برنامه دسترخوان ملی

معلومات در مورد برنامه دسترخوان ملی

حکومت افغانستان برنامۀ را تحت نام "دسترخوان ملی" که هدف آن کمک های اقتصادی برای مبارزه با تاثیرات منفی اقتصادی شیوع ویروس کرونا در افغانستان میباشد، در  همکاری با بانک جهانی روی دست گرفته است. هدف برنامه دسترخوان ملی کمک به خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیده از کرونا است. این برنامه به تعقیب برنامه های قبلی حکومت که در آن نان خشک به نیازمندان توزیع میگردید روی دست گرفته شده است. در چوکات این برنامه برای نیازمندان آرد، برنج، لوبیا، روغن و صابون دستشویی کمک شود.

بانک جهانی مبلغ 280 میلیون دالر امریکایی را برای تطبیق این برنامه از طریق بودجه غیر اختیاری تخصیص داده است که 155 میلیون دالر آن سهم اداره انکشاف بین المللی یا IDA و 125 میلیون دالر آن سهم صندوق بازسازی افغانستان یا ARTF میباشد. تطبیق کننده برنامه دسترخوان ملی شاروالی کابل، اداره ارگانهای محلی و وزارت احیاء و انکشافدهات میباشد.

تشریح

بودجه منظور شده در سال مالی ۱۳۹۹

مصارف تخمینی

٪

برنامه دسترخوان ملی

کمک بانک جهانی به برنامه دسترخوان ملی (Reach Program)

13,366,742,000

12,666,257,620

95%

وزارت احیاء و انکشاف دهات

7,938,242,000

7,716,134,088

97%

اداره ارگانهای محلی

2,348,500,000

1,870,123,532

80%

شاروالی کابل

3,080,000,000

3,080,000,000

100%

نوت: قابل تذکر است که مصارف ذکر شده تخمینی میباشد و ادارات مربوطه میتواند مصارف دقیق و حقیقی را ارایه نمایند.