اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

admin_mof
داوطلبی

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازماده چهلو سوم قانونتدارکاتبه اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول ریاست عمومی بودجه ملی وزارت مالیهداراینمبر قرار دادMoF/1400/G-46را با شرکت خدمات لوژستیکی حکمت صدیقی به قیمت مجموعیمبلغ 1945000  (یکمیلیونونهصدوچهلوپنجهزار(افغانیعقد قراردادنماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشندمی توانداعتراض خویش را ازتاریخنشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبیتوام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات -کابل ارائه نماید .

این اطلاعیه به معنی عقدقراردادنبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قراردادمنعقد نخواهدشد.

آدرس : وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان –ریاست تدارکات،آمریت تدارکات-مشاوریت تدارکاتمنزل دوم معینیت اداری.

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۸ - ۹:۴۳
Background image

پروژه خدمات انترنت اتصال VSAT و STM-1 مورد نیاز ریاست عمومی تکنالوژی وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در یپروژه داوطلبی خدمات انترنت اتصال VSAT

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶ - ۹:۴۰
Background image

تدارک کمره های امنیتی مرکز وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرداوطلبیپروژه (تدارک کمره های امنیتی مرکز وزارت مالیه)

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶ - ۸:۳۵
Background image

 تهیه وتدارک ایمیل های رسمی وزارت مالیه         

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژهء(تهیه وتدارک ایمیل های

Back to tenders