برنامه دسترخوان ملی

معلومات در مورد برنامه دسترخوان ملی

حکومت افغانستان برنامۀ را تحت نام "دسترخوان ملی" که هدف آن کمک های اقتصادی برای مبارزه با تاثیرات منفی اقتصادی شیوع ویروس کرونا در افغانستان میباشد، در  همکاری با بانک جهانی روی دست گرفته است. هدف برنامه دسترخوان ملی کمک به خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیده از کرونا است. این برنامه به تعقیب برنامه های قبلی حکومت که در آن نان خشک به نیازمندان توزیع میگردید روی دست گرفته شده است. در چوکات این برنامه برای نیازمندان آرد، برنج، لوبیا، روغن و صابون دستشویی کمک شود.

بانک جهانی مبلغ 280 میلیون دالر امریکایی را برای تطبیق این برنامه از طریق بودجه غیر اختیاری تخصیص داده است که 155 میلیون دالر آن سهم اداره انکشاف بین المللی یا IDA و 125 میلیون دالر آن سهم صندوق بازسازی افغانستان یا ARTF میباشد. تطبیق کننده برنامه دسترخوان ملی شاروالی کابل، اداره ارگانهای محلی و وزارت احیاء و انکشافدهات میباشد.

بودجه و تخصیص به برنامه دسترخوان ملی (الی ختم سال مالی ۱۳۹۹)

بودجه منظور شده

دالر امریکای

افغانی

280,000,000

21,560,000,000

تخصیص

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات

74,379,766

5,727,242,000

اداره ارگانهای محلی

30,500,000

2,348,500,000

شاروالی کابل

40,000,000

3,080,000,000

مجموع بودجه تخصیص شده

144,879,766

11,155,742,000