معرفی کمیسیون ها

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۸ - ۱۶:۲۱

معرفی کمیسیون ها

تاریخچه ریاست کمیسیون های اقتصادی دو جانبه

اولین بار ریاست کمیسیون های اقتصادی دو جانبه در سال 1391 در چوکات معینیت پالیسی به عنوان آمریت  تحت ریاست عمومی پالیسی مالی اغاز به فعالیت نمود .

در سال 1396 نظربه لزوم دید رهبری وزارت مالیه، ریاست دفتر به