ساختار و تشکیلات اداری

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان دارای یک بست خارج از رتبه که شامل وزیر مالیه و 4 بست مافوق رتبه، 16 بست اول، 101 بست دوم، 331 بست سوم، 1235 بست 4، 2789بست پنجم، 2359 بست ششم، 707 بست هفتم و 866 بست هشتم که در مجموع 8409 بست می شود، می باشد.

ساختار و تشکیلات اداری