مقالات اقتصادی

چالشهای تدارکات عامه افغانستان، راه حل ها، ارزش پولی و صرفه جویی در بیت المال

ظرفیت های انتقالات تجارتی امت اسلامی

اصلاح نظام گمرکی گام اول توسعھ اقتصادی

الکترونیکی سازی گمرکات زمینھ ساز تسھیلات تجارتی

چرا عواید ملی در دو سال اخیر افزایش یافته است؟

حکومت داری الکترونیکی زمینھ سازکاھش بروکراسی و پروسھ ھای اداری

پیشنھاد ٣١ میلیون دالر امریکایی برای خصوصی سازی نوی کابل بانک

خود کفائی اقتصادی بر پایه حمایت از تولید ملی

سھم صنایع بافندگی در توسعۀ صادارت

سھم صنایع بافندگی در توسعۀ صادارت

حمایت صندوق بین المللی پول از خود کفایی افغانستان

صندوق بین المللی پول و توسعه اقتصادی افغانستان

فراھم آوری تسھیلات تجار ملی را تشویق میکند

مقدمه ای بر نقش تاریخی افغانستان از منظر موقعیت ترانزیتی

نقش سکتور زراعت در توسعۀ پایداراقتصادی

نقش سیستم اسیکودای جهانی در ترانزیت محموله های تجارتی

نقش کمک های بین االمللی در رشد و توسعه اقتصادی

نقش گمرک الکترونیک در کاهش قاچاق اموال تجارتی

نقش گمرکات الکترونیکی بخش اول

نقش مالیات در افزایش در آمد دولت

نقش مالیات در افزایش در آمد دولت

اهداف و دستاورد های کنفرانس بروکسل

افغانستان در محراق توجه بین المللی

بررسی اھداف و دورنمای نشست بورد مشترک نظارت و انسجام

رمزگشائی گسترش روابط ھند و افغانستان

کشوری کھ مرکز ثقل ترانزیتی آسیا است

آسان خدمت سهولت را فراهم می کند

مبارزه با واقعیت های دشواراز طریق تسریع روند اصلاحات