پروژه تهیه و تدارک ترمیمات و پرزه جات وسایط وزارت به اساس چهار چوبی، وزارت مالیه

admin_mof
داوطلبی

Publish Date

Closing Date

 

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشوداینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،پروژه تهیه و تدارک ترمیمات و پرزه جات وسایط وزارت به اساس چهار چوبی، وزارت مالیه دارای نمبرقراردادMOF/1400/NCS-36راباشرکت تجارتی مقدس عزیزی لمیتددارنده جواز نمبر10697به قیمت مجموعی مبلغ8,671,800(هشت میلیون و ششصد هفتاد یک هزار و هشت ) افغانی عقد قراردادنماید.

اشخاص حقیق یوحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویشرا ازتاریخ نشراعلان الی7 روزتقویمی طورکتبی توام بادلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قراردادنبوده والی تکمیل میعادفوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قراردادمنعقد نخواهد شد.

آدرس : وزارت مالیه چهارراهی پشتونستانریاست تدارکات، مشاورت تدارکات، منزل دوم .

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۸ - ۹:۴۳
Background image

پروژه خدمات انترنت اتصال VSAT و STM-1 مورد نیاز ریاست عمومی تکنالوژی وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در یپروژه داوطلبی خدمات انترنت اتصال VSAT

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶ - ۹:۴۰
Background image

تدارک کمره های امنیتی مرکز وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرداوطلبیپروژه (تدارک کمره های امنیتی مرکز وزارت مالیه)

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶ - ۸:۳۵
Background image

 تهیه وتدارک ایمیل های رسمی وزارت مالیه         

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژهء(تهیه وتدارک ایمیل های

Back to tenders