خریداری های کوچک

شماره
کود نرخ گیری
عنوان خریداری
اداره نیازمند
زمان اعلان
ختم اعلان
دانلود فایل
  PRN-356 خریداری چهارپایه کمپیوتر و یک پایه پرنتر ریاست تحلیل پالسی ها و برنامه های اقتصادی 1399/08/06 1399/08/12 دانلود فایل 
  PRN-355 تدارک مواد خوراکی  کودکستان محل کار وزارت مالیه  1399/08/06 1399/08/12 دانلود فایل 
  PRN-316 خریداری قرطاسیه  وزارت مالیه 1399/08/05 1399/08/12 دانلود فایل 
1 PRN-352  برگزاری پروگرام آموزشی طرز وسلوک برای دریوران ریاست خدمات  1399/08/05 1399/08/12 دانلود فایل 
2 PRN-351  برگزاری تریننگ اجناس برای ده تن از کارمندان آمریت محاسبه جنسی ریاست خدمات 1399/08/05 1399/08/12 دانلود فایل 
3 PRN-353 خریداری اجناس ریاست عمومی بودجه ملی 1399/08/04 1399/08/06 دانلود فایل 
4 PRN-350 خریداری کاغذ سفید ریاست خدمات 1399/08/04 1399/08/06 دانلود فایل 
5 PRN-348 خریداری سه پایه واترپمپ آکادمی گمرکات 1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل 
6 PRN-212 خریداری و تدارک رنگ پرنتر معینیت اداری  1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل
7 PRN-349 خریداری توشک، کمپل وبالشت مدیریت عمومی ترانسپورت 1399/08/01 1399/08/06 دانلود فایل 
8 PRN-243 خریداری هفت قلم جنس ریاست ارتباط و اگاهی عامه، بورد حقوقی و ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل وزارت مالیه  1399/08/01 1399/08/05 دانلود فایل 
9 PRN-267 خریداری سه پایه کمپیوتر  ریاست مالی وحسابی 1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل 
10 PRN-221 خریداری چهار قلم جنس آمریت هماهنگی مستوفیت ها  1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل 
11 PRN-340 تهیه و نصب پارکیت بودجه دفترداری و دفتر تکنالوژی وزارت مالیه  1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل 
12 PRN-347  خریداری یکپایه ماشین فوتوکاپی  مدیریت ترانسپورت ریاست خدمات 1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل 
13 PRN-344 خریداری 1000 کیلو سیم سرغچ و 400 کیلو سیم یک ملی  آمریت گمرک میدان هوایی 1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل 
14 PRN-346 خریداری دوپایه دیسکتاپ ویکپایه لپتاپ آمریت استخدام ریاست منابع بشری  1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل 
15 PRN-345 تهیه و تدارک ینیفورم زمستانی آمریت گمرک میدان هوایی  برای ادارات 1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل 
16 PRN-339 تهیه و نصب چهار عدد تجهیزات تکنالوژی و خریداری پکه سیستم سردکننده و سویچ فشار وزارت مالیه 1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل
17 PRN-342  خریداری لیدر وزارت مالیه 1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل
18 PRN-338 خریداری پنج قلم جنس ریاست تدارکات و ریاست عمومی گمرکات 1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل 
19 PRN-311 خریداری ده قلم جنس وزارت مالیه 1399/07/15 1399/07/21 دانلود فایل 
20 PRN-337 خریداری 18 پایه چوکی  ریاست اسناد و ارتباط  1399/07/29 1399/08/03 دانلود فایل 
21 PRN-331 خریداری چهار قلم جنس  ریاست سیستم عواید 1399/07/29 1399/08/03 دانلود فایل
23 PRN-334 خریداری کمره امینتی و لوازم برای  نصب آن  وزارت مالیه 1399/07/28 1399/08/03 دانلود فایل 
24 PRN-275 خریداری نه قلم جنس تکنالوژی  وزارت مالیه 1399/07/28 1399/08/01 دانلود فایل 
25    خریداری دو قلم جنس تکنالوژی وزارت مالیه 1399/07/28 1399/07/30 دانلود فایل 
26 PRN-328 خریداری چوکی ، پرده، تهیه و نصب جالی برای کلکین ر ریاست هماهنگی نظارت و گذارشدهی 1399/07/26 1399/07/28 دانلود فایل 
27 PRN-329 خریداری هجده قلم قرطاسیه  وزارت مالیه 1399/07/26 1399/07/30 دانلود فایل 
28 PRN-326 خریداری شش قلم جنس ریاست نظارت، ارزیابی وگزارش دهی 1399/07/24 1399/07/27 دانلود فایل 
29 PRN-327 خریداری  پرنتر برای ریاست تکنالوژی معلوماتی  ریاست تکنالوژی معلوماتی 1399/07/24 1399/07/27 دانلود فایل 
30 PRN-324 خریداری 89 جنس ترمیماتی  وزارت مالیه 1399/07/23 1399/07/27 دانلود فایل 
31 PRN-325 خریداری یک پایه اسکنر یک پایه مانیتور و کارتریج  وزارت مالیه 1399/07/23 1399/07/26 دانلود فایل 
32 PRN-272 خریداری دوازده قلم جنس وزارت مالیه 1399/07/23 1399/07/26 دانلود فایل
33 PRN-314 خریداری میز وچوکی  ریاست عواید زون مرکز و ریاست ارتباط وآگاهی عامه 1399/07/22 1399/07/26 دانلود فایل
34 PRN-325 خریداری یک قلم جنس ریاست تحلیل و انکشاف برنامه های اجتماعی وزارت مالیه 1399/07/22 1399/07/27 دانلود فایل
35 PRN-324 خریداری دو قلم پرزه جات ماشین فوتوکاپی ریاست بیمه ها و تکافل وزارت مالیه 1399/07/22 1399/07/27 دانلود فایل
36 PRN-279 خریداری چوکی، تهیه و نصب میز و کاغذ دیواری  وزارت مالیه 1399/07/21 1399/07/23 دانلود فایل
37 PRN-323 خریداری هشت قلم حنس  آمریت هماهنگی معینیت اداری وزارت مالیه 1399/07/21 1399/07/27 دانلود فایل
38 PRN-322 خریداری چهار قلم اجناس وسایل تکنالوژی   آمریت گمرک میدان هوایی وزارت مالیه 1399/07/21 1399/07/27 دانلود فایل
39 PRN-321 خریداری هفت قلم جنس  ریاست عمومی دفتر وزارت مالیه 1399/07/21 1399/07/24 دانلود فایل
40 PRN-320 خریداری چهار قلم جنس ریاست عمومی عوائد 1399/07/19 1399/07/24 دانلود فایل
41 PRN-319 خریداری یک پایه ماشین فوتوکاپی ریاست عمومی گمرکات 1399/07/19 1399/07/24 دانلود فایل
42 PRN-316 خریداری قرطاسیه برای ریاست تحلیل پالیسی ها  وزارت مالیه 1399/07/17 1399/07/24

دانلود فایل

43 PRN-317 خریداری مواد مصرفی برای ریاست تحلیل پالیسی ها وبرنامه های اقتصادی   وزارت مالیه 1399/07/17 1399/07/24 دانلود فایل
44 PRN-268 LEDخریداری چراغ های  کادمی گمرکات ومالیات وزارت مالیه 1399/07/16 1399/07/20 دانلود فایل
45 PRN- 315  ترمیم بام صالون خیبر وزارت مالیه 1399/0716 1399/07/20 دانلود فایل
46 PRN-314 خریداری میز وچوکی  ریاست عواید زون مرکز و ریاست ارتباط وآگاهی عامه 1399/0716 1399/07/20 دانولد فایل 
47 PRN-313 تهیه مواد خوراکه  ریاست منابع بشری  1399/0715 1399/07/21 دانلود فایل
48 PRN-312 خریداری یک پایه کمپیوتر دیسک تاپ عمومی گمرکات  1399/0715 1399/07/21 دانلود فایل
49 PRN-311 تدارک واتر پمپ برای ذخیره عمومی وچاه چمن سبز معینیت عواید وگمرکات  1399/0715 1399/07/21 دانلود فایل
50 PRN-310 تهیه قفل  فینگر دار ریاست تکنالوژی ارتباطی ومعلوماتی  1399/0715 1399/07/21 دانلود فایل
51 PRN-309 ترمیم شش عراده موتر سایکل  ریاست اسناد و ارتباط 1399/0715 1399/07/21 دانلود فایل
52 PRN-300 تهیه نرم افزار Acronis Backup وزارت مالیه 1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
53 PRN-295 خریداری پنج قلم قرطاسیه  ریاست نظارت ارزیابی و گزارش دهی وزارت مالیه 1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
54 PRN-307 خریداری یک پایه لپ تاپ  ریاست عمومی مالیه برارزش افزوده وزارت مالیه  1399/07/10 1399/07/12 دانلود فایل
55 PRN-306 خریداری دو پایه دیسکتاپ و چهارپایه یوپی اس  ریاست مالی وحسابی 1399/07/10 1399/07/12 دانلود فایل
56 PRN-292 پارتیشن داخل اتاق کودستان محل کار معینیت عواید و گمرکات 1399/07/09 1399/07/12 دانلود فایل
57 PRN-304 ترمیم دروازه زرهی  وزارت مالیه 1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل 
58 PRN-300 تهیه نرم افزار Acronis Bachup  وزارت مالیه 1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
59 PRN-301 تهیه و تدارک 25 مادیول  FSP وزارت مالیه 1399/07/03 1399/07/13 دانلود فایل
60 PRN-298 پرنت اسناد برای جلسه جینیوا وزارت مالیه 1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
61 PRN-294 خریداری 5 پایه لپ تاپ منابع بشری 1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
62 PRN-302 تهیه و تدارک خدمات تلیفون سیسکو وزارت مالیه 1399/07/03 1399/07/13 دانلود فایل
63 PRN-305 تهیه و خریداری ماشین فوتوکاپی کلان  وزارت مالیه  1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
64 PRN-298 پرنت اسناد برای جلسه جینیوا وزارت مالیه  1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
65 PRN-296 خریداری فرنیچر پروژه امید وزارت مالیه  1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
66 PRN-299 خریداری اجناس تکنالوژی امید وزارت مالیه  1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
67 PRN-297 خریداری مواد مصرفی پروژه امید وزارت مالیه 1399/07/09 1399/07/15 دانولد فایل 
68 PRN-293 قرطاسیه مورد نیاز پروژه امید وزارت مالیه  1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
69 PRN-297 خریداری قرطاسیه باب وزارت مالیه  1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل 
70 PRN-303 تهیه و تدارک تکنالوژی وزارت مالیه 1399/07/03 1399/07/13 دانلود فایل
71 PRN-292 خریداری یک پایه پرنتر منابع بشری 1399/07/06 1399/07/15 دانلود فایل
72 PRN-290 خریداری بطری های 150 امپیر  وزارت مالیه 1399/07/06 1399/719 دانلود فایل
73 PRN-289 کرایه گیری تاور   وزارت مالیه 1399/07/06 1399/07/13 دانلود فایل
74 PRN-288 برگزاری کورس دریوری برای  وزارت مالیه 1399/07/05 1399/07/12 دانلود فایل
75 PRN-265 برگزاری پروگرام تقویه زبان انگلیسی برای 40 تن کارمندان  وزارت مالیه 1399/07/05 1399/07/12 دانلود فایل
76 PRN-284 تدارک سه عراده موترسایکل وزارت مالیه 1399/07/05 1399/07/05 دانلود فایل
77 PRN-286  خریداری چهارپایه لپ تاپ   ریاست عمومی بودجه 1399/07/05 1399/07/12 دانلود فایل
78 PRN-285 خریداری دوپایه مخابره  ریاست تکنالوژی معلوماتی 1399/07/05 1399/07/12 دانلود فایل
79 PRN-277 چک وسرویس یو پی اس ها ریاست تکنالوژی معلوماتی  1399/07/03 1399/07/13  دانلود فایل
80 PRN-283  نصب نمودن سایه بان پارکینگ وسایط  معینیت عواید و گمرکات 1399/07/03 1399/07/07 دانلود فایل
81 PRN-280 خریداری پنج پایه ایرکندیشن وزارت مالیه 1399/07/03 1399/07/07 دانلود فایل
82 PRN-281  نصب Guyed Tower و مایکروتیک تکنالوژی معلوماتی وزارت مالیه 1399/07/03 1399/07/10 دانلود فایل
83 PRN-278  نصب پارکیت، رنگمالی، پرده و میز   ریاست عمومی دفتر و خزاین  1399/07/03 1399/07/07 دانلود فایل
84 PRN-279 خریداری میز، چوکی و کاغذ دیواری وزارت مالیه  1399/07/03 1399/07/07 دانلود فایل
85 PRN-282 تهیه وچاپ پاکت مراسالت و بوری پالستیکی برای ریاست اسناد وارتباط 1399/07/03 1399/07/05 دانلود فایل
86 PRN-272 تهیه و خریداری 
ده قلم جنس برای ریاست های خدمات
ریاست های خدمات، مالی وحسابی، شورای عالی اقتصادی و بورد حل منازعات مال یاتی 1399/07/03 1399/07/07 دانلود فایل

87

PRN-67 خریداری سه پایه کمپیوتر مالی و حسابی  1399/06/031 1399/07/02 دانلود فایل 

88

PRN-270
خریداری ده قلم جنس
اکادمی گمرکات وزارت مالیه 
1399/07/09
1399/07/13
دانلود فایل

89

18PRN-269
در مورد خریدار ی چوکی ها، ماشین جاروب برقی و میز
وزارت مالیه
1399/07/01
1399/07/05
دانلود دفایل
90
PRN-268
در مورد خریدار ی چراغ ال ای دی و پروجکتور ال ای دی
اکادمی ملی گمرکات
1399/07/01
1399/07/05
دانلود فایل
91
 
PRN-271
تهیه ونصب لوحه رهنمایی برای آکادمی گمرکات ومالیات 
وزارت مالیه 
1399/07/01
1399/07/05
دانلود فایل

92

PRN-273 
خریداری کاغذ سفید A4 برای ریاست عمومی بودجه
ریاست عمومی بودجه
1399/07/01
1399/07/05
دانلود فایل

93

PRN-275
خریداری نه قلم جنس  
وزات مالیه 
1399/07/01
1399/07/05
دانلود فایل