ریاست عمومی عواید

رياست عوايد يکی از جمله رياستهای اين وزارت ميباشد که راجع به نحوه تحصيل ماليات طبق قانون ومقررات وهدايات مقامات ذيصلاح با درنظر داشت فيصله بورد عوايد اجراات ورهنمائی لازم را به دواير دولتی تصديها ومستوفيت ها مينمايد . در طول سال 1383 فرامين واحکام مقامات ذيصلاح به ادارات ذيربط ومستوفيت ها ابلاغ گرديده به تعداد – 4957- مکتوب را وارده گرفته وضمناً (49972) قطعه مکتوب را صادر نموده وهمچنان به مراجع تحويلی وتحصيلی ماليه به نحوه پرداخت ماليات انها به تعداد (370) قطعه استعلاميه را جواب قانونی ارايه داشته اند.
نظر به وصول راپور م(29) ادارات دولتی ومستوفيت ها جمعاً عوايد اقلام ، عوايد حاوی مبلغ (10868900993) افغانی در سال 1383 الی تاريخ 20/12/1383 شامل حساب عوايد دولت گرديده است و ضمناً از طريق وصول  کمک های بلاعوض که از طرف هيت اينرياست بعد از تشريح وقيمت گذاری شامل حساب عوايد دولت گردد حاوی مبلغ (1726894235) افغانی ميباشد ودر سال 1383 مجموع باقيات سال مالی وسنوات گذشته حاوی مبلغ -/446187274- افغانی بوده که از جمله-401752919 افغانی تحصيل وبنابر عدم همکاری ارگانهای امنيتی به ادارات -44434355 افغانی باقيات لاحصول باقی مانده است .
قابل تذکر است که غرض حصول ماليات به نحو خوبتر وبهتر از ماليه دهندگان که عوايد بيشتر دارند اداره بنام ماليه دهنده گان بزرگ  با پرسونل 39 نفر در سال 1383ايجاد ودر ان 10 نفر کارمندان با تجربه وسابقه دار و20 نفر کارمندان جديد از فاکولته اقتصاد استخدام شده واز ابتدای سال تاالحال سيمينار ها وپروگرام های اموزشی به انها در عرضه ماليات وجمع اوری ان وبررسی بيلانس وتشخيص ماليه دهندگان بزرگ وماليه عرضه خدمات وطرز بر خورد به ماليه دهندگان تدريس گرديده تا الحال 184 اداره ماليه دهنده بزرگ مشخص گرديده است ودر سال 1383 در قانون ماليات بر عايدات در 35 ماده ان بنابر ضرورت جامعه وهم اهنگ ساختن نورم مالياتی به جهان خارج وجلب سرمايه گذاری خارجی تعديلات بعمل امد که تحت نمبر (1222) مورخ 30/3/83  مقام رياست دولت منظور گرديده است.جهت معلومات بیشتر به سایت زیل مراجعه کنید:

ویبسایت ریاست عمومی عواید