معرفی ریاست عمومی بیمه ها و تکافل

معرفی ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل

در سال ۱۳۸۴ به منظور تنظیم فعالیت های بیمه، طرح پالیسی ها و نظارت آن ، ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل در چوکات وزارت مالیه منحیث یک اداره تخصصی و مسلکی ایجاد گردید.  به موجب نقش بیمه در اقتصاد و وسعت ساحه مسؤلیت آن براساس حکم شماره ۱۴مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ رییس جمهور ج .ا.ا به ریاست عمومی ارتقاء نموده است. فعالیت رسمی بیمه در افغانستان با تاسیس شرکت سهامی بیمه ملی افغان در سال ۱۳۴۳ هجری شمسی آغاز گردیده است. با فراهم سازی و ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری در سکتور بیمه در سال ۱۳۸۶ اولین شرکت بیمه خصوصی تاسیس و به فعالیت آغاز نمود.

دیدگاه

 ایجاد یک افغانستان با ثبات، مصئون، توسعه یافته توام با خود کفایی مالی از طریق فعالیت های بیمه های خصوصی، دولتی، و مختلط که از طرف ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل بطور یکسان حمایت میگردد.

ماموریت

ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل متعهد به ایجاد امنیت مالی و اقتصادی، مصئونیت اجتماعی شهروندان، عرضه خدمات مناسب و با کیفت، آگاهی عامه از خدمات و اهمیت بیمه، جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و در نهایت ایجاد سیستم ساده و قابل دسترس بیمه مطابق به نیازمندی اقتصادی و اجتماعی به هموطنان عزیز.

اهداف

  • حمایت و پوشش موثر برای افراد و سرمایه گذار کوچک، متوسط و بزرگ در کشور
  • تضمین ثبات مالی در مارکیت بیمه و تداوم فعالیت این مارکیت در کشور
  • تضمین شفافیت، موثریت، حسابدهی ونتایج در روند فعالیت و عرضه خدمات بیمه در کشور
  • ارتقا نقش سکتور بیمه در رشد اقتصادی، کاهش فقر، عواید ملی، کاهش هزینه های عرضه خدمات عامه-اجتماعی، پروژه های زیربنایی و کاهش آسیب پذیری های اجتماعی و مالی

وظایف اساسی ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل

  1. توسعه و انکشاف صنعت بیمه

ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل، از طریق تسهیل محیط حقوقی سرمایه گذاری، ایجاد یک بازار بیمه که پاسخگوی نیازمندی های شهروندان باشد و جلب سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی به منظور افزایش سهم سکتور بیمه در رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، کاهش فقر و آسیب پذیری، صنعت بیمه را توسعه و انکشاف میدهد.

  1. نظیم مارکیت و فعالیت های بیمه ای

ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل، ذریعه طرح قوانین و تصویب، صدور، نشر و اجرای مقرارت، لوایح، طرزالعمل ها، متحد المال ها، هدایت نامه ها، دستاتیر و رهنمود ها، مارکیت و فعالیت های بیمه ای را تنظیم میکند.  

  1. نظارت از فعالیت های بیمه

با در نظرداشت حفظ حقوق و منافع مشتریان و تضمین ثبات مالی مارکیت (صدور اجازه نامه فعالیت، نظارت داخل و خارج ساحه، برسی، سنجش توانمندی مالی، کنترول تخلفات، ارائه توصیه ها و پیشنهادات، ریاست عمومی امور بمیه ها و تکافل فعالیت های سکتور بیمه را نظارت میکند.

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق