سخنگوی وزارت مالیه: سند خود کفائی اقتصادی افغانستان منحیث یک پلان وسیع برای رسیدن به رشد پایدار ملی و رفاه مردم افغانستان است

farid_mof
چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۶:۲۱
خبر

محترم شمروزخان مسجدی، رئیس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه مؤرخ ۲۳ میزان ۱۳۹۸ به منظور اطلاع رسانی از دستآوردها و فعالیت های وزارت مالیه و استماع مشکلات تجار، نماینده گان سکتور خصوصی و رسانه ها به ولایت بامیان سفر نمود.

در نخست، رئیس ارتباط و آگاهی عامه وزارت مالیه با محترم طاهر زهیر، والی بامیان دیدار نمود. رئیس ارتباط و آگاهی عامه میکانیزم اطلاع رسانی وزارت مالیه را با ایشان شریک نمود. والی بامیان نیز در رابطه به نقش و اهمیت اطلاع رسانی صحبت کرده و از رئیس ارتباط و آگاهی عامه بخاطر سفر به ولایت بامیان و اطلاع رسانی به مردم از کارکردها و فعالیت های وزارت مالیه تشکری نمود.

خبر

دطی دیدار با محترمه حلیمه راهپیما، مستوفی ولایت بامیان در رابطه به روندهای کاری، مشکلات و چالش های مستوفیت ولایت بامیان و دیگر مسایل مرتباط بحث و تبادل نظر صورت گرفت. رئیس ارتباط و آگاهی عامه وزارت مالیه اطمینان داد که مشکلات مستوفیت ولایت بامیان را با رهبری وزارت مالیه شریک خواهد ساخت.

خبر

همچنان رئیس ارتباط و آگاهی عامه با نماینده گان سکتور خصوصی، اصناف، جامعه مدنی، رسانه ها دیدار نموده و فشردۀ از گزارش دستآوردها و فعالیت های وزارت مالیه و میکانیزم اطلاع رسانی را به ایشان شریک نمود. نماینده گان سکتور خصوصی، اصناف، جامعه مدنی و رسانه ها مشکلات و پیشنهادات شانرا مطرح نمودند. محترم مسجدی برای شان وعده سپرد که مشکلات شانرا به سمع رهبری وزارت مالیه می رساند تا بادرنظرداشت امکانات موجود و قوانین نافذه به آن رسیده گی صورت گیرد.

خبر

علاوتا رئیس ارتباط و آگاهی عامه وزارت مالیه به پوهنتون بامیان رفته و دستآوردها و کارکردهای وزارت مالیه در پنج سال گذشته در عرصه های جمع آوری عواید ملی، مصرف بودجۀ انکشافی با درنظرداشت مؤثریت و مثمریت و اولویت های مردم، اصلاحات بودجوی و ترتیب بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ مطابق به معیارهای بین المللی، بودجۀ تخصیص داده شده برای پروژه های انکشافی ولایت بامیان، اصلاحات، سیستم سازی و مبارزه علیه فساد، ایجاد و مدیریت مؤفقانه کمیسیون های دوجانبه با سیزده کشور منطقه، دستآوردهای بین المللی وزارت مالیه مانند برگزاری مؤفقانۀ کنفرانس های بروکسل، وارسا و جینوا را طی سمیناری توسط محترم مسجدی به محصلین پوهنتون بامیان تشریح و توضیح نمود.

خبر

همچنان رئیس ارتباط و آگاهی عامه در مورد سند خود کفائی اقتصادی افغانستان منحیث یک پلان وسیع برای رسیدن به خود کفائی و رفاه مردم افغانستان و بستۀ تسریع مالی (بسته سرمایه گذاری مالی) به محصلین معلومات ارائه نمود.

محترم محمد ظاهر فائز، معاون پوهنتون ولایت بامیان از ابتکار وزارت مالیه بخاطر شریک ساختن اطلاعات تشکری نموده و آنرا یک اقدام نیک بخاطر بلند رفتن آگاهی محصلین از کارکردها و فعالیت های حکومت و وضعیت جاری دانست.

در اخیر این سمینار محصلین سوالات شانرا مطرح نموده و به سوالات شان جواب ارائه گردید.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۴:۳۶
Background image

ورکشاپ نظر خواهی پیرامون مقرره جواز فعالین بیمه در افغانستان دایر گردید

ورکشاپ نظر خواهی پیرامون مقرره (جواز فعالین بیمه) بتاریخ ۲۲ عقرب سال ۱۳۹۸ با اشتراک نماینده های شرکت های بیمه اعم از دولتی و خصوصی، ادارات دولتی جواز دهنده و نظارتی، سکتور خصوصی اتاق ها. . .

شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۱۱:۱۹
Background image

وضعیت جمع آوری عواید ملی و مصرف بودجه به سطح حکومت

سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری درامور زیربناء امروز مؤرخ ۱۱ عقرب ۱۳۹۸ با مسئولین ادارات عوایدی، خزائن و بودجوی دیدار نموده و گزارش کارکردها و فعالیت های شانرا. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۳ - ۱۲:۱۹
Background image

سرپرست وزارت مالیه در حاشیۀ اجلاس کریک با معین وزارت اقتصاد و توسعۀ پایدار گرجستان دیدار نمود

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء به تاریخ ۲۲ عقرب ۱۳۹۸ به منظور اشتراک در اجلاس سازمان همکاری های اقتصادی آسیای. . .

بازکست به صفحه خبر