رسیده‌گی به شکایات

هموطنان ما میتواند شکایت های خویش از این طریق به وزارت مالیه شریک نمائید، ما به شما اطمینان میدهیم که به شکایات شما مطابق قوانین نافذه کشور رسیده گی می شود..

بخش عمومی بخش تدارکات بخش گمرکات بخش منابع بشری بخش عواید بخش خزینه تقاعد
شمروز خان مسجدی
0797332334/
shamroz.masjidi@mof.gov.af

حفیظ الله امیری
0202924292
hafizullah.ahmadi@mof.gov.af

 

نیکمت الله خوستوال
0202924110
nkhostwal@mof.gov.af

 

شمس الله سروش
0202924289
Shamsullahsroush001@gmail.com

 

شماره تماس
1001
info.ard@mof.gov.af

شماره تماس
145
omer.durrani@outlook.com
شماره تماس آدرس الکترونیک(ایمیل)