اسناد و قوانین

قانون  دانلود فایل
قانون تصدی های دولتی  دانلود فایل 
قانون شرکت های دولتی  دانلود فایل 
رهنمود ها  دانلود فایل 
  دانلود فایل 
  دانلود فایل 
طرزالعمل  دانلود فایل
طرزالعمل تدویر جلسات هیات نظارت شرکت های دولتی  دانلود فایل 
اساسنامه ها  دانلود فایل
اساسنامۀ د افغانستان برشنا شرکت  دانلود فایل 
اساسنامۀ شرکت دولتی ارزاق دانلود فایل 
اساسنامۀ شرکت دولتی انکشاف ملی  دانلود فایل
اساسنامه های نشر شده دانلود فایل