خریداری های کوچک


 

دانلود فایل ختم اعلان زمان اعلان ادارۀ نیازمند عنوان خریداری کود نرخ گیری شماره
  دانلود فایل  6/12/2019 5/12/2019 اکادمی گمرکات یونیفورم ولباس ورزشی مورد نیاز  PRN-DMCR-10 1
  دانلود فایل  5/15/2019 5/13/2019 معینیت مالی خریداری یک پایه کمپیوتر لپ تاپ
مورد نیاز 
PRN-DMF-11 2
  دانلود فایل  5/20/2019 5/13/2019 ریاست مالی و حسابی در مورد خریداری یکپایه پرنتر رنگه   PRN-DMA-70 3
  دانلود فایل  5/20/2019 5/13/2019 مراقبت تعمیر وزارت مالیه خریداری هفتاد ونه قلم جنس   PRN-DMA-69 4
  دانلود فایل  5/18/2019 5/15/2019 وزارت مالیه  تهیه ویدیو کلیپ درمورد افزایش عواید
 1398سال مالی
PRN-DGCS-77 5
  دانلود فایل  5/18/2019 5/15/2019 وزارت مالیه تهیه ویدیو کلیپ در مورد معافیت جرایم مالیاتی PRN-DGCS-76 6
  دانلود فایل  5/21/2019 5/15/2019 ریاست خدمات خریداری چهار قلم جنس  PRN-DMA-72 7
  دانلود فایل  5/21/2019 5/15/2019 برای ریاست هماهنگی ونظارت خریداری یازده قلم جنس   PRN-DMA-72 8
  دانلود فایل  5/19/2019 5/15/2019 وزارت مالیه خریداری یک پایه کانکس برای معبرپستی PRN-DMCR-13 9
  دانلود فایل  5/20/2019 5/16/2019
ریاست پالیسی مالی واقتصاد بزرگ
خریداری 4قلم اجناس ماشین فوتوکاپی مورد 
 
PRN-DMF-12 10
  دانلود فایل 5/21/2019 5/16/2019   آمریت آرشیف خریداری چهار قلم جنس PRN-DGCS-79 11
  دانلود فایل 5/24/2019 5/19/2019 وزارت مالیه در مورد انتقال دوازده عدد کانتینر داخل محوطه ساحه تعمیر امکا واقع مکرویان PRN-DMA-74 12
  دانلود فایل 5/23/2019 5/20/2019   ریاست تنفیذ قانون خریداری یک سیت کوچ PRN-DMCR-31 13
  دانلود فایل  5/25/2019 5/20/2019  قوماندانی قطعه محافظت وعملیات خاص تنفیذ خریداری 116 قلم ادویه جات  PRN-DMCR-22 14
  دانلود فایل  5/25/2019 5/20/2019 وزارت مالیه  ایجاد غرفه پهره داری روبروی دروازه ورودی وزارت مالیه PRN-DMA-75 15
  دانلود فایل  5/23/2019 5/19/2019 دفاتر آمریت اسیکودا  تهیه و نصب پرده عمودی کرکری کلکین های دفاتر آمریت
اسیکودا
PRN-DMCR-30 16
  دانلود فایل 5/24/2019 5/19/2019 ریاست عمومی گمرکات در مورد خریداری پنج پایه بایومتریک PRN-DMCR-32 17
  دانلود فایل 5/25/2019 5/19/2019  ریاست عمومی تفتیش داخلی و ریاست ارتباط خارجه در مورد خریداری کارتریج و درم PRN-DGCS-80 18
  دانلود فایل 5/23/2019 5/20/2019 وزارت مالیه خریداری البسه ب برای محافظین مقام وزارت PRN-DGCS-81 19
  دانلود فایل 5/25/2019 5/22/2019 گمرک تخاروپکتیکا وسایل تکنالوژی مورد نیاز گمرک تخاروپکتیکا PRN-DMCR-19 20
  دانلود فایل 5/30/2019 5/23/2019 پرنت ریاست خدمات در مورد خریداری هارد دیسک و قفل فنگر PRN-DMA-76 21
  دانلود فایل 5/27/2019 5/23/2019 وزارت مالیه خریداری گل ودرخت های زینتی همراه با گلدان PRN-DMA-77 22
  دانلود فایل 5/26/2019 5/23/2019 وزارت مالیه تهیه و نصب قفل و پارکیت برای گراژ PRN-DGCS-82 23
  دانلود فایل 5/30/2019 5/23/2019 آمریت تادیات انکشافی وزارت مالیه در مورد خریداری کارتریج آمریت تادیات انکشافی وزارت مالیه PRN-DMF-13 24
  دانلود فایل 6/11/2019 5/25/2019 مستوفیت خوست در مورد خریداری پنج قلم جنس تکنالوژی مستوفیت خوست PRN-DMA-78 25
  دانلود فایل 5/28/2019 5/26/2019   ریاست های عمومی دفتر وخدمات خریداری هشت قلم جنس PRN-DMA-65 26
  دانلود فایل 5/30/2019 5/26/2019 عینیت عواید وگمرکات ترمیم وانتقال کانکس های معینیت عواید وگمرکات PRN-DMCR-33 27
  دانلود فایل 6/2/2019 5/26/2019 دفتر آمریت تادیات انکشافی تهیه و نصب پنجره فلزی کلکین PRN-DMF-15 28