ریاست عمومی بودجه

یکی از اهداف عمدۀ ریاست عمومی بودجۀ وزارت مالیه تقویت پالیسی و برنامه ریزی مراحل بودجه که با اولویت های استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در مطابقت قرار دارد، می باشد.
.به منظور نيل به اهداف فوق پيشرفت قابل ملاحظه اي به عمل آمده که ذيلاً برشمرده ميشود:
به منظور هم تراز ساختن بودجه با پاليسي هاي حکومت و اولويت هاي استراتيژي انکشاف ملي افغانستان جلسات مشورتي گسترده با مؤسسات و کشور هاي کمک دهنده و وزارت هاي مربوطه صورت گرفته است.
غرض تقويت بيشتر برنامه ريزي و پاليسي بودجه، و ارتباط دادن آن به استراتيژي انکشاف ملي افغانستان، جلسات خاص گروپ کاري هئيت مشورتي براه انداخته شده است.
علاوه برآن، به منظور تدوين مراحل بودجه و هم تراز ساختن بيشتر منابع بودجوي با اولويت هاي استراتيژي انکشاف ملي افغانستان متحد المال دومي بودجه ( متحدالمال شماره 1 بودجه )به وزارت هاي مربوطه ارسال گرديده است.
چارچوب مالي ميان مدت (MTFF) که   ايجاد و با چارچوب ميان مدت بودجه (MTBF) مدغم گرديده است. در چارچوب ميان مدت مالي سقف هاي بودجه انکشافي تمام وزارت خانه هاي مربوطه شامل گرديده است. بخاطر تقويت ارتباط پاليسي بودجه با اولويت هاي استراتيژي انکشاف ملي افغانستان ، رياست بودجه در ضمن اينکه امور انکشافي چارچوب ميان مدت بودجه را به پيش برده است، سقف هاي تخميني بودجه انکشافي سال هاي آینده را براي وزارت خانه هاي مربوطه نيزترتيب و معرفي نموده است. در جريان آماده ساختن بودجه، هئيت هاي نظارت وزارت ماليه و دفتر انسجام استراتيژي انکشاف ملي افغانستان چارچوب و روش وسيع پاليسي رابراي اولويت بندي مصارف دولتي دربين وزارت ها / سکتور ها مورد بحث قرار داده ورهنمودي را درين زمينه نيز تهيه کرده است. متکي به اين رهنمودرياست بودجه وزارت ماليه ، سقف هاي بودجه را براي سال هاي آینده تهيه نموده است. که به اين ترتيب در پاليسي بودجوي حکومت بيشتر بهبود رونما خواهد گرديد و چارچوب ميان مدت بودجه را تقويت خواهد بخشيد. سقف هاي بودجوي موجود با اولويت هاي استراتيژي انکشاف ملي افغانستان درمطابقت قرار دارد. بر علاوه آن ، رياست بودجه تنظيم مخارج سه سکتور شامل استراتيژي انکشاف ملي افغانستان ( صحت ، معارف و اعمار و احياء سرک ها ) را نيز به عهده گرفته است ، توقع ميرود که اين تمرين تنظيم مصارف براي تمرين ها ي بعدي تهيه چارچوب ميان مدت بودجه مفيد واقع شده و زمينه را براي ايجاد و توسعه چارچوب ميان مدت مصارف (MTEF) که قرار است بصورت تدريجي معرفي گردد هموار سازد. ارزيابي مصارف ( ارزيابي و سط سال ) بصورت منظم از چند سال گذشته به اين طرف انجام ميشود.
تقويت مراحل ترتيب نمودن بودجه
وزارت ماليه به منظور ادغام بودجه هاي انکشافي و عادي،ايجاد و معرفيسيستم جديد بودجوي در کليه ادارات حکومتي که بيشتر مرحله وار و متکي به حصول نتيجه بوده باشد و بتواندمنابع و پيآمد هاي منابعرا با هم پيوند دهد، سيستم بودجه سازي بر اساس برنامه را در هفت وزارت خانه معرفي و مورد تطبيق قرار داد. بودجه سازي بر اساس برنامه براي اولين بار در جريان آماده ساختن بودجه سال 1386 در سه وزارت مربوطه مورد تطبيق قرار گرفت، و حين ترتيب نمودن بودجه سال 1387 اين سيستم به چهار وزارت خانه ديگر نيز توسعه يافت. در نظر است تا سيستم بودجه سازي بر اساس برنامه در سال 1389 در کليه وزارت خانه ها عملي شود.توقع ميرود که با تطبيق پروگرام بودجه سازي بر اساس برنامه ادغام بودجه هاي عادي و انکشافي در سال 1389 در کليه وزارت خانه هاي به پايه اکمال برسد.
بودجه سازي ولايتيتوسط وزارت ماليه در 10 ولايت شروع گرديدهو قرار استتا سال 1389 اين سيستم به کليه ولايات توسعه يابد. درآينده نمايندگان ادارات حکومتي ،کشور ها و مؤسسات تمويل دهنده ، جامعه مدني و سکتور خصوصي در جلسات بودجه سازي ولايتي اشتراک خواهند ورزيد.
وزارت ماليه با وزارت خانه هاي کليدي ( با همکاري پروژه بانک انکشاف آسيايي- ADB-TSG )در آماده ساختن ، آرزيابي پروژه هاوهم چنان تخنيک هايبررسي خطر پروژه مانند تحليل سيستم عايد– مصرف وغيره همکاري متداوم مينمايد. بخاطر تقويت اينابتکار متخصصين داخلي و خارجي بانک جهاني ورکشاپ هاي را درين مورد نيز داير نموده است.
تقويت مراحل اجراي بودجه
3. اجراي بودجه براي بودجه اصلي انکشافي بصورت تدريجي افزايش يافته است،اجراي بودجه در سال هاي 1383 ،1384 و1385 به ترتيب 31 ، 44 و 54 فيصد بوده است. اين آفزايش عمدتا ً در نتيجه داشتن رول فعال رياست بودجه در بهبود ميزان هاي اجراي بودجه در وزارت خانه هاي کليدي بوجود آمده است. آرزيابي هفته وار امور اجراي بودجه 50 پروژه عمده و تعقيب امور کاري اين پروژه ها توسطکارمندان ارتباطي وزارت ماليه در وزارت خانه هاي مربوطه دربهبودي اجراي بودجه رول کليدي داشته است.
ساير تدابير بهبود اجراي بودجه عبارت اند از :
  • معرفي جدول زماني 9 ماهه بودجه
  • صدور بهموقع متحد المال بودجه
  • کمک مؤثر با وزارت خانه هاي مربوطه در ترتيب نمودن بودجه وايجاد ميکانيزم ارتباطي از طريق کارمندان ارتباطي رياست بودجه با کليه وزارت خانه ها
  • دخيل ساختن نمايندگان تمويل دهندگان پروژه ها در مراحل ترتيب بودجه
وزارت ماليه به منظور اصلاحات اجراي بودجه ، واحد پاليسي تدارکات را ايجاد نموده تا رهنمود ها را در زمينه امور تدارکاتي پروژه ها تدوين نموده و در بخش تدارکات پروژه ها با وزارت خانه هاي مربوطه همکاري لازم نمايد. و هم چنان اين واحد امور اجراي بودجه و موانع که در سر راه اجراي بودجه قرار دارد از نزديک بررسي نموده و در زمينه رفع موانع تدارکاتي که سد راه اجراي بودجه ميشود اقدامات جدي به عمل آورد.
ميکانيزم جديد ( در ترتيب بودجه سال1386 معرفي گرديده)که اخيراًدر ترتيب نمودن بودجه اصلي انکشافي بکاربرده شده،انکشاف داده شده است. توقع برده ميشود که با بکابرد آن در اجراي ميزان بودجه بهبودي بيشتر حاصل گردد. و همچنان توقع آن ميرود که ميزان کلي بودجه تطبيق شده سال 1386 به 65 فيصد برسد.
تقويت سيستم گزارش دهي و آرزيابي بودجه
سيستم گزارش دهي و ارزيابي بودجه در رياست بودجه وزارت ماليه قابل ملاحظه بهبود يافته است. رياست بودجه در همکاري با ساير رياست هاي مربوط وزارت ماليه گزارش جامعي را در مورد اجراات بودجوي ترتيب نموده است . هم چنان برنامه تطبيق اداره امور مالي عامه را تدوين و در برج مارچ سال 2007 غرض تصويب به کابينه ارسال نموده است. در پلان کار دستآورد ها و پيشرفت هاي کليدي که در چندين سالگذشته در بخش مديريت امور مالي عامه صورت گرفته فهرست گرديده، و هم چنان در اين پلانيک تعداد ساحات اصلاحات برشمرده شده است که ضرورت به انکشاف دارند.
رياست بودجه هفته وار امور 50 پروژه عمده را از نزديک مورد بررسي قرارميدهد و بخاطر بهبود سيستم اجراي بودجه و مصارف دولت بصورت منظم در همکاري با وزارت خانه هاي مربوطه امور پيشرفت پروژه هاي فوق را تعقيب مينمايد.
توقع برده ميشود کهبا معرفي سيستم بودجه بر اساس برنامه در وزارت خانه هاي کليدي در گزارش دهي شاخص ها بهبودي قابل ملاحظه رونما گردد.
رياست بودجهگزارش اجراات سالانه را براي سال هاي 1384 و 1385 تهيه و تکميل نموده است. گزارش هاي بودجه بصورت منظم با استفادهاز چارچوب ميان مدت مالي و ساير روش هاتهيه ميگردد.
ميزان هاي اجراي بودجه در وزارت خانه هاي مربوطه بصورت منظم بررسي شده و بخاطر رفع مشکلات در زمينهاقدامات مناسب به عمل مي آيد.
ميعار هاي صندوق وجهي بين المللي ، بانک جهاني و بانک انکشاف آسيايي بصورت منظم مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورت ضرورت تجديد نظر ميشود. پ5 : بهبودي در انسجام بودجه خارجي در مطابقت با اعلاميه پاريس، موافقتنامه ء افغانستان و استراتيژي انکشاف ملي افغانستان
واحد انسجام کمک ها مجمع انکشافي افغانستان را در سال 2007ا تنظيم نمود.اين مجمع که رياست آنرا جلالتمآب حامد کرزي رئيس جمهوري افغانستان بعهده داشت ، از 29 -30 برج اپريل سال 2007 براي دو روز ادامه يافت. درين مجمع کليه سکتور هاي استراتيژي انکشاف ملي افغانستان مورد مباحثه قرار گرفت. موضوع کليدي بحث درين مجمع مؤثريت کمک ها بود. در رابطه به مؤثريت کمک ها 5 موضوع تحت بررسي قرار گرفت و تصميم بعمل آمد که کشور ها و مؤسسات کمک دهنده بايد بخاطر نيل بهآهداف و معيار هاي استراتيژي انکشاف ملي افغانستان و رفع عوامل که مؤثريت کمک ها را به کندي مواجه ميسازد کمک هاي خارجي را بطور کل از طريق حکومت افغانستان منسجم نمايد.
بخاطر تنظيم اجنداء ميان مدت براي مؤثريت کمک ها ، واحد انسجام کمک هاي رياست بودجه 6 معيار مؤثريت کمک ها را که در ضميمه ء شماره 2موافقتنامه ء افغانستان گنجانيده شده است اولويت بندي نموده و پلان عمل آن را آماده ساخته است. اين معيار هاي شش گانهدر مجمع انکشافي افغانستان ارائه و توسط حکومت افغانستان و جامعه بين المللي به تصويب رسيده است. در جريان ربع سوم سال 2007 بخاطر رسيدن به اهداف و معيار هاي شش گانه ، واحد انسجام کمک هاي رياست بودجه پيشرفت هاي زيادي نموده است.
در جريان ربع سوم سال 2007 ، واحد انسجام کمک هاي رياست بودجه ، کمک هايشش ماههمالي را باکليه تمويل کنندگان مورد تجديد نظر قرار داده است. اين تمرين زمينه را مساعد خواهد گردانيد تا معلومات در مورد وعده ها ، تعهدات و هم چنان تادياتکشور ها و کمک دهندگان خارجي به افغانستان تا سال 2012 مورد آرزيابي قرار داده شود. هم چنانفورمه معياري گزارش دهي توسط واحد انسجام کمک ها ترتيب و نهايي ساخته شد.
مزيد بر آن ، معلومات و ارقام در مورد تعهدات چندين ساله کشور ها و مؤسسات کمک دهند گان در اختيار واحد انسجام کمک ها قرار داده شده است که متکي به آن حکومت افغانستان ميتواند اندازه دريافت مقدار کمک خارجي راپيش بيني نموده وبعداً متناسب با آن در مورد تدوين بودجه سال 1387 تصميم لازم اتخاذ نمايد.
واحد انسجام کمک ها مسوده ياداشت پاليسي کمک را تهيه نموده است که با اهداف استراتيژي انکشاف ملي افغانستان در مطابقت قرار دارد. هدف از اين مسوده اين است تا حکومت را در نحوه ء اقدامات آنها بخاطر مؤثريت بيشتر کمک هاياري رساند. به همين ترتيب حکومت بايد اطمينان حاصل نمايد که کمک ها به گونه ء مصرف شده است کهدر انکشاف اقتصادي و فقرزدائي افغانستان بيشتر تاثير داشته است . اين ياداشت پاليسي کمک ها غرض اظهار نظر به دفتر انسجام استراتيژي انکشاف ملي افغانستان فرستاده شده بود که بعد از حصول و شامل ساختننظريات آن ها ، ياداشت پاليسي کمک ها به رياست هاي مربوط وزارت ماليه فرستاده شده است. در ربع چهارم سال 2007 ، واحد انسجام کمک هاي رياست بودجه بعد آز اينکه ياداشت پاليسي کمک ها را با تمويل کنندگان در ميان گذاشته و نظريات آنها را شامل اين ياداشت ساخت،اين واحد جلسه ء گروپ کاري مؤثريت کمک ها را تنظيم و داير نمود که رياست آنرا جلالتمآب وزير ماليه به عهدهداشت. مسوده اولي اين ياداشت درين جلسه به بحث گرفته شد ويک پلان عمل به حيث ضميمه ء ياداشت پاليسي کمک ها نيز تهيه گرديد. برطبق اين پلان عمل اطمينان حاصل خواهد شد که ايا سند پاليسي کمک ها به طور کامل مورد تطبيق قرار گرفتهو روش هاي تطبيق آن تعقيب گرديده است
اداره کردن معلومات در رابطه به کمک هاي خارجي يکي از مسؤليت هاي عمده واحد انسجام کمک هاي رياست بودجه بوده است. معلومات که در جريان بازنگري مالي از تمويل دهندگان بدست ميآيد توسط شخص مسؤل واحد انسجام کمک ها به منظور تجديد نمودن ديتابيس کمک هاي انکشافي استفاده ميشود. اين عمليه تجديد معلومات در ديتابيس کمک هاي انکشافي توسط کارمندان واحد انسجام کمک ها به صورت متواتر انجام ميگردد.
واحد انسجام کمک ها مشترکا ً با بانک جهاني روي تهيه دستور العمل اداره امور مالي عامه افغانستان کار مينمايد. بانک جهاني در جريان آماده ساختن دستور العمل مذکور با واحد انسجام کمک هامساعدت تخنيکي را فراهم خواهند ساخت.
هم چنان کارمندان واحد انسجام کمک هاي رياست بودجه در يک تعداد جلسات کميته هاي فرعي انسجام کمک هاي تمويل کنندگان ، جلسات گروپ کاري مؤثريت کمک و جلسات کاري گروپ هاي مشورتي تمويل دهندگاناشتراک ورزيده است.

ویبسایت ریاست عمومی گمرکات