معرفی هیئت نظار شرکت های دولتی

هیئت نظارت شرکت های دولتی به اشخاصی اطلاق می شود که مطابق حکم قانون شرکت های دولتی، عرض مشوره دهی، نظارت و همآهنگی مربوط به شرکت های دولتی توظیف می گردند. وظایف، صلاحیت ها و حیطه کاری هیئت نظارت توسط قانون تعیین شده است.  ریاست هیئت نظارت شرکت های دولتی به دوش رئیس آن بوده و وزارت مالیه وظیفه سکرتریت هیئت نظارت شرکت های دولتی را به عهده دارد. در حالت غیابت رئیس هیات نظارت شرکت های دولتی یکی از معینان وزارت مالیه به تشخیص وزیر ریاست هیئت نظارت را بدوش می گیرد.

هیئت نظارت حد اقل باید ماه یک ماه تدویر جلسه نماید در صورت لزوم رئیس هیئت نظارت شرکت های دولتی می تواند جلسات فوق العاده را تدویر نماید. رئیس اجرایی و یا اکثریت هیات نظارت می تواند تدویر جلسات فوق العاده را به رئیس هیئت مذکور پیشنهاد نماید.

هیئت نظارت شرکت های دولتی بادرنظرداشت اسناد و قوانین نافذه کشور دارای صلاحیت های مشخص در بخش های مختلف می باشد.

وظایف و صلاحیت های هیئت نظارت شرکت های دولتی در عرصه نظارت

اول: - نظارت بر فعالت شرکت های دولتی غرض حصول اطمینان از هماهنگی آن با قواعد و برنامه های ملی توسعه ای.

دوم: - بررسی استراتیژی و طرز فعالیت شرکتهای دولتی

سوم: - ارزیابی فعالیت شرکت های دولتی و ارایه پیشنهاد به کابینه امارت اسلامی افغانستان در مورد نیازمندی یا عدم نیازمندی به موجودیت شرکت دولتی تا کابینه بتواند در مشوره با وزارت مالیه در مورد انحلال، خصوصی سازی، ادغام، تنظیم مجدد و یا ساده سازی شرکت دولتی، تصمیم اتخاذ نماید

چهارم: - وضع پالیسی چهار چوب مالکیت برای شرکتهای دولتی

پنجم: - تجویز معیارها برای مدیریت و ضوابط اخلاقی شرکت های دولتی

ششم: - ایجاد سیستم ارزیابی برای فعالیت شرکت های دولتی

هفتم: - ایجاد سیستم ارزیابی استراتیژی، بودجه و عملکرد شرکتهای دولتی

هشتم:  -ارزیابی فعالیت شرکت های دولتی و در صورت موجودیت تناقض میان عملکرد تجارتی شرکت دولتی با عملکرد تنظیم کننده آن، ارایه پیشنهاد به کابینۀ امارت اسلامی افغانستان در مشوره با وزارت مالیه در مورد جدا نمودن فعالیت های تجارتی از فعالیت های پالیسی سازی و تنظیم کننده یا انتقال صلاحیتهای شرکت به ادارۀ دولتی مربوط و یا راه حل دیگری جهت حصول اطمینان از عدم وجود تناقض میان عملکرد تجارتی شرکت دولتی با عملکرد تنظیم کننده آن

نهم:  -وضع پالیسی مکافات و مجازات و نظارت از تطبیق آن

دهم:  - وضع پالیسی گزارشدهی مالی و نظارت از تطبیق آن

یازدهم:  -وضع طرزالعمل تدویر جلسات سهامداران و نظارت از تطبیق آن

دوازدهم: - ارایه مشوره به سهامدار دولتی و اشتراک در جلسات مجمع عمومی سهامداران بدون حق رأی

سیزدهم: - مطالعه، بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی طور دوره یی و درصورت ضرورت مطالبه گزار در مورد فعالیت و مدیریت آنها

چهارده هم: -ارایه مشوره تخنیکی به وزارت ماله و سایر سهامداران دولتی، شرکت دولتی، درمورد تعیین اهداف شرکت های دولتی و همکاری با آن درمورد نظارت برعملکرد شرکتهای دولتی جهت تحقق اهداف آن

پانزده هم: - نظار ت بر فعالیت شرکت های دولتی غرض تأمین شفافیت و قانونیت آن

شانزده هم:  -وضع طرزالعمل ها به منظور تدویر جلسات مجمع عمومی سهامداران و هئیت مدیره شرکت های دولتی

وظایف و صلاحیت های هیئت نظارت شرکت های دولتی در عرصه منابع بشری

اول: - تعیین اعضای هئیت مدیره شرکت دولتی از میان فهرست کاندیدان عضویت هئیت مدیره که توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تهیه میگردد.

دوم:  -رعایت شرایط مندرج حکم مادۀ بیست و سوم و شرایط مندرج اساسنامه در مورد تعداد و اهلیت اعضای هئیت مدیره

سوم: - ارزیابی عملکرد اعضای هئیت مدیره و مسؤولین شرکت دولتی

چهارم: - ارزیابی اندازۀ مزد، امتیازات و پالیسی شرکت های دولتی در مورد عملکرد اعضای هئیت مدیره، مسؤولین و سایر کارکنان شرکت های دولتی و ارایه پسشنهاد یا درخواست برای تعدیل پالیسی های داخلی شرکتهای دولتی

پنجم: - تعلیق وظیفه یا عزل عضو هئیت مدیره یا مسؤولین شرکت دولتی درصورت نقض و یا عدم رعایت معیارهای مدیریتی توسط اجرای عمل یا امتناع از عمل عضو هئیت مدیره شرکت دولتی

ششم: - انجام مطالعات در مورد میزان مزد و معاشات و ارایه پسشنهاد به کابینۀ امارت اسلامی افغانستان در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مورد سیستم معاشات کارکنان شرکت دولتی. سیستم پشنهادی متضمن جذب استعداد ها بوده و از لحاظ مالی برای شرکت دولتی مناسب و پایدار می باشد

هفتم: -تحلیل و بررسی راه های استفاده مؤثر از منابع بشری و سرمایه شرکتهای دولتی

هشتم: - تهیه و تطبیق برنامه هایی که بر اساس آن مسؤولین و کارکنان اداری شرکت های دولتی طور دوره یی در شرکت های مختلف ایفای وظیفه نمایند. تهیه و تطبیق برنامه کارکنان اداری در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت می گیرد

وظایف و صلاحیت های هیئت نظارت شرکت های دولتی در عرصه

اول:  -تحلیل و بررسی بیلانس سالانه و گزارش های ربعوار فعالیت شرکت های دولتی و ارایه نظریات به هئیت مدیره در مورد آن

دوم: - انجام فعالیت های نظارتی و ارزیابی فعالیت مالی و اقتصادی شرکت های دولتی بر اساس بیلانس سالانه و گزارش ربعوار

سوم: - ارزیابی شکایات اشخاص حقیقی و حکمی در مورد امور مالی و اقتصادی شرکت های دولتی و ارایه گزارش ارزیابی به هئیت مدیره

چهارم: - صدور دستورالعمل ها و رهنمودها و تعیین اهداف کاری برای شرکت های دولتی بر اساس پیشنهاد وزارت مالیه غرض کاهش خطرات مالی و بهبود سیستم های مالی، کنترول مالی و سیستم های گزارش دهی مالی

پنجم: - همکاری با وزارت مالیه درمورد اجرای راه حلها در حالات خطرات بلند مالی در برابر شرکت و به طور خاص اجرای راه حل های پیشبینی شده توسط وزارت مالیه در حالات خطرات بلند بحران مالی در برابر شرکت های دولتی.

ششم: - مطالبه بررسی( تفتیش) مالی شرکتهای دولتی، صورت حساب های مالی، کتاب ها و سوابق آن توسط بررس های شرکت های دولتی یا نهاد مستقل بررسی ( تفتیش) به مصرف شرکتهای دولتی

هفتم: - ارزیابی صورت حساب های مالی شرکت دولتی و در صورت ضرورت مطالبه تعدیل آن در همکاری با هئیت مدیره

هشتم: - نظارت از پرداخت به موقع مالیات توسط شرکت های دولتی مطابق گزارش های ربعوار مرتب با دستآوردهای شرکت و بیلانس سالانه

نهم: - تأیید پلان تجارتی و بودجه سالانه شرکتهای دولتی