین

دانلود فایل

تدارک خدمات کرایه گیری دو عراده کرولا

748440

شرکت ترانسپورتی شهری و اطرافی مایل حشمت

دانلود فایل

تهیه و تدارک سیم سرغچ ریاست عمومی گمرکات 

1850000

شرکت تجارتی احمد فرشاد فرودس لمیتد 

دانلود فایل

پروژه ترمیم تعمیر جدید ریاست عمومی بیمه ها

2394252

شرکت ساختمانی زاهد مصور

دانلود فایل

پروژ تهیه و تدارک فرنیچر اکادمی گمرکات و مالیات ریاست عمومی گمرکات

931200

شرکت نوی زینت فرنیچر 

دانلود فایل

پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق درصحن وزارت مالیه 

991.500

شرکت ساختمانی کابل پامیر

دانلود فایل

تدارک 700 سوب البسه زمستانی 1397برای اجیران

1850997.6

شرکت بومیان خراسان 

دانلود فایل

پروژه ترمیمات تخریبات و اعمار چهار باب اتاق پهره دار و دو باب اتاق تلاشی 

22765128

شرکت ساختمانی و سرکسازی کابل پامیر

دانلود فایل

پروژه اعمار تخلیه کارمندان و موانع دیوار های سمنتی 

2631300

شرکت ساختمانی آهو هولدنگ گروپ

دانلود فایل

تهیه و دارک خدمات انترنت برای 48 واحد مستوفیت ها و گمرکات

4998000

شرکت اسکای ویف تکنالوژی انترنتی خدماتو 

دانلود فایل

خدمات انترنت 4 ماهه برای ریاست عمومی خزاین

30000000

شرکت خدات فیبر تکنالوژی و اتصالات افغانستان

دانلود فایل

پروژه تهیه و تدارک 20 قلم لوازم برقی و تکنالوژی برای بهبتود عواید  مربوط اداره مستقل

68211072

شرکت خدمات لوژیستیکی گلکسی لایت 

دانلود فایل

تدارک لوازم تکنالوژی برای ریاست سیستم عوادید وزارت مالیه 

12990000

 شرکت نصب سیستم های مخابراتی اسمارتتلی کام 

دانلود فایل

پروژه اعمار طعام خانه تعمیر مرکزی وزارت مالیه 

5856160

شرکت ساختمانی برج عمران

دانلود فایل

تهیه و تدارک البسه زمستانی برای اجیران

1158014

شرکت خدماتی لوژیستیکی اربن لید

دانلود فایل

پروژه ترمیمات ایرکندیشن های ریاست ها 

1479050

برادران سیفی گروپ

دانلود فایل

پروژه اعمار سایه بان برای پارکینگ وسایط و ترمیم اساسی تشناب ها

2344674

شرکت ساختمانی کابل پامیر 

دانلود فایل

تهیه و تدارک لین حمایوی انترن برای 19 سایت ادارات گمرکی

8424000

شرکت مخابراتی بی سیم افغان

دانلود فایل

تهیه و دارک جنراتور های مورد نظر گمرک هرات 

10920000

شرکت امید صدیقی لمیتد

دانلود فایل

تهیه و تدارک عقد قرارداد چهار چوبی ترمیم و نصب پرزه جات وسایط پروژه ساختار بودجه و انسجام

2477650

شرکت محمودی گروپ لمیتد

دانلود فایل

تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی ریاست رادیو تلویزیون ملی ریاست عواید غیرمالیاتی

2996200

ببرک بلال لمیتد

دانلود فایل

تدارک خدمات چک و سرویس سکنرهای ریاست عمومی گمرکات

82201596

شرکت افغان تکسار لمیتد

دانلود فایل

پروژه تهیه و  تدارک تیل دیزل و پطرول مورد  ضرورت وزارت مالیه

16864000

شرکت شاه شجاع رسا لمیتد

دانلود فایل

پروژه تهیه و تدارک تیل  دیزل و پطرول مورد ضروت وزارت مالیه شرکت

16864

شرکت شاه شجاع رسا لمیتد

دانلود فایل

تدارک اجناس مورد ضرورت سیستم ضد حریق آرشیف تعمیر مرکزی وزارت مالیه

999890

شرکت ببرک بلال لمیتد

دانلود فایل

پروژه  اعمار و ترکیم تشناب های اکادمی وزارت مالیه 

1929059.5

شرکت ساختمانی عبدالمجید پناهی

دانلود فایل

اعمار ساختمان مطبعه جدید کوک

22684049415

ریاست تصدی ساختمانی بنائی

دانلود فایل

تهیه و تدارک لین حمایوی انترنت برای 19 سایت ادارات گمرکی کشور مربوط ریاست عمومی گمرکات 

8424000

شرکت مخابراتی بی سیم افغان 

دانلود فایل

تعدیل قرار داد تهیه و تدارک 875 متر کیبل ضرورت قوماندانی قطعه محافظت و عملیات خاص تنفیذی معینیت عواید و گمرکات 

3500000

د تدارکاتو ریاست

دانلود فایل

تدارک اجناس تکنالوژی سیستم شبکه ( Network Cabling ) ریاست عمومی تقاعد وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه تدارک اجناس تکنالوژی سیستم شبکه ( Network Cabling ) ریاست عمومی تقاعد وزارت مالیه دارای نمبر قرار داد  MOF/98/NCB/135  را با شرکت برادران فیض زاد لمتید به قیمت مجموعی 4،852،856 (چهار میلیون و هشت صد و پنجا و دو هزار و هشت صد و پنجا و شش)  افغانی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات - کابل ارائه نمایند. 

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان - ریاست تدارکات، آمریت تدارکات - مشاوریت تدارکات منزل دوم معینیت اداری.

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق