لیست کمک ها جهت مبارزه با کرونا

لست کمک های همکاران انکشافی در مبارزه با ویروس کرونا 

شماره  اهدا کننده  مبلغ مجموعی به میلیون دالر از طریق بودجه ملی  از طریق خارج از بودجه  حالت  تشریحات 
۱ بانک جهانی  ۱۰۰.۴ ۱۰۰.۴   تائید شده مبلغ پروژه برای مبارزه با کرونا مجموعاً ۱۰۰.۴ میلون دالر امریکای بوده پروژه از طرف بانک جهانی به تاریخ ۲ اپریل ۲۰۱۹ منظور گردیده بود واین پروژه از طریق بودجه غیر اختیاری توسط وزارت مالیه تطبیق می گردد و این پروژه تمام کشور را تحت پوشش قرار میدهد 
۲ بانک جهانی  ۸۹ ۸.۸۶   درحال پروسس بانک جهانی به کشور هایکه از کرونا متضرر بوده توسط منابع اضطراری مالی کمک می نمایند در این مورد بانک جهانی به تاریخ ۱۲ می ۲۰۲۰ وزارت مالیه وزارت صحت را در این مورد آگاه نمود وزارت مالیه و وزارت صحت عامه همراه با بانک جهانی در مورد تطبیق آن کار می کند واین منابع مالی به خاطر مبارزه با ویروس کرونا مورد استفاده خواهد شد
۳ بانک انکشافی آسیا ۴۰.۰ ۴۰   تائید شده بانک انکشافی آسیای به خاطر مبارزه با کرونا بسته های را منظور نمود این منابع اضطراری بخاطر درخواست از حکومت افغانستان منظور نمود ومجموعه کمک مالی را ۴۰ میلون دالر امریکا است از طریق بودجه غیر اختیاری توسط وزارت صحت عامه تطبیق می گردد و این پروژه تمامی کشور(۳۴ولایت افغانستان) را تحت پوشش  قرار 
۴ اتحادیه اروپا ۱۶۷.۵ ۷۱.۷ ۹۵.۵ درحال پروسس اتحادیه اروپا بخاطر بسته های حمایتی ۱۴۶.۷ میلیون یورو که درآن ۸۳.۹ میلیون یورو خارج از بودجه و ۶۲.۸ میلیون یورو از طریق بودجه ملی به مصرف خواهد رسید. بسته های حمایتی  بازنگری از کمک های فعلی و بودجه اضافی بوده.
۵ جاپان ۸.۷ ۰ ۰۸.۷ تائید شده بسته حمایوی مبارزه با کرونا از طریق دولت ژاپن مجموعاً  ۸.۷۱ میلون دالر امریکای بوده که از طریق خارج از بودجه توسط نهاد های بین المللی تطبیق می گردد 
۶ اداره توسعه بین المللی ایالات متحده ۱۸.۴ ۰ ۱۸.۴ تائید شده اداره انکشافی ایالات متحده امریکا به خاطر مبارزه با کرونا بسته حمایوی را از طریق اداره بین المللی صحت تطبیق می نماید  
۷  پشتیبانی قاطع (RS) ۱۵.۵ ۰ ۱۵ درحال پروسس حمایت قاطع بسته های حمایوی را به وزارت داخله و وزارت دفاع ملی بسته حمایوی اجناس مصرفی تهیه نمود
۸ کانادا  ۱.۲ ۱.۲   تائید شده کشور کانادا تمویل مالی را توسط صندوق وجهی بشر دوستانه افغانستان راه اندازی نمود
۹ امارات متحده عرب ۳.۰   ۳ تائید شده ایالت متحده عرب کیت های تشخیصه را به وزارت صحت عامه کمک نمود 
۱۰ ترکیه ۰.۰ ۰ ۰ تائید شده کشور ترکیه لاوازم طبی را به وزارت صحت عامه کمک نمود 
۱۱ جمهوری اسلام ایران ۰.۰     تائید شده کشور جمهوری اسلامی ایران کمک های لوازم طبی را به وزارت صحت عامه کمک نمود.
۱۲ قطر ۱.۳ ۰ ۱.۳ تائید شده کشور قطر کمک های لوازم طبی را به وزارت صحت عامه کمک نمود.
۱۳ ایتالیا  ۰.۰   ۰.۰۰۰۵ تائید شده کشور ایتالیا به خاطر مبارزه با ویروس کرونا در ولایت هرات میان مرز ایران وافغانساتان یک کلینک برای بازگشت کننده گان آماده ساخت
۱۴ جمهوری کوریا  ۳.۰   ۳ تائید شده کشور ایتالیا به خاطر مبارزه با ویروس کرونا در ولایت هرات میان مرز ایران وافغانساتان یک کلینک برای بازگشت کننده گان آماده ساخت
۱۵ روسیه  ۰.۰     تائید شده کشور روسیه به تاریخ ۲ جون ۲۰۲۰ پنج هزار کیت تشخیصه به وزارت صحت عامه کمک نمود
۱۶ استرالیا ۱.۰   ۱ تائید شده کشور آسترالیا درمبارزه با کرونا با نیروهای پولیس در هنگام اجرای وظیفه بستهای حمایوی را تطبیق نمود 
۱۷ بانک انکشاف اسلامی  ۰.۳   ۰.۳ تائید شده بانک انکشافی اسلامی کیت های تشخیصیه با وزارت صحت عامه کمک نمود
۱۸ چین  ۱.۰   ۱.۰ تائید شده جمهوری چین کیت های تشخیصیه ماشین های لابراتواری اجناس غذایی را به افغانستان بخاطر مبارزه با ویروس کرونا کمک نمود
۱۹ هند ۴۳.۶   ۴۳.۶ تائید شده هندوستان با افغانستان در مبارزه با ویروس کرونا ۷۵ هزار میریک تن گندم و ادویه طبی کمک نمود
۲۰ انگلستان  ۰.۴   ۰.۴۱۷ تائید شده کشور انکلستان بخاطر مبارزه با کرونا با همکاری UNDP خطرات ومدیریت ارقام کرونا همکاری نمود
۲۱ دانمارک  ۰.۴   ۰.۳۹۱ تائید شده کشور دانمارک بخاطر مبارزه با کرونا همراه با وزارت عدلیه استرمحکمه ولوی حانوالی کمک نمود واین کمک از طریق خارج از بودجه با همکاری UNDP تطبیق گردید 
۲۲ سویس ۴.۲   ۴.۲۲۷۵۰۵۸ تائید شده کشور سویس ۴.۲ میلیون فرنک سویسی بخاطر مبارزه با ویروس کرونا تهیه نمود واین کمک بخاطر مصونیت غذایی تطبیق می گردد.
۲۳ استرالیا (وزارت امور خارجه و تجارت DFAT) ۰.۰   ۰.۰۱ تائید شده چهار کلینیک را در مرزهای پاکستان وایران بخاطر بازگشت کننده گان اداره امور خارجه وتجارت آسترالیا آماده ساخت 
۲۴ مشارکت جهانی برای آموزش ۱۵.۰ ۱۵   در حال پروسس مشارکت بین المللی تعلمی ۱۵ملیون دالر را بخاطر مبارزه با کرونا وبخاطر فعال ساختن سیستم تعلیمی منظور نمود واین پروژه از طریق وزارت معارف تطبیق می گردد.
۲۵ گروه توسعه بین المللی ۰.۰     تائید شده اداره انکشافی انگلستان 3 تیم طبی سیار به ولایت های قندهار نیمروز وهرات بخاطر مبارزه با ویروس کرونا کمک کرد.
۲۶ سازمان صحی جهان ۱۱.۵   ۱۱.۵۳ تائید شده کشورهای ایالات متحده امریکا واتحادیه اروپا انگلستان واداره UNDP مشارکت بین المللی واکسین بخاطر مبارزه با ویروس کرونا حمایت مالی را به ادراه بین مللی صحت فراهم نوده 
۲۷ یونسف  ۲.۳ ۲.۳   تائید شده  
۳۸ صندوق واکنش اضطراری مرکزی (CERF) ۲.۱ ۲.۱   تائید شده صندق مرکز مبارزه با هوادث اضطراری ۳ تیم طبی سیار به ولایت های قندهار نیمروز وهرات بخاطر مبارزه با ویروس کرونا کمک کرد.
۲۹ UNFPA (صندوق جمعیت سازمان ملل) ۰.۰   ۰.۰۱۹ تائید شده مشارکت بین المللی واکسین در کیت های تشخیصه ولاوازم طبی با وزارت صحت عامه کمک نمود.
۳۰ ICESCO (سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی جهان اسلام ۰.۰   ۰.۰۰۹ تائید شده اداره بین المللی حمایت از نفوس در آگاهی عامه به وزارت صحت عامه کمک نمود.
۲۱ بودجه داخلی UNDP ۲.۵   ۲.۴۵ تائید شده نهاد بین المللی اسلامی فرهنگ وتعلیمی درکیت های تشخیضی و لوازم طبی محافظتی با وزارت صحت کمک نمود 
۳۲ بودجه خارجی UNDP ۱۳.۳   ۲.۱ تائید شده اداره UNDP از طریق بودجه خارجی بخاطر مبارزه با ویروس کرونا در نیروهای پولیس از طریق ریاست صحی وزارت امورداخله با همکاری  تطبیق نمود

 

 

 

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق