وزارت مالیه در عرصه اطلاع رسانی مقام پیشتاز را به سطح دولت بدست آورد

admin_mof
پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۷ - ۸:۴۰
خبر

ه اساس سروی و ارزیابی ویب سایت های دولتی که اخیرا توسط کمیسیون دسترسی به اطلاعات صورت گرفته است، وزارت مالیه مقام پیشتاز را در عرصه اطلاع رسانی به سطح دولت بدست آورد.

در کنفرانس مطبوعاتی که به همین مناسبت امروز مؤرخ ۱۶ اسد ۱۳۹۸ از طرف کمیسیون دسترسی به اطلاعات در مرکز رسانه های حکومت برگزار گردیده بود، یافته های گزارش ارزیابی کمیسیون متذکره از ویب سایت های دولتی با ادارات مربوطه در حضور رسانه ها شریک گردید.

در این ارزیابی ۵۲ اداره دولتی شامل بودند، که به اساس آن ادارات به سه کتگوری؛ ادارات برتر که فیصدی نمرات شان الی ۹۰ فیصد، ادارات متوسط که فیصد نمرات شان الی۷۰ و ادارات ضعیف که فیصدی نمرات شان الی ۵۰ فیصد تقسیم شدند.

یافته های گزارش کمیسیون دسترسی به اطلاعات مطابق به مادۀ پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات مبنی بر نشر پیشگیرانه اطلاعات تهیه گردیده بود که به اساس آن ادارات باید تمام بندها و شاخص های مواد متذکره را در نشر اطلاعات مورد توجه قرار می دادند.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات هر شش ماه گزارش نظارتی خویشرا از ویب سایت های ادارات دولتی انجام خواهد داد، که به اساس نخستین ارزیابی آن وزارتخانه های مالیه، زراعت آبیاری و مالداری، صحت عامه و شاروالی کابل از جمله اداراتی اند که تمام شاخص های این ارزیابی را تکمیل نموده و از ادارات پپیشتاز در عرصه اطلاع رسانی شناخته شده اند.

قابل تذکر است رهبری وزارت مالیه متعهد به اصل آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات بوده و همواره تلاش می نماید تا اطلاعات و معلومات را با استفاده از ابزار مختلف دست داشته بشکل جامع، مؤثق و معتبر به دسترس مردم و رسانه ها قراردهد. 

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲ - ۱۴:۲۰
Background image

افغانستان و ازبکستان بالای گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط اقتصادی، ترانزیتی و فرهنگی دوجانبه تاکید ورزیدند

هیئت عالیرتبۀ ازبکستان تحت ریاست محترم نادربیک، اتاجانوف، مشاور صدر اعظم آن کشور به اساس دعوت محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۷ - ۸:۴۰
Background image

وزارت مالیه در عرصه اطلاع رسانی مقام پیشتاز را به سطح دولت بدست آورد

ه اساس سروی و ارزیابی ویب سایت های دولتی که اخیرا توسط کمیسیون دسترسی به اطلاعات صورت گرفته است، وزارت مالیه مقام پیشتاز را در عرصه اطلاع رسانی به سطح دولت بدست آورد.

در کنفرانس. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۵ - ۱۶:۲
Background image

اعلامیۀ مشترک افغانستان و پنج کشور آسیای میانه با محوریت توسعۀ روابط اقتصادی و تجارتی، امور زیربنائی و صلح و ثبات

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امورزیربناء امروز مؤرخ ۱۵ اسد ۱۳۹۸ اعلامیۀ مشترکی را با محوریت توسعۀ روابط اقتصادی و تجارتی،. . .

بازکست به صفحه خبر