زندگینامۀ ميرويس بهيج رئيس عمومی شرکت های دولتی

 داکتر میرویس بهیج رئیس عمومی شرکت های دولتی می باشد. وی دارای درجه تحصيلی ماستری در رشته حکومتداری و پاليسی عامه (Master of Governance and Public Policy) مي باشد.

موصوف در سال ۱۳۵۹ در شهر کابل چشم به جهان گشود. ایشان دورۀ ابتدایی خویش را در شهر کابل تکمیل و در سال ۱۳۷۷ از لیسه عالی غلام حیدرخان چرخی فارغ گردیده است. آقای بهیج دورۀ لیسانس خود را در سال ۱۳۷۸ در پوهنتون طبی کابل آغاز کرده و در سال ۱۳۸۵ از آنجا به درجۀ داکتر طب (MD) فارغ گردید.

نامبرده درسال(۱۳۹۰) در سال از طریق پروسه رقابت آزاد در بورسیه انکشافی استراليا (Australian Development Scholarship)کامياب و در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) عازم آن کشور گرديد و بعد از تکميل دوره ماستری در پوهنتون کوينزلند کشور استراليا، در برج اسد سال  (۱۳۹۲) به کشور برگشت.

ميرويس بهيج دارای ۱۰ سال سابقه خدمت در سکتور عامه در سطح مرکز مي باشد. موصوف بعد از فراغت از دوره لیسانس در سال ۱۳۸۵، از طريق رقابت آزاد به صفت کوارديناتور ملی برنامه صحت باروری وزارت صحت عامه در بست ۳ تقرر حاصل نمود که مدت دوسال در آنجا ايفای وظيفه نمود. وی در جريان تصدی اين پست، فعاليت های خوب و دستاوردهای چشمگيری برای سکتور صحت داشت که از جمله ميتوان از دريافت ۲۰ میليون دالر امريکايی از شرکای کاری بين المللی جهت تقويت برنامه ملی صحت باروری يادآوری کرد. نمايندگی خوب از سکتور صحت در چندين کنفرانس و اجلاس بين المللی از دستاوردهای ديگر وی به شمار ميرود که توسط همکاران انکشافی بين المللی منجمله ادارات ملل متحد به وزارت صحت عامه در ميان گذاشته شده است.

موصوف بعدا از طريق رقابت آزاد به صفت مسئول پروگرام کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه تقرر حاصل نمود و مدت دوسال در آن سمت ايفای وظيفه نمود. در جريان کار درين بست، موصوف توانست وجوه مالی بيشتری به دست آورد و مراکز تداوی معتادين را در ۱۷ ولايت کشور گسترش دهد. موصوف عضو کميته پاليسی ملی کاهش تقاضای مواد مخدر و عضو کميته طرح پاليسی ها و استراتيژی های مبارزه با مواد مخدر بوده است.

ميرويس بهيج سپس بصفت تيم ليدر (آمرتيم) نظارت و ارزيابی عرضه خدمات در رياست تنظيم کمکها وخدمات مشورتی آن وزارت از طريق رقابت آزاد کامياب گرديده و برای مدت دو سال در آن بست ايفای وظيفه نمود. در جريان تصدی اين بست، موصوف با شرکای کاری وزارت صحت عامه منجمله USAID روی سيستم نظارت و ارزيابی پروژه های انکشافی، تهيه و ترتيب چک لست های به سطوح متفاوت کار نمود و از عرضه خدمات صحی در يکتعداد زياد ولايات کشور عملا نظارت نمود.

پس از تمکيل نمودن برنامه ماستری در رشته حکومتداری و پاليسی عامه در کشور استراليا، ميرويس بهيج به صفت آمر ارشد برنامه کاهش تقاضای موا د مخدر وزارت صحت عامه تقرر حاصل نمود و الی ختم سال ۱۳۹۴ در آنجا ايفای وظيفه نمود. در جريان تصدی اين بست، موصوف توانست که تمويل کننده پروژه های تداوی معتادين مواد مخدر (اداراه تنفيذ قانون و مبارزه با مواد مخدر ايالات متحده امريکا) را طی جلسات متعدد قناعت دهد تا برنامه کاهش تقاضای مواد خود را از طريق سيستم مالی دولت (وزارت ماليه) به همکاری وزارت صحت عامه به پيش برده و ۷۶ مرکز تداوی معتادين مواد مخدر را از موسسات به دولت انتقال دهد. موصوف درين مدت در دهها کنفرانس و جلسه منطقوی و بين المللی در راستای کاهش تقاضای مواد مخدر اشتراک نمود و به شکل بهتر از دولت افغانستان (بخصوص وزارت صحت عامه) نمايندگی نمود. يکی از دستاورد های ديگر ميرويس بهيج درين سمت، تامين ارتباطات موثر ميان شرکای کاری بخش اعتياد در سطح کشور و منطقه بوده است. موصوف درين مدت به صفت مشاور ارشد رياست عمومی پاليسی، پلان و ارتباط خارجه در بخش پاليسی و ارزيابی (Policy and Evaluation Senior Advisor نيز خدمت کرده است.

داکتر میرویس بهیچ به تاریخ ۱۵ حوت ۱۳۹۸ به اساس پیشنهاد مقام وزارت مالیه و حکم مقام عالی ریاست جمهوری به عنوان رئیس عمومی ریاست عمومی عواید تقرر حاصل نمود و به تاریخ ۱۳ ثور ۱۴۰۰ به منظور استفاده موثر از اندوخته های کاری و مسلکی کادرهای ورزیده، ایشان به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری به حیث رئیس عمومی شرکت های  دولتی تقرر حاصل کرد.

ميرويس بهيج مجموعه کورس های رهبری، مديريت، اداره عامه، پلانگذاری، مديريت پروژه، نظارت و ارزيابی، و تقويت سکتور عامه را در خارج و داخل کشور فرا گرفته و سرتفيکيت های متعدد درين راستا دارد. موصوف در بخش تهيه پاليسی و استراتيژی، پلانگذاری، مديريت تطبيق پروژه، تحليل ارقام، نظارت و ارزيابی، سروی و مطالعه، تدارکات و مديريت منابع مالی و بشری در سکتور عامه تجربه فراوان دارد. همچنان موصوف در بخش ايجاد ارتباطات و تفاهم با شرکای کاری بين المللی و تمويل کننده گان مهارت و تجربه دارد.

همچنان موصوف به نمایندگی از دولت افغانستان در چندین نشست بین المللی و منطقه ای حضور داشته است.  زمینه های مورد علاقه وی شامل تحلیل و توسعه پالیسی، رهبری و توسعه سازمانی، تحلیل اقتصادی و پالسی عامه، تحقیق، تجزیه وتحلیلاطلاعات،رهبری و مدیریت بهداشت عامه در ساحات پس از جنگ و شکننده، و توسعه و رشد اقتصادی می باشد.