اطلاعيۀ در رابطه به پرداخت ماليات شرکت‌ها و تمويل بودجۀ دولت و بيت‌المال

admin_mof

رياست عمومی عوايد وزارت ماليه به اطلاع عموم مسؤلان محترم شرکت‌ها می‌رساند، اينکه در زمينه حفاظت و نگهداری از تمامی اسناد اداری (خريداری، فروشات، معاشات وغيره) شرکت‌های خويش جداً توجه نمايد، زيرا در صورت قصور و کوتاهی عواقب آن برای تان مفيد واقع نخواهد شد.

مطابق مادۀ چهارم قانون ماليات بر عايدات، بيست فيصد (خمس) عوايد قابل ماليه اشخاص حکمی در سال مالی قابل پرداخت به حساب وزارت ماليه می‌باشد. بناءً اشخاص موصوف مکلفيت دارند، تا به اسرع وقت مکلفيت‌های خويش را تصفيه نمايند. ماليات در راستای تمويل بودجۀ دولت و ارائۀ خدمات به ملت حصول و به بهره برداری سپرده می‌شود.

ماليات بخشی از بيت‌المال می باشد؛ بیت المال: مالی است که همه مسلمانان در آن حق دارند.

وجه تسميۀ بيت‌المال: با توجه به اينکه در گذشته برخی از اموال و درآمدهای دولت اسلامی در خانه‌های امنی قرار می‌گرفتند تا به موقع در راه رفع نيازهای مردم و اجتماع صرف گردند، نام آن درآمدها به مناسبت محل امن آن‌ها به عنوان بيت‌المال خوانده شد.

مصاديق بيت‌المال در اسلام: بيت‌المال مصاديق فراوانی دارد که مهمترين آن‌ها زکات، عشر، خمس، خراج، جزيه، ماليات، ثروت‌های عمومی، اموال ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و... می‌باشند.

جهت کسب معلومات مزيد، می‌توانيد با شمارۀ (۱۰۰۰) مرکز خدمات تماس ماليه دهندگان رياست عمومی عوايد وزارت ماليه و يا ايميل آدرس (info.ard@mof.gov.af) ارتباط برقرار نمائيد.

ماليۀ ما، کشور ما، آيندۀ ما

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۶ - ۱۵:۵۰
Background image

اطلاعيۀ در رابطه به پرداخت ماليات شرکت‌ها و تمويل بودجۀ دولت و بيت‌المال

رياست عمومی عوايد وزارت ماليه به اطلاع عموم مسؤلان محترم شرکت‌ها می‌رساند، اينکه در زمينه حفاظت و نگهداری از تمامی اسناد اداری

شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۶ - ۱۵:۴۷
Background image

اطلاعيه تريننگ سيستم ارائه کننده اظهارنامه‌های مالياتی الکترونيکی يا (e-Filing)

به اطلاع عموم شرکت‌های تجارتی رسانیده می‌شود، قسميکه آگاهی داريد، رياست‌های سه گانۀ (ماليه دهندگان بزرگ، متوسط و کوچک) مربوط

چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۶ - ۱۲:۲۲
Background image

موجودی کارمندان طبقه اناث وزارت مالیه

به اساس هدایت مقام محترم وزارت مالیه صرف روز پنجشنبه ساعت (۱) بعد از ظهر مؤرخ ۱۷/۶/۱۴۰۱ مطابق ۱۱/۲/۱۴۴۴ تمام کارمندان

بازگشت به اطلاعیه ها