نشریۍ

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۴۲ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۴۱ مه ګڼه

Pagination