اطلاعیه وزارت مالیه در مورد آغاز پروسه ثبت وسایط بدون اسناد-یک کلید

admin_mof
اطلاعیه

وزارت مالیه به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری و مصوبه شماره ۱۵ جلسه شورای امنیت ملی به منظور افزایش عواید ملی، تامین امنیت و نظم عامه و جلوگیری از مختل شدن جریان ترافیک پروسۀ ثبت وسایط بدون اسناد گمرکی-یک کلید را مورخ ۱۰ عقرب سال جاری آغاز می نماید.

بنا تمام مالکین وسایط فاقد اسناد مکلف اند الی تاریخ ۲۷ قوس ۱۳۹۹ وسایط خویش را در گمرک ها و در ولایاتی که گمرک موجود نیست در مستوفیت ها ثبت و طی مراحل نمایند.

همچنان تاکید می گردد که عرایض مبنی بر ثبت و طی مراحل وسایط بدون اسناد بعد از انقضای میعاد فوق قابل پذیرش نبوده و وسایل بدون اسناد باقی مانده از سوی مراجع مربوط ضبظ می گردد.

فیصدی تخفیف در قیمت دیتابیس گمرکی برای وسایط غیر زرهی فاقد اسناد گمرکی

از مدل 1990 الی 2000 با تخفیف 85 فیصد

از مدل 2001 الی 2010 با تخفیف 75 فیصد

از مدل 2011 الی 2020 با تخفیف 35 فیصد

تمام وسایط نظر به حجم سلندر تابع محصول گمرکی مطابق به تعرفه مرعی الاجراء قرار می گیرند. آنعده عراده جاتی که شامل تعرفه متذکره نباشد تابع 25 فیصد محصول قرار خواهند گرفت، اضافه بر آن تمام این وسایط شامل معافیت از سایر انواع جرایم گمرکی و ترافیکی میگردد.

فیصدی تخفیف در قیمت دیتابیس گمرکی برای وسایط زرهی فاقد اسناد گمرکی

از مدل 2000 الی 2007 با تخفیف 55 فیصد

از مدل 2008 الی 2015 با تخفیف 45 فیصد

از مدل 2016 الی 2020 با تخفیف 35 فیصد

تمام وسایط نظر به حجم سلندر تابع محصول گمرکی مطابق به تعرفه مرعی الاجراء قرار می گیرند. آنعده عراده جاتی که شامل تعرفه متذکره نباشد تابع 35 فیصد محصول قرار خواهند گرفت، اضافه بر آن تمام این وسایط شامل معافیت از سایر انواع جرایم گمرکی و ترافیکی میگردد.

چگونگی طی مراحل اسنادی وسایط فاقد اسناد گمرکی

مرحله اول: مالکین وسایط فاقد اسناد می توانند فورم تهیه شده جهت ثبت وسایط خویش را از ویب سایت وزارت مالیه دریافت نمایند.

مرحله دوم: مالکین وسایط سپس فورمه های ثبت شدۀ خویش را خانه پری نموده، با کاپی تذکره و دو قطعه عکس به نزدیک ترین محل در ولایتی که گمرک موجود است در گمرک، و در ولایاتی که گمرک موجود نیست در مستوفیت ها جهت طی مراحل بعدی بسپارند.

مرحله سوم: گمرک ها و یا مستوفیت ها فورم های مالکین را دریافت و ثبت کتاب واردات خویش می نمایند.

مرحله چهارم: ادارۀ گمرک و یا مستوفیت سپس معلومات مندرج کتاب واردات را در جدول 101 درج دیتابیس می نمایند.

مرحله پنجم: گمرک و یا مستوفیت جدول 101 را به نمایندگان ترافیک، امنیت ملی و ریاست مبارزه با جنایی جهت اطمینان از عدم مسئولیت مالکین می فرستد.

مرحله ششم: ادارۀ گمرک و یا مستوفیت جهت معاینه تخنیکی وسایط توسط نمایندگان ترافیک در گمرک و یا مستوفیت با مالک وسایط در تماس می شود.

مرحله هفتم: تمام اسناد گمرکی و آویز بانکی که نشاندهندۀ طی مراحل قانونی وسایط فاقد اسناد میباشد جهت اخذ نمبر پلیت به ادارۀ ترافیک فرستاده می شود.

ضمیمه آن فلوچارت ارسال شود عکس فلوچارت

مراجع ذیربط دولتی مکلف اند تا بعد از اعلان این حکم هر نوع وسایط نو وارد فاقد اسناد گمرکی را که خلاف مقررات و طرزالعمل های نافذ وارد افغانستان میگردد، ضبط نمایند.

همچنان مطابق فقره چهارم مادۀ دوم مصوبۀ شماره 15 شورای امنیت ملی ، بنا بر دلایل و نگرانی های امنیتی وسایط فاقد اسناد آنعده از افرادی که تذکره الکترونیکی ندارند طی مراحل و ثبت نمی گردد.

بر اساس فقره پنجم ماده دوم مصوبۀ شماره 15 شورای امنیت ملی، نهاد های امنیتی و کشفی در هم آهنگی با نهاد های عدلی و قضایی موظف اند تا بنا بر دلایل امنیتی و به منظور جلوگیری از فرار پرداخت عوارض گمرکی، منبعد آنعده از افرادی که به وارد نمودن وسایط فاقد اسناد مبادرت می ورزند، دستگیر نموده و در روشنی احکام قوانین کشور فرد مذکور را به حبس حداکثر 10 سال محکوم نماید.

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۳ - ۹:۱۴
Background image

اعلان ۲۰ بست عالیرتبه وزارت مالیه

وزارت مالیه در همآهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به تعداد ۱ بست رتبه اول و ۱۹ بست رتبه دوم خویشرا

بازگشت به اطلاعیه ها