تاریخچه

رعصر سلطنت احمد شاه بابا که به امور مالی اهمیت بیشتری قایل شدند. وبرای اولین باردرسال ۱۱۴۰ شمسی درکنار سایر تشکیلات دولت شعبه بنام همایون اعلی ( وزارت مالیه امروزی ) تاسیس شد

بیشتر اینجا

درباره وزارت

وزارت ماليه ترتیب و تطبيق بودجه، جمع آوری ماليه، تنظيم و کنترول مصارف و تاديات دولت و تنظيم امور گمرکی را به عهده دارد .ضرور است تا هر دولت از دخل و خرج خود با خبر باشد تا با معلومات دقيق امکانات مالی دست داشته خود را تنظيم و آنرا بطور مؤثر تخصيص دهد. مهمترين شرط موفقيت يک دولت، جلوگيری از کسر بودجه است. برای جلوگيری از کسر بودجه بايد تناسب عوايد و مصارف در نظر گرفته شود و در تنظيم امور انها تدابير جدی اتخاذ و اقدامات لازم صورت گيرد تا از يکسو جمع آوری عوايد افزايش يابد و از سوی ديگر از مصارف بيجا جلوگيری گردد. چنانچه ميدانيد بخش زياد بودجه ما از طريق کمک های بين المللی تمويل ميشود، وزارت ماليه توانسته است روز تا روز نفوذ خود را بر انسجام وتنظيم کمک های بين المللی برای افغانستان افزايش دهد و حد اکثر تلاش گردد تا جذب کمک های بين المللی از مجاری دولتی انجام گردد.

دیدگاه

ایجاد افغانستان با ثبات با اقتصاد مطمئن و خود کفاء، داراي حکومتي کھ قوانین مالي در آن حاکم و یک وزارت حسابده کھ پاسخگوي نیازمندی های مردم باشد.

 

 

ماموریت

اجراي اصلاحات مالي بر مبناي موازین علمي، در مطابقت با معیار ھاي بین المللي بھ منظور ایجاد اداره سالم امور مالي در کشور

 

اھداف

ھداف وزارت مالیھ عبارتند از :
1.    بسیج سازي عواید و ادارۀ امور مالي دولت
2.    تقویھ مدیریت اقتصادی و توسعھ رشد اقتصادي
3.    ادارۀ ثروت ملي
4.    تقویھ اداره سالم
5.    پیشگام بھترین اجراآت در بین سکتور عامھ افغانستان