معرفی ریاست عمومی بیمه ها و تکافل

معرفی ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل

در سال ۱۳۸۴ به منظور تنظیم فعالیت های بیمه، طرح پالیسی ها و نظارت آن ، ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل در چوکات وزارت مالیه منحیث یک اداره تخصصی و مسلکی ایجاد گردید.  به موجب نقش بیمه در اقتصاد و وسعت ساحه مسؤلیت آن براساس حکم شماره ۱۴مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ رییس جمهور ج .ا.ا به ریاست عمومی ارتقاء نموده است. فعالیت رسمی بیمه در افغانستان با تاسیس شرکت سهامی بیمه ملی افغان در سال ۱۳۴۳ هجری شمسی آغاز گردیده است. با فراهم سازی و ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری در سکتور بیمه در سال ۱۳۸۶ اولین شرکت بیمه خصوصی تاسیس و به فعالیت آغاز نمود.

دیدگاه

 ایجاد یک افغانستان با ثبات، مصئون، توسعه یافته توام با خود کفایی مالی از طریق فعالیت های بیمه های خصوصی، دولتی، و مختلط که از طرف ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل بطور یکسان حمایت میگردد.

ماموریت

ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل متعهد به ایجاد امنیت مالی و اقتصادی، مصئونیت اجتماعی شهروندان، عرضه خدمات مناسب و با کیفت، آگاهی عامه از خدمات و اهمیت بیمه، جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و در نهایت ایجاد سیستم ساده و قابل دسترس بیمه مطابق به نیازمندی اقتصادی و اجتماعی به هموطنان عزیز.

اهداف

  • حمایت و پوشش موثر برای افراد و سرمایه گذار کوچک، متوسط و بزرگ در کشور
  • تضمین ثبات مالی در مارکیت بیمه و تداوم فعالیت این مارکیت در کشور
  • تضمین شفافیت، موثریت، حسابدهی ونتایج در روند فعالیت و عرضه خدمات بیمه در کشور
  • ارتقا نقش سکتور بیمه در رشد اقتصادی، کاهش فقر، عواید ملی، کاهش هزینه های عرضه خدمات عامه-اجتماعی، پروژه های زیربنایی و کاهش آسیب پذیری های اجتماعی و مالی

وظایف اساسی ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل

  1. توسعه و انکشاف صنعت بیمه

ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل، از طریق تسهیل محیط حقوقی سرمایه گذاری، ایجاد یک بازار بیمه که پاسخگوی نیازمندی های شهروندان باشد و جلب سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی به منظور افزایش سهم سکتور بیمه در رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، کاهش فقر و آسیب پذیری، صنعت بیمه را توسعه و انکشاف میدهد.

  1. نظیم مارکیت و فعالیت های بیمه ای

ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل، ذریعه طرح قوانین و تصویب، صدور، نشر و اجرای مقرارت، لوایح، طرزالعمل ها، متحد المال ها، هدایت نامه ها، دستاتیر و رهنمود ها، مارکیت و فعالیت های بیمه ای را تنظیم میکند.  

  1. نظارت از فعالیت های بیمه

با در نظرداشت حفظ حقوق و منافع مشتریان و تضمین ثبات مالی مارکیت (صدور اجازه نامه فعالیت، نظارت داخل و خارج ساحه، برسی، سنجش توانمندی مالی، کنترول تخلفات، ارائه توصیه ها و پیشنهادات، ریاست عمومی امور بمیه ها و تکافل فعالیت های سکتور بیمه را نظارت میکند.