خریداری های کوچک

شماره جنس مورد ضرورت اداره تاریخ نشر  تاریخ ختم دانلود فایل
PRN-307  تدارک پروگرام و چک  عمومی لفت ریاست عمومی  املاک  دولتی 1401/12/16 1401/12/18 دانلود فایل
PRN-306 تدارک کارتریج تدارک کارتریج 1401/12/16 1401/12/18 دانلود فایل
PRN-305  تدارک اجناس تکنالوژی  ریاست خدمات مالیه دهنده گان  ،آمریت هماهنگی مستوفیت ها ،ریاست تکنالوژی وریاست پالیسی مالی 1401/12/9 1401/12/11 دانلود فایل
PRN-304  تدارک اجناس رنگنمالی و افزار فلز کاری ریاست خدمات 1401/12/3 1401/12/6 دانلود فایل
PRN-303 تدارک کارتریج  ریاست بورد حقوقی 1401/12/3 1401/12/6 دانلود فایل
PRN-302  تدارک کارتریج آمریت هماهنگی مستوفیت 1401/12/3 1401/12/6 دانلود فایل
PRN-301  تدارک جک وترازو  آمریت گمرک میدان هوایی کابل 1401/11/27 1401/11/29 دانلود فایل
PRN-300 تدارک اجناس تکنالوژی  ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد  بزرگ 1401/11/27 1401/11/29 دانلود فایل
PRN-299  تدارک تجیزات  مورد ضرورت اسیکودا ریاست حمایت و انکشاف گمرکات 1401/11/27 1401/11/29 دانلود فایل
PRN-298  تدارک کیبل جهت نصب کمره های امنیتی ریاست خدمات مالیه  دهنده گان  1401/11/27 1401/11/29 دانلود فایل
PRN-297  تدارک تهیه نصب انترنت قایبر نوری ریاست خدمات مالیه دهنده گان 1401/11/27 1401/11/29 دانلود فایل
PRN-296 تدارک ترمیم و پرزه  جات موتر تاتا 2012 و یک  عراده موتر  میستوبیشی معاونیت تخنیکی  عواید 1401/11/23 1401/11/25 دانلود فایل
PRN-295 تدارک ضرورت ورکشاپ  معاونیت عواید  تخنیکی 1401/11/23 1401/11/25 دانلود فایل
PRN-294  تدارک ساعت موتوری ریاست خدمات 1401/11/23 1401/11/24 دانلود فایل
PRN-293 تدارک پرده و شش ساکته ریاسات هماهنگی  و نظارت 1401/11/20 1401/11/22 دانلود فایل
PRN-292 تدارک پرنتر قطعه محافظت گمرکات 1401/11/17 1401/11/19 دانلود فایل
PRN-291 تدارک تایر پرادو 2007  ریاست عمومی تفتیش داخلی 1401/11/13 1401/11/15 دانلود فایل
PRN-290 تدارک سافت ویر  تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1401/11/13 1401/11/15 دانلود فایل
PRN-289 تدارک کارتریح قطعه محافظت عامه  1401/11/13 1401/11/15 دانلود فایل
PRN-288 تدارک پرزه جات  کمپیوتر ریاست عمومی پالیسی مالی  واقتصاد بزرگ 1401/11/13 1401/11/15 دانلود فایل
PRN-287 تدارک اسکنر وزارت مایه  1401/11/11 1401/11/13 دانلود فایل
PRN-286  تدارک اعاشه ریاست تنفیذ وقانون 1401/11/10 1401/11/12 دانلود فایل
PRN-284  تدارک اسکنر HP  ریاست محاسبات 1401/11/10 1401/11/12 دانلود فایل
PRN-283 تدارک اجناس تکنالوژی ریاست محاسبات،ریاست سرمایه گذاری وریاست اسناد وارتباط 1401/11/10 1401/11/12 دانلود فایل
PRN-282  تدارک بخاری و ساکت   تدارک بخاری و ساکت  1401/11/9 1401/11/11 دانلود فایل
PRN-281 تدارک ضروریات بطری UPS  ریاست عمومی گمرکات 1401/11/8 1401/11/10 دانلود فایل
PRN-280 تدارک پرنتر  چاپ کارت  تکنالوژی ارتباطی ومعلوماتی 1401/11/8 1401/11/9 دانلود فایل
PRN-279 تدارک کارتریج   ریاست  مالی و حسابی 1401/11/6 1401/11/8 دانلود فایل
PRN-277 تدارک هفته نامه  ریاست ارتباط  و آگاهی عامه 1401/11/2 1401/11/5 دانلود فایل
           
PRN-275 تدارک کارتریج و پرزه کاپیر  تادیات  1401/10/28 1401/11/1 دانلود فایل
PRN-274 تدارک تجهیزات مورد نیاز اکسری ریاست عمومی گمرکات 1401/10/28 1401/11/1 دانلود فایل
PRN-273 تدارک ترمیم غرفه معلومات معینیت عواید و گمرکات  1401/10/28 1401/11/1 دانلود فایل
PRN-272 تدارک ترمیم چاه  مرکز وزارت 1401/10/29 1401/11/1 دانلود فایل
PRN-271 تدارک هواکش واجناس هنگر برای ریاست خدمات 1401/10/27 1401/10/29 دانلود فایل
PRN-270 تدارک گاز مایع ریاست عمومی عواید 1401/10/27 1401/10/29 دانلود فایل
PRN-269 تدارک کارتریج  ریاست هماهنگی 1401/10/27 1401/10/29 دانلود فایل
PRN-268 تدارک ترمیم و جابجا نمودن کانکس ریاست عواید 1401/10/25 1401/10/27 دانلود فایل
PRN-267  تدارک بطری و اجناس ریاست شرکت های دولتی وریاست عواید 1401/10/25 1401/10/26 دانلود فایل
PRN-266  تدارک کمپریسور و  لوازم  ایرکندیشن ریاست عمومی مالی و  اداری و ریاست تکنالوژی 1401/10/21 1401/10/22 دانلود فایل
PRN-265  تدارک چارجر های لپ تاپ ریاست خدمات 1401/10/21 1401/10/22 دانلود فایل
PRN-264 تدارک کارتریج  منابع بشری 1401/10/18 1401/10/19 دانلود فایل
PRN-263 تدارک وسایل سرپوش سایه بان جنراتور ریاست خدمات مالیه دهنده گان  1401/10/17 1401/10/19 دانلود فایل
PRN-262 تدارک ترمیم غرفه معلومات معینیت عوایدی و گمرکات 1401/10/17 1401/10/19 دانلود فایل
PRN-261 تدارک ترمیم رنجر و.پیکپ آکادمی گمرکات 1401/10/17 1401/10/19 دانلود فایل
PRN-260 تدارک کارتریج   ریاست عمومی سرمایه گذاری عامه  و  زیربنا  1401/10/15 1401/10/17 دانلود فایل
PRN-259  تدارک ترمیم و  پرزه جات هایلکس  ریاست حمایت وانکشاف عواید وگمرکات  1401/10/15 1401/10/17 دانلود فایل
PRN-258 تدارک لیسنس افس 2016  ریاست عمومی بودجه ملی 1401/10/11 1401/10/13 دانلود فایل
PRN-257 تدارک اعمار  یک باب پیره دار خانه  آمریت گمرک پکتیکا 1401/10/11 1401/10/13 دانلود فایل
PRN-256  تدارک ترمیم  ترمیم دفتر اجرائیه برای ریاست تکنالوژی ارتباطی ومعلوماتی 1401/10/11 1401/10/13 دانلود فایل
PRN-255  تدارک قالین قوماندانی تولی امینیتی  وزارت مالیه  1401/10/5 1401/10/7 دانلود فایل
PRN-254 تدارک گاز مایع ریاست عمومی بیمه ها وتکافل  1401/10/5 1401/10/7 دانلود فایل
PRN-253  تدارک ترمیم تشناب  ریاست دعوت  و ارشاد 1401/9/30 1401/10/3 دانلود فایل
PRN-252  تدارک کارتریج ریاست اسناد و ارتباط 1401/9/30 1401/10/3 دانلود فایل
PRN-251  تدارک پرزه جات و ترمیم دروازه  آکادمی ملی گمرکات  1401/9/30 1401/10/3 دانلود فایل
PRN-250 تدارک پرزه جات ماشین فوتوکاپی ریاست  عمومی مالی واداری 1401/9/24 1401/9/26 دانلود فایل
PRN-249  لیسنس افس ریاست عمومی بودجه ملی 1401/9/23 1401/9/26 دانلود فایل
PRN-248  تدارک گاز ایرکندیشن و ابگرمی بایلر آکادمی گمرکات 1401/9/23 1401/9/26 دانلود فایل
PRN-247  تدارک تخت اوت دور و  پرزه بخازی منابع بشری و قطعه محافظت 1401/9/23 1401/9/26 دانلود فایل
PRN-246 تدارک چاپ و نشر بنر ها وزارت مالیه  1401/9/22 1401/9/24 دانلود فایل
PRN-245  تدارک وسایل رنگمالی  ریاست خدمات 1401/9/20 1401/9/21 دانلود فایل
PRN-244 تدارک اجناس تکنالوژی ادارات 1401/9/20 1401/9/22 دانلود فایل
PRN-243  تدارک کانکس 20فت گمرک میدان هوایی کندهار 1401/9/15 1401/9/19 دانلود فایل
PRN-242  تدارک البسه آمریت گمرک میدان هوایی کابل 1401/9/15 1401/9/15 دانلود فایل
PRN-241  تدارک اعاشه محصلین  آکادمی ملی عولید  و گمرکات  1401/9/13 1401/9/15 دانلود فایل
PRN-240 تدارک سه پایه کمپیوتر ریاست تنفیذ قانون 1401/9/9 1401/9/12 دانلود فایل
PRN-239 تدارک ایرکندیشن SAMSUNG ریاست عواید غیر مالیاتی 1401/9/9 1401/9/12 دانلود فایل
PRN-238  تدارک وسایل سرپوش سایه بان جنراتور   ریاست خدمات مالیه دهنده گان  1401/9/9 1401/9/12 دانلود فایل
PRN-237 تدارک کمپییوتر  ریاست عواید 1401/9/6 1401/9/8 دانلود فایل
PRN-236 تدارک انتی ویروس  آمریت افمس 1401/9/6 1401/9/6 دانلود فایل
PRN-235 تدارک ترمیم مرکزگرمی ریاست خزینه تقاعد 1401/9/6 1401/9/8 دانلود فایل
PRN-234 تدارک البسه  معینیت اداری 1401/9/5 1401/9/6 دانلود فایل
PRN-233 تدارک 7 قلم جنس  ریاست  پلانگذاری پالیسی ها نظارت  و ارزیابی گمرکات 1401/9/5 1401/9/6 دانلود فایل
PRN-232 تدارک اجناس ریاست خدمات مالیه دهنده گان 1401/9/1 1401/9/3 دانلود فایل
PRN-231  تدارک اجناس تکنالوژی  ریاست بودجه  ریاست تعرفه  و ریاست سرمایه گذاری عامه 1401/9/1 1401/9/3 دانلود فایل
PRN-230 تدارک مگنت برق ریاست خدمات 1401/9/1 1401/9/3 دانلود فایل
PRN-229 تدارک البسه  آمریت گمرک میدان هوایی کابل  1401/9/1 1401/9/3 دانلود فایل
PRN-228 تدارک پرزه جات موتر ریاست خدمات 1401/8/29 1401/9/1 دانلود فایل
PRN-227  تدارک اجناس تکنالوژی   ریاست خدمات  مالیه دهنده گان 1401/8/29 1401/9/1 دانلود فایل
PRN-226 تدارک تجهیزات انجنیری ریاست عمومی گمرکات 1401/8/29 1401/9/1 دانلود فایل
PRN-225 تدارک انتی ویروس ریاست خزاین 1401/8/26 1401/8/28 دانلود فایل
PRN-223  تدارک دوسیه کماندار  ریاست اسناد و ارتباط 1401/8/24 1401/8/28 دانلود فایل
PRN-222 تدارک وسایل مورد  ضرورت جنراتور ریاست مالیه دهنده گان کوچک 1401/8/19 1401/8/21 دانلود فایل
PRN-221 تدارک پرزه جات  ماشین  فوتوکاپی  ریاست منابع بشری 1401/8/18 1401/8/21 دانلود فایل
PRN-220 تدارک چراع دستی قطعه محافظت گمرکات 1401/8/18 1401/8/21 دانلود فایل
PRN-219 تدارک اجناس تکنالوژی ریاست عمومی گمرکات  1401/8/16 1401/8/18 دانلود فایل
PRN-218  تدارک اوت دور  و پکه کمپیوتر ریاست سرمایه گذاری وزیر بنا  1401/8/16 1401/8/18 دانلود فایل
PRN-217 تدارک قرطاسیه باب ریاست عمومی دفتر  و ریاست مالی وحسابی 1401/8/16 1401/8/18 دانلود فایل
PRN-216 تدارک ترمیم سرور روم کمره های امنیتی ریاست تکنالوژی  ارتباطی  و معلوماتی 1401/8/16 1401/8/18 دانلود فایل
PRN-215 تدارک بطری UPS ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1401/8/14 1401/8/16 دانلود فایل
PRN-214 تدارک تهیه ونصب  قفل فنگر آکادمی گمرکات 1401/8/12 1401/8/14 دانلود فایل
PRN-213 تدارک حفر چاه عمیق ریاست عمومی خزینه تقاعد 1401/8/9 1401/8/11 دانلود فایل
PRN-212 تدارک پرزه جات کرول جاپانی ریاست حقوقی گمرکات  1401/8/9 1401/8/11 دانلود فایل
PRN-211  تدارک  ترمیم مرکزگرمی ریاست خزینه تقاعد 1401/8/9 1401/8/11 دانلود فایل
PRN-210 تدارک پنج پایه کمپیوتر  آمریت اطلاعات و آگاهی عامه 1401/8/9 1401/8/11 دانلود فایل
PRN-209 تدارک چهار پایه کمپیوتر  ریاست عمومی گمرکات 1401/8/5 1401/8/9 دانلود فایل
PRN-208 تدارک لوازم  قرطاسیه باب   ریاست عمومی خزینه تقاعد  وریاست  عواید غیرمالیاتی 1401/8/9 1401/8/11 دانلود فایل
PRN-207 تدارک ترمیم رنجر قوماندانی وزارت 1401/8/4 1401/8/7 دانلود فایل
PRN-206 تدارک ده قلم جنس  آکادمی گمرکات  1401/8/2 1401/8/5 دانلود فایل
PRN-205 تدارک 4 قلم جنس  ریاست خدمات مالیه دهنده گان 1401/7/30 1401/8/1 دانلود فایل
PRN-204 تدارک اجناس  افمس 1401/7/28 1401/7/30 دانلود فایل
PRN-203 تدارک لپ تاپ DELL   ریاست عمومی تفتیش داخلی  1401/8/8 1401/8/9 دانلود فایل
PRN-202 تدارکMikroTik  ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1401/8/2 1401/8/5 دانلود فایل
PRN-201 تدارک فرش موکیت پشمی ریاست مالیه دهنده گان  1401/7/25 1401/7/27 دانلود فایل
PRN-200 تدارک اجناس تکنالوژی تدارک اجناس تکنالوژی 1401/8/2 1401/8/3 دانلود فایل
PRN-199 تدارک کارت سفید مفناطیسی ریاست منابع بشری  1401/7/23 1401/7/25 دانلود فایل
PRN-198 تدارک ترمیم مرکزگرمی وزارت مالیه  1401/7/27 1401/7/28 دانلود فایل
PRN-197  تدارک پرزه جات کمره   قطعه محافظت گمرکات  1401/7/23 1401/7/25 دانلود فایل
PRN-196 تدارک فرش موکیت   ریاست مالیه دهنده گان 1401/7/19 1401/7/20 دانلود فایل
PRN-195  تدارک روتر های مایکروتیک ریاست عمومی عواید  1401/7/26 1401/7/27 دانلود فایل
PRN-194 تدارک ترمیمات کنترول روم کمره های امنیتی ریاست تکنالوژی ارتباطی  و معلوماتی 1401/8/5 1401/8/7 دانلود فایل
PRN-193  تدارک ایمیل های رسمی   آکادمی گمرکات  1401/7/18 1401/7/20 دانلود فایل
PRN-192 تدارک سافت ویر ریاست تکنالوژی ارتباطی  و معلوماتی 1401/7/18 1401/7/20 دانلود فایل
PRN-191  تدارک کارتریج  ریاست تکنالوژی ارتباطی و  معلوماتی 1401/7/18 1401/7/20 دانلود فایل
PRN-190 تدارک البسه  آمریت گمرک میدان هوایی کابل 1401/7/14 1401/7/16 دانلود فایل
PRN-189 تدارک قرطاسیه   ریاست عمومی دفتر 1401/7/12 1401/7/13 دانلود فایل
PRN-188 تدارک حساب ایمیل  ریاست سیستم عواید 1401/7/11 1401/7/13 دانلود فایل
PRN-187  تدارک خشت کاری ریاست مشارکت و زیربنا 1401/7/9 1401/7/11 دانلود فایل
PRN-186  تدارک کمپیوتر ماشین حساب و سه ساکته ریاست عمومی عواید  1401/7/9 1401/7/11 دانلود فایل
PRN-185 ترمیم اتاق بام  وزارت مالیه  1401/7/13 1401/7/14 دانلود فایل
PRN-184  تدارک نصب و انستالیشن 75 پورت شبکه  مستوفیت نورستان 1401/7/5 1401/7/7 دانلود فایل
PRN-183  تدارک کارتریج  ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1401/7/5 1401/7/7 دانلود فایل
PRN-182 تدارک شش قلم جنس آمریت TIN 1401/7/3 1401/7/5 دانلود فایل
PRN-181 تدارک کارتریج برای ریاست هماهنگی  ریاست  خدمات  1401/7/2 1401/7/3 دانلود فایل
PRN-179 تدارک سافت ویر  ریاست تکنالوژی ارتباطی و  معلوماتی 1401/6/30 1401/7/2 دانلود فایل
PRN-178 تدارک نصب و  انستالیشین 120 پورت شبکه در مستوفیت کندهار ریاست تکنالوژی معلوماتی وارتباطی 1401/6/30 1401/7/2 دانلود فایل
PRN-177 تدارک قرطاسیه باب و  مایع شوینده ریاست مالی و حسابی  وریاست خزائن 1401/6/29 1401/6/31 دانلود فایل
PRN-176  تدارک هفت قلم جنس برای ادارات 1401/6/28 1401/6/30 دانلود فایل
PRN-175 تدارک 12 قلم جنس قطعه محافظت و ریاست دفتر 1401/6/26 1401/6/28 دانلود فایل
PRN-174  تدارک فرش موکیت ریاست مالیه دهنده  گان کوچک 1401/6/24 1401/6/26 دانلود فایل
PRN-173  تدارک 3 قلم جنس ریاست عمومی  گمرکات 1401/6/24 1401/6/26 دانلود فایل 
PRN - 172 تدارک ترمیم ایرکندیشن ها و ترمیم تشناب  ریاست خدمات مالیه دهنده گان 1401/6/23 1401/6/26 دانلود فایل
PRN - 171  تدارک سه پایه کمپیوتر ریاست تنفید قانون 1401/6/21 1401/6/23 دانلود فایل
PRN - 170 شش قلم جنس ادارت وزارت مالیه 1401/6/21 1401/6/23 دانلود فایل
PRN - 169 تدارک 20 قلم جنس منابع بشری و قطعه محافظت گمرکات 1401/6/19 1401/6/21 دانلود فایل
PRN - 168 تدارک کارتریح وتونر  ریاست عمومی سرمایه گذاری عامه  و زیر بنا  1401/6/19 1401/6/21 دانلود فایل
PRN - 167 تدارک لوازم رنگمالی    ریاست مالیه دهنده گان کوچک 1401/6/17 1401/6/19 دانلود فایل
PRN - 166  تدارک کمره عکاسی و دوسیه کاغذی قطعه عملیاتی تنفیذی و ریاست منابع بشری 1401/6/19 1401/6/21 دانلود فایل
PRN - 165 تدارک کارتریج و کود بند   ریاست تفیر مالیاتی 1401/6/13 1401/6/15 دانلود فایل
PRN - 164 تدارک دوازده قلم جنس  ادارت وزارت مالیه 1401/6/13 1401/6/15 دانلود فایل
PRN - 163 جنتری  ریاست ارتباط و آگاهی عامه 1401/6/10 1401/6/12 دانلود فایل
PRN - 162 تدارک یک سیت کارتریج ریاست نظارت و هماهنگی  ریاست عمومی دفتر 1401/6/10 1401/6/12 دانلود فایل
PRN - 161 تدارک پرزه جات ایرکندیشن  وزارت مالیه 1401/6/8 1401/6/10 دانلود فایل
PRN - 160 تدارک کارتریج   ریاست حقوقی عواید 1401/6/5 1401/6/6 دانلود فایل
PRN - 158  ترمیم دو عراده موتر  ریاست عواید و ریاست خدمات 1401/6/2 1401/6/5 دانلود فایل
PRN - 157  تدارک ده قلم جنس  آکادمی گمرکات 1401/5/30 1401/6/1 دانلود فایل
PRN - 156 تدارک ترمیم وسایل لازم دفتر کاری ریاست اداره کمک ها  1401/5/30 1401/6/1 دانلود فایل
PRN - 155 تدارک ایرکندیشن و چوکی  ریاست عواید غیر مالیاتی 1401/5/23 1401/5/25 دانلود فایل
PRN - 154  تدارک کاتریج ریاست پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ 1401/5/22 1401/5/24 دانلود فایل
PRN - 153 تدارک ترمیم سرپوش منهوول های کتاره های صحن حویلی وزارت مالیه  1401/5/22 1401/5/24 دانلود فایل
PRN - 152  تدارک پچکورد کت 6   ریاست تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی 1401/5/30 1401/6/1 دانلود فایل
PRN - 151  تدارک ترمیم پروگرام نمودن تیلفون های سیسکو ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1401/5/18 1401/5/20 دانلود فایل
PRN - 150 تدارک دو قلم جنس وماندانی تولی و ریاست دفتر وزارت  1401/5/18 1401/5/20 دانلود فایل
PRN - 149 تدارک ترمیم و سایط رنجر  قطعه محافظت گمرکات 1401/5/18 1401/5/19 دانلود فایل
PRN - 148 تدارک کتوخ (سنسور)  جنراتور هندی ریاست مالیه دهنده گان کوچک 1401/5/16 1401/5/17 دانلود فایل
PRN - 147 تدارک سویچ و پرزه جات کمپیوتر  ریاست خدمات و ریاست عمومی گمرکات 1401/5/12 1401/5/15 دانلود فایل
PRN - 145 تدارک دوتانکر آب  ریاست عمومی بیمه ها و تکافل 1401/5/5 1401/5/7 دانلود فایل
PRN - 144 تدارک 13 قلم جنس  ادارات وزارت مالیه  1401/5/5 1401/5/7 دانلود فایل
PRN - 143 تدارک کارتریج و  مکنت سویچ   ریاست خدمات و بیمه ها وتکافل 1401/5/3 1401/5/5 دانلود فایل
PRN - 142 تدارک وسایل جهت فعال نموودن یو پی اس  دهنده گان کوچک 1401/5/2 1401/5/3 دانلود فایل
PRN - 141 تدارک 8 قلم جنس ادارات وزارت مالیه 1401/4/30 1401/5/1 دانلود فایل
PRN - 140 تدارک اجناس تکنالوژی  آمریت افمس  1401/5/5 1401/5/7 دانلود فایل
PRN - 139 تدارک یک سیت کارتریج  ریاست عمومی عواید 1401/4/29 1401/4/30 دانلود فایل
PRN - 138 تدارک مخابره قطعه محافظت گمرکات 1401/5/1 1401/5/3 دانلود فایل
PRN - 137 تدارک اجناس تکنالوژی  آکادمی گمرکات وزارت مالیه 1401/4/26 1401/4/29 دانلود فایل
PRN - 136 تدارک یک سیت کارتریج  ریاست منابع بشری 1401/4/26 1401/4/27 دانلود فایل
PRN - 135 تدارک حفر چاه سپتیک ریاست عمومی بیمه ها و تکافل 1401/4/24 1401/4/26 دانلود فایل
PRN - 134 تدارک پرزه جات پیکپ   ریاست خدمات وزارت مالیه 1401/4/24 1401/4/26 دانلود فایل
PRN - 133 تدارک اجناس مورد ضرورت مدیریت خریداری ریاست تدارکات 1401/4/24 1401/4/26 دانلود فایل
PRN - 132 تدارک ذخیه تیل و بطری  ریاست عمومی خزینه تقاعد 1401/4/14 1401/4/16 دانلود فایل
PRN - 131 تدارک کارتریج ریاست عمومی بیمه ها و تکافل 1401/4/24 1401/4/26 دانلود فایل
PRN - 130 تدارک ایرکندیشن و کمپریسور ایرکندیشن قوماندانی تولی امنیتی ریاست خدمات و ریاست بیمه ها و تکافل 1401/4/14 1401/4/16 دانلود فایل
PRN - 129  تدارک البسه نظامی قطعه محافظت گمرکات وزارت مالیه 1401/4/13 1401/4/16 دانلود فایل
PRN - 128  تدارک لوازم قرطاسیه قطعه محافظت گمرکات وزارت مالیه 1401/4/13 1401/4/15 دانلود فایل
PRN - 127 تدارک کمپریسور ایرکندیشن 24000 ریاست عمومی بیمه ها و تکافل  1401/4/8 1401/4/11 دانلود فایل
PRN - 126 تدارک فایروال سیسکو  ریاست سیستم گمرکات  1401/4/8 1401/4/11 دانلود فایل
PRN - 125 تدارک لیدر وسایط ریاست خدمات وزارت 1401/4/8 1401/4/11 دانلود فایل
PRN - 124 تدارک لیدر های وسایط زره ریاست خدمات خدمات  1401/4/8 1401/4/11 دانلود فایل
PRN - 123 چک وسرویس یو پی اس های 60 کیلو وات ریاست عمومی تکنالوژی و ارتباطی و معلوماتی 1401/4/8 1401/4/12 دانلود فایل
PRN - 122 چک سرویس عیب یابی و جدید  کردن نرم افزار یوپی اس های 60 کیلو وات  ریاست عمومی تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1401/4/8 1401/4/12 دانلود فایل
PRN - 121  اعمار یک باب تشناب  ریاست مالیه دهده گان کوچک 1401/4/9 1401/4/12 دانلود فایل
PRN - 120 تدارک تایر فور کلفت آمریت گمرک میدان هوایی وزارت مالیه 1401/4/5 1401/4/7 دانلود فایل
PRN - 119 تدارک ترمیم آشپزخانه ،تشناب و بام تعمیر لابراتوار گمرکات  مالیه دهنده گان بزرگ  1401/4/5 1401/4/7 دانلود فایل
PRN - 118  تدارک ایرکندیشن سمسونگ  معاونیت تخنیک ریاست عواید 1401/4/2 1401/4/5 دانلود فایل
PRN - 117 تدارک کارتریج ،واتر دیسپنسر و درم  منابع بشری وریاست تعرفه  1401/4/2 1401/4/5 دانلود فایل
PRN - 116  تدارک 3  تخته تابلو    آمریت محاسبه جنسی 1401/5/2 1401/5/3 دانلود فایل
PRN - 115  تدارک گروپ LED   ریاست منابع بشری 1401/4/2 1401/4/5 دانلود فایل
PRN - 114 تدارک تخلیه چاه سپتیک و3 قلم جنس    ریاست عمومی گمرکات و ریاست تعرفه وزارت مالیه 1401/4/2 1401/4/5 دانلود فایل
PRN - 112 تدارک سرغچ کیبل فلزی قفل دار ریاست عمومی گمرکات 1401/3/31 1401/4/4 دانلود فایل
PRN - 111 تدارک 6 قلم جنس ادارات وزارت مالیه 1401/3/30 1401/4/1 دانلود فایل
PRN - 110 تدارک پنج جنس  آمریت تشریفات  1401/3/30 1401/4/1 دانلود فایل
PRN - 108 تدارک 13 قلم جنس  آمریت گمرک میدان هوایی کابل 1401/3/25 1401/3/28 دانلود فایل
PRN - 107 تدارک کاغذ لکی باس   ریاست مالیه دهنده گان کوچک 1401/3/26 1401/3/29 دانلود فایل
PRN - 105 تدارک 11 قلم جنس  ریاست مالیه دهنده گان کوچک ریاست عمومی عواید 1401/3/24 1401/3/26 دانلود فایل
PRN - 104 تدارک البسه نظامی  قطعه محافظت گمرکات وزارت مالیه 1401/3/24 1401/3/26 دانلود فایل
PRN - 103  تدارک لیدر وسایط  خدمات وزارت مالیه 1401/3/23 1401/3/25 دانلود فایل
PRN - 102 تدارک تایر  قطعه محافظت گمرکات وزارت مالیه 1401/3/22 1401/3/25 دانلود فایل
PRN - 099  تدارک 14 قلم جنس  ریاست خدمات وزارت مالیه 1401/3/21 1401/3/21 دانلود فایل
PRN - 098 تدارک ترمیم تشناب  معینیت عواید وگمرکات  1401/3/19 1401/3/21 دانلود فایل
PRN - 097 تدارک بطری ویتنامی ریاست سیستم گمرکات  1401/3/19 1401/3/21 دانلود فایل
PRN - 096 تدارک آله GPS  ریاست خدمات  1401/3/19 1401/3/21 دانلود فایل
PRN - 095  تدارک لیدر وسایط  ریاست خدمات  1401/3/19 1401/3/21 دانلود فایل
PRN - 094  تدارک ایرکندیشن،کارتریج ،آله ضد حریق و پرده کرکره یی وزارت مالیه 1401/3/17 1401/3/19 دانلود فایل
PRN - 093 تدارک 9 قلم جنس  آکادمی گمرکات 1401/3/16 1401/3/18 دانلود فایل
PRN - 092 تدارک Firewal   برای ریاست سیستم گمرکات 1401/3/16 1401/3/18 دانلود فایل
PRN - 091 تدارک OUT Door  وزارت مالیه 1401/3/16 1401/3/18 دانلود فایل
PRN - 090 تدارک کارتریج HP  ریاست تکنالوژی معلوماتی و سیستم ها  وزارت مالیه 1401/3/15 1401/3/17 دانلود فایل
PRN - 089 تدارک هارددیسک اسیکودا وزارت مالیه 1401/3/10 1401/3/12 دانلود فایل
PRN - 088  تدارک 14 قلم جنس  ریاست خدمات بخش عواید و گمرکات 1401/3/5 1401/3/5 دانلود فایل
PRN - 087 تدارک 10 قلم جنس  آکادمی گمرکات 1401/3/5 1401/3/7 دانلود فایل
PRN - 086  تدارک ادویه  قطعه محافظت گمرکات  1401/3/1 1401/3/3 دانلود فایل
PRN - 085 تدارک AC  و پارتیشن  ریاست عمومی عواید و ریاست هماهنگی مستوفیت ها 1401/3/1 1401/3/3 دانلود فایل
PRN - 084  تدارک پنج قلم جنس  ریاست تدارکات وبورد حل منازعات حقوقی  1401/3/1 1401/3/3 دانلود فایل
PRN - 083 تدارک 16 قلم جنس مورد ضرورت ریاست عمومی ارشاد و دعوت وزارت مالیه  1401/3/1 1401/3/3 دانلود فایل
PRN - 082 تدارک یک سیت کارتریج  ریاست منابع بشری 1401/2/27 1401/2/29 دانلود فایل
PRN - 081 آله جی پی اس    ریاست خدمات 1401/2/26 1401/2/28 دانلود فایل
PRN - 080 تدارک پنج قلم جنس شرکت های دولتی 1401/2/26 1401/2/28 دانلود فایل
PRN - 079  ترمیم دیوار برای ریاست سیستم های گمرکات 1401/2/22 1401/2/24 دانلود فایل
PRN - 078 خریداری ده قلم جنس   آکادمی گمرکات 1401/2/21 1401/2/24 دانلود فایل
PRN - 077  تدارک جای نماز وبلند گو وزارت مالیه 1401/2/5 1401/2/7 دانلود فایل
PRN - 076 تدارک اجناس مورد  ضرورت ادارات وزارت مالیه  1401/2/5 1401/2/7 دانلود فایل
PRN - 075 تدارک  اجناس مورد ضرورت   ریاست خدمات 1401/2/5 1401/2/7 دانلود فایل
PRN - 074 تدارک کارتریح  ریاست عمومی گمرکات وریاست ارتباط و آگاهی عامه  1401/2/4 1401/2/7 دانلود فایل
PRN - 073 تدارک کارتریج  ریاست مالیه دهنده گان متوسط 1401/2/4 1401/2/6 دانلود فایل
PRN - 072  تدارک وسایل برای پاک کاری جنراتور  معینیت عواید و گمرکات وزارت 1401/2/4 1401/2/6 دانلود فایل
PRN - 071 تدارک شش پایه کپیوتر   گمرک پکتیا وزارت مالیه 1401/2/4 1401/2/6 دانلود فایل
PRN - 070 تخلیه چاه سپتیک بر حسب قرارداد چار چوبی محوطه معینیت عواید و گمرکات  1401/1/31 1401/2/3 دانلود فایل
PRN - 069  ترمیم تشناب های منزل دوم وزارت مالیه 1401/1/31 1401/2/3 دانلود فایل
PRN - 068 تدارک دوسیه کاغذی ریاست مالیه دهنده گان کوچک 1401/1/30 1401/2/1 دانلود فایل
PRN - 067 تدارک سه سیت کارتریج ریاست هماهنگی ارگان های دولتی 1401/1/28 1401/1/30 دانلود فایل
PRN - 066  تدارک سه سیت کارتریج  ریاست مالیه دهنده گان کوچک 1401/1/27 1401/1/29 دانلود فایل
PRN - 065 تدارک سیسکو ریاست عمومی عواید 1401/1/25 1401/1/28 دانلود فایل
PRN - 064  تدارک چهار قلم جنس  ریاست سیستم عواید 1401/1/25 1401/1/28 دانلود فایل
PRN - 063 تدارک GPS  مستوفیت ولایت پکتیکا 1401/1/25 1401/1/28 دانلود فایل
PRN - 062 تدارک یک  پایه ایرکندیشن سمسونگ ریاست ارتباط و آگاهی عامه 1401/1/25 1401/1/28 دانلود فایل
PRN - 061 تدارک تایر وسایط    وزارت مالیه 1401/1/25 1401/1/28 دانلود فایل
PRN - 060 تدارک چهار قلم جنس معینیت پالیسی 1401/1/23 1401/1/24 دانلود فایل
PRN - 059 تهیه و نصب دروازه فلزی وزارت مالیه 1401/1/22 1401/1/24 دانلود فایل
PRN - 058  تدارک هفت قلم جنس ریاست گمرکات وشرکت های دولتی 1401/11/22 1401/1/24 دانلود فایل
PRN - 057 خریداری ده قلم جنس آکادمی گمرکات 1401/1/20 1401/1/22 دانلود فایل
PRN - 056 خریداری سویچ وبیرق امارت اسلامی وزارت مالیه 1401/1/17 1401/1/20 دانلود فایل
PRN - 055 تدارک کارتریج  ریاست عمومی گمرکات  1401/1/15 1400/1/17 دانلود فایل
PRN - 054  ترمیم تشناب های منزل دوم تعمیر سابقه وزارت مالیه 1401/1/18 1401/1/20 دانلود فایل
PRN - 053 تدارک کارتریج   ریاست عمومی عواید 1401/1/15 1401/1/17 دانلود فایل
PRN - 052 تدارک فلش 8 جی بی  ریاست عمومی گمرکات  1401/1/14 1401/1/16 دانلود فایل
PRN - 051  تهیه وتدارک کارتریج  عواید غیر مالیاتی گمرکات  1401/1/10 1401/1/14 دانلود فایل
PRN - 050 تدارک کارتریج مورد ضرورت  ریاست عموی گمرکات 1401/1/7 1401/1/9 دانلود فایل
PRN - 049 تدارک هارددیسک برای اسیکودا وزارت مالیه 1401/1/6 1401/1/8 دانلود فایل
PRN - 048  تخلیه چاه سپتیک ریاست عمومی خزینه تقاعد 1400/1/4 1401/1/6 دانلود فایل
PRN - 047 تدارک کارتریچ و USB مورد ضرورت  ریاست بورد حقوقی وزارت مالیه 1400/12/24 1400/12/25 دانلود فایل
PRN - 046  تهیه ونصب دروازه فلزی معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه  1400/12/24 1400/12/28 دانلود فایل
PRN - 045 تدارک دستمال کاغذی مورد ضرورت  ریاست عمومی دفتر  1400/12/21 1400/12/23 دانلود فایل
PRN - 044 تدارک پروزه ایمیل های رسمی  وزارت مالیه 1400/12/21 1400/12/25 دانلود فایل
PRN - 043 تدارک لوازم تکنالوژی  ریاست تکنالوژی ارتباطی ومعلوماتی  1400/12/19 1400/12/21 دانلود فایل
PRN - 042 ترمیم موتر سایکلهای  ریاست اسناد وارتباط 1400/12/16 1400/12/19 دانلود فایل
PRN - 041 تدارک برقی سازی دروازه ورودی اکادمی گمرکات 1400/12/14 1400/12/16 دانلود فایل
PRN - 040 تدارک الماری فلزی با آن گیچ 22  ریاست منابع بشری 1400/12/11 1400/12/14 دانلود فایل
PRN - 038 خریداری ده قلم جنس  اکادمی گمرکات 1400/12/9 1400/12/11 دانلود فایل
PRN - 037 تدارک سیستم انترنت فایبر نوری وزارت مالیه 1400/12/8 1400/12/11 دانلود فایل
PRN - 036 و پرزه جات لند کروزر زرهی وتدارک کرش ماشینی ریاست عمومی گمرکات وریاست خدمات  1400/12/8 1400/12/11 دانلود فایل
PRN - 035 تدارک 6 قلم جنس مورد ضرورت  ریاست خدمات وزارت مالیه  1400/12/8 1400/12/10 دانلود فایل
PRN - 034 تدارک دو سیت کارتریجر ریاست عمومی گمرکات  1400/12/5 1400/12/7 دانلود فایل
PRN - 033  11 قلم اجناس مورد ضرورت ریاست عمومی دفتر وزارت مالیه 1400/12/1 1400/12/2 دانلود فایل
PRN - 032  تدارک 21 قلم جنس مورد ضرورت  ریاست عمومی عواید وزارت مالیه  1400/12/1 1400/12/3 دانلود فایل
PRN - 031  تدارک تخلیه چاه های سپتیک داخل  معینیت عواید وگمرکات 1400/11/30 1400/12/2 دانلود فایل
PRN - 030  تدارک کارتریج یو اس بی   ریاست بورد حقوقی وزارت مالیه 1400/12/1 1400/12/4 دانلود فایل
PRN - 029 تدارک هفت قلم جنس مورد ضرورت ریاست ارتباط وآگاهی عامه وخدمات  وزارت مالیه  1400/11/30 1400/12/4 دانلود فایل
PRN - 028 SSL  Certificate وزارت مالیه 1400/11/30 1400/12/4 دانلود فایل
PRN - 026 ترمیم سرور روم دفتر  معینیت عوایدو گمرکات  1400/11/27 1400/12/1 دانلود فایل
PRN - 025 تخلیه دوباب چاه فاضلاب ریاست عمومی تکافل وبیمه ها  1400/11/27 1400/12/1 دانلود فایل
PRN - 024 خریداری دونوع بطری ریاست خدمات  1400/11/24 1400/11/27 دانلود فایل
PRN - 023 خریداری بطری 100 امپیر   ریاست سیستم های گمرکات 1400/11/23 1400/11/25 دانلود فایل
PRN - 022 تدارک فلتر ومبلایل مورد ضرورت  آمریت خدمات عواید وگمرکات وزارت مالیه 1400/11/16 1400/11/18 دانلود فایل
PRN - 021 خریداری مین سویچ ولین برقی وزارت مالیه 1400/11/18 1400/11/20 دانلود فایل
PRN - 020 خریداری البسه برای کارمندان  کارمندان گمرک میدان هوایی کابل 1400/11/16 1400/11/18 دانلود فایل
PRN - 019  خریداری کارتریج بایلر وبطری  وزارت مالیه 1400/11/16 1400/11/18 دانلود فایل
PRN - 018 روعنیات برای وسایط وزارت مالیه 1400/11/12 1400/11/19 دانلود فایل
PRN - 017  وسایل تکنالوژی وترموز ریاست منابع بشری وریاست ارتباط خارجه وزارت مالیه 1400/11/9 1400/11/14 دانلود فایل
PRN - 016  لپ تاپ و کارتریج ریاست عمومی مالی و معینیت اداری 1400/11/6 1400/11/9 دانلود فایل
PRN - 015 برقی سازی  دروازه غربی    اکادمی ملی 1400/10/28 1400/11/1 دانلود فایل
PRN - 014 تدارک مبلایل ،فلتر و ترمیم ماشین های لیاس شویی وخشک کن اکادمی ملی گمرکات 1400/10/28 1400/11/2 دانلود فایل
PRN - 011 تدارک مبلائیل،بطری وانتی فریز ریاست مالیه دهنده گان متوسط  1400/10/18 1400/10/21 دانلود فایل
PRN - 009 تدارک و ترمیم دفتر آمریت آموزش   دفتر آمریت آموزش وارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری 1400/10/16 1400/10/21 دانلود فایل
PRN - 008 خریداری یک سیت کارتریج   آمریت هماهنگی معینیت اداری 1400/10/14 1400/10/18 دانلود فایل
PRN - 007 تدارک گاز مایع ومیتر برق ریاست عمومی بیمه ها وتکافل 1400/10/12 1400/10/15 دانلود فایل
PRN - 005 تدارک دو سیت کارتریج   آمریت اجراییه ریاست عمومی عواید وزارت 1400/10/9 1400/10/12 دانلود فایل
PRN - 003 تدارک کارتریج ریاست محترم عمومی تفتیش داخلی 1400/10/7 1400/10/11 دانلود فایل
PRN - 001 تدارک برقی سازی دروازه ورودی  اکادمی ملی گمرکات وزارت مالیه 1400/10/4 1400/10/7 دانلود فایل
PRN - 288  تدارک یک سیت کارتریج  آمریت هماهنگی معینیت اداری 1400/9/21 1400/9/24 دانلود فایل
PRN - 286 مبلایل وانتی فریز مورد ضرورت ریاست خدمات 1400/9/17 1400/9/20 دانلود فایل
PRN - 282 تهیه و تدارک ترمیم تشناب ها  ریاست منابع بشری وزارت مالیه 1400/9/7 1400/9/11 دانلود فایل
PRN - 285 خریداری یک  سیت کارتریج ریاست ارتباط خارجه 1400/9/14 1400/9/16 دانلود فایل
PRN - 283 تدارک گاز ایرکندیشن  ریاست خدمات 1400/9/8 1400/9/11 دانلود فایل
PRN - 277 تدارک بیست قلم اجناس ریاست عمومی عواید  1400/8/23 1400/8/25 دانلود فایل
PRN - 276 خریداری کارتریج ریاست سیستم عواید  1400/8/22 1400/8/24 دانلود فایل
PRN - 275 ترمیم تشناب های منزل دوم تعمیر سابقه وزارت مالیه 1400/8/18 1400/8/24 دانلود فایل
PRN - 272 خریداری یک جوره بطری  اکادمی ملی گمرکات وزارت مالیه 1400/8/15 1400/8/19 دانلود فایل
PRN - 274 خریداری دوسیت کارتریج  وزارت مالیه 1400/8/15 1400/8/18 دانلود فایل
PRN - 270 تخلیه چاه های سپتیک داخل محوطه آکادمی گمرکات  وزارت مالیه 1400/8/10 1400/8/15 دانلود فایل
PRN - 273 تهیه وتدارک ویب سایت هاستینگ وزارت مالیه وزارت مالیه 1400/8/11 1400/8/17 دانلود فایل
PRN - 264 تهیه وتدارک ترمیم مرکزگرمی وزارت مالیه 1400/8/9 1400/8/15 دانلود فایل
 PRN - 264 خریداری ده قلم جنس آکادمی گمرکات 1400/7/28 1400/8/3 دانلود فایل
 PRN - 263 سه قلم جنس مورد ضرورت ریاست خدمات برای ریاست خدمات 1400/7/22 1400/8/1 دانلود فایل
 PRN - 261  دوقلم رنگ پرنتر ریاست عمومی دفتر  وزارت مالیه 1400/7/22 1400/7/27 دانلود فایل
 PRN - 260  تهیه وتدارک بیرق امارت اسلامی  ریاست ارتباط و آگاهی عامه 1400/7/21 1400/7/25 دانلود فایل

 PRN - 234

 سه قلم لوازم دفتری 

ریاست سمع شکایت مالیه دهندگان

1400/5/10

1400/5/13

دانلود فایل

 PRN - 222

 تهیه و نصب دو باب دروازه زرهی

وزارت مالیه

1400/5/6

1400/5/10

دانلود فایل

 PRN - 232

تدارک یک قلم جنس تکنالوژی

ریاست مالی و حسابی

1400/5/6

1400/5/9

دانلود فایل

 PRN - 228

 تدارک یازده قلم جنس

ریاست عمومی دفتر

1400/5/2

1400/5/4

دانلود فایل

PRN - 227

 تدارک شش قلم وسایل مورد نیاز عکاسی و فلم برداری 

ریاست ارتباط و آگاهی عامه

1400/5/2

1400/5/7

دانلود فایل

PRN - 226

 تدارک پنج پایه اکسیس پاینت

ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی و سیستم ها 

1400/5/2

1400/5/7

دانلود فایل

PRN - 225

تدارک ایمیل هاستینگ

ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی و سیستم ها

1400/5/2

1400/5/7

دانلود فایل

PRN - 224

تدارک لایسنس سیستم ویدیو کنفرانس

ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی و سیستم ها

1400/5/2

1400/5/7

دانلود فایل

PRN - 220

خریداری پنج قلم اجناس تکنالوژی

ریاست عمومی بودجه ملی

1400/4/22

1400/4/27

دانلود فایل

PRN - 218

 ترمیم سرپوش منهول ها و کتاره های صحن حویلی

وزارت مالیه

1400/4/21

1400/4/24

دانلود فایل

PRN - 211

خریداری و نصب پنج پایه ایرکندیشن

ریاست عمومی خزائن 

1400/4/16

1400/4/19

دانلود فایل

PRN - 209

خریداری بیرق 

ریاست عمومی دفتر

1400/4/16

1400/4/19

دانلود فایل

PRN - 207

 ترجمه سند موافقت نامه جلوگیری از مالیات مضاعف

ریاست عمومی عواید  1400/4/14 1400/4/17 دانلود فایل

PRN-158

تهیه وسایل برقی

 معینیت عواید و گمرکات و دفتر مقام 

1400/4/14

1400/4/17

دانلود فایل

PRN - 029

تهیه دو پایه لپتاپ و سافت ویر

 ریاست تکنالوژی معلوماتی

1400/4/13

1400/4/17

دانلود فایل
PRN-198

 کرایه گیری دو عراده موتر نوع کرولا

ریاست عواید غیر مالیاتی

1400/4/12

1400/4/17

دانلود فایل

PRN-196

ترمیمات 

 ریاست عمومی پیشبینی و گزارشدهی اقتصادی و مالی

1400/4/8

1400/4/12

دانلود فایل

PRN-196

تدارک اجناس ولوازم دفتری

وزارت مالیه

1400/4/8 1400/4/12 دانلود فایل
PRN-195 تدارک هشت قلم اجناس آمریت افمیس ریاست عمومی خزائن 1400/4/8 1400/4/12 دانلود فایل
PRN-189 تدارک 66 قلم اجناس ریاست خدمات  وزارت مالیه  1400/4/8 1400/4/12 دانلود فایل
PRN-187  تهیه و تدارک اجناس و مواد خواراکه کودکستان های وزارت مالیه 1400/4/8 1400/4/12

دانلود فایل

PRN-188 نصب کمره های امنیتی  ریاست بررسی عواید 1400/4/7 1400/4/12 دانلود فایل
PRN-183 خریداری وسایل تکنالوژی آمریت املاک ریاست عمومی مالی و اداری  1400/4/7 1400/4/12 دانلود فایل
PRN-185 ترمیم یک پایه جنراتور82.5  ریاست مالیه دهنده گان کوچک  1400/4/2 1400/4/6 دانلود فایل
PRN-184 خریداری دو سیت کارتریج رنگه آمریت املاک ریاست عمومی مالی و اداری 1400/3/27 1400/4/2 دانلود فایل
PRN-181  خریداری سه عراده موترسایکل ریاست دفتر و مدیریت عمومی کنترول 1400/3/26 1400/3/29 دانلود فایل
PRN-180 کرایه گیری تاور  ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی 1400/3/25 1400/3/30 دانلود فایل
PRN-179 ترمیم  ترمیم آمریت بودجه ریاست مالی و حسابی 1400/3/25 1400/3/30 دانلود فایل
PRN-178 خریداری بیست هزار دوسیه کاغذی چنگکدار  ریاست مالیه دهندگان متوسط 1400/3/25 1400/3/27 دانلود فایل

PRN-177

خریداری البسه

محافظین مقام وزارت مالیه

1400/3/24

1400/3/26

دانلود فایل

PRN-176

خریداری هفت قلم اجناس تکنالوژی 

ریاست منابع بشری و ریاست عواید غیر مالیاتی

1400/3/24

1400/3/26

دانلود فایل

PRN-175

 خریداری اجناس و لوزام برای ترمیم ایرکندیشن های

ریاست عمومی بودجه ملی وزارت مالیه

1400/3/24

1400/3/26

دانلود فایل

PRN-167

خریداری 18 پایه کولر

 ریاست عمومی تصدی های دولتی

1400/3/19

1400/3/23

دانلود فایل

PRN-166

خریداری الماری، فرش موکیت ، پیزاره و لوازم برقی

ریاست عمومی عواید، ریاست خدمات و کودکستان 

1400/3/19

1400/3/23

دانلود فایل

PRN-162

ترمیم ، چک و سرویس

ریاست عمومی بودجه ملی

1400/3/17

1400/3/20

دانلود فایل

PRN-161

خریداری دو پایه لپتاپ و دو سیت کارتریج رنگه

ریاست عمومی امور بیمه ها و ریاست منابع بشری

1400/3/17

1400/3/20

دانلود فایل

PRN-160

 انتقال سنگ های موانع و تهیه و نصب بوم گیت دروزاره ورودی

وزارت مالیه

1400/3/17

1400/3/20

دانلود فایل

PRN-159

تهیه و تدارک بیست و چهار قلم جنس 

ریاست عمومی دفتر و کودکستان 

1400/3/17

1400/3/20

دانلود فایل

PRN-158

تهیه وسایل برقی و تخته کوبی دیوار های تعمیر لابراتوار

معینیت عواید و گمرکات

1400/3/17

1400/3/20

دانلود فایل

PRN-101

تهیه سیم وسرغچ

آمریت گمرک میدان هوایی ریاست عمومی گمرکات

1400/3/9

1400/3/12

دانلود فایل

PRN-155

هفت قلم جنس تکنالوژی

وزارت مالیه 

1400/3/9

1400/3/12

دانلود فایل

PRN-150

تهیه دو نوع تیل مورد نیاز

قوماندانی قطعه محافظت 

1400/3/9

1400/3/12

دانلود فایل

PRN-149

تهیه اجناس مورد ضرورت

مدیریت انجینری و سرویس جنراتور ریاست خزینه تقاعد

1400/3/9

1400/3/12

دانلود فایل

PRN-144

ترمیم دفتر 

قوماندانی، ریاست پالیسی و ریاست بررسی عواید

1400/3/9

1400/3/12

دانلود فایل

PRN-142

 انتقال کانکس 40 فوت ،ترمیم ریاست تفتیش ، پرده ریاست همآهنگی ارگان های دولتی و اجناس مورد نیاز ریاست مالیه دهندگان متوسط

وزارت مالیه

1400/2/30

1400/03/03

دانلود فایل

PRN-141

خریداری بورد لپتاپ ، پرنتر و هارددیسک

وزارت مالیه

1400/2/30

1400/03/03

دانلود فایل

PRN-111

تهیه پارتیشن

ریاست عمومی خزائن

1400/2/30

1400/03/03

دانلود فایل

PRN-143

تهیه سافت ویر

ریاست عمومی بودجه ملی

1400/2/30

1400/03/03

دانلود فایل

PRN-029

تهیه دوپایه لپتاپ و سافت ویر

وزارت مالیه

1400/2/30

1400/03/03

دانلود فایل

PRN-131

تدارک پنج قلم کارتریج 

ریاست عمومی امور بیمه ها

1400/2/13

1400/2/18

دانلود فایل

PRN-109

 تدارک سیزده قلم جنس 

وزارت مالیه

1400/2/13

1400/2/15

دانلود فایل

PRN-132

تدارک و نصب سیستم های حاضری الکترونیکی

ریاست سیستم ها

1400/2/13

1400/2/18

دانلود فایل

PRN-131

تدارک پنج قلم کارتریج

ریاست عمومی امور بیمه ها

1400/2/12

1400/2/18

دانلود فایل

PRN-130

 تهیه شش قلم جنس تکنالوژی ادارات

وزارت مالیه

1400/2/12

1400/2/14

دانلود فایل

PRN-129

 تخلیه سپتیک اکادمی گمرکات

اکادمی گمرکات

1400/2/12

1400/2/14

دانلود فایل

PRN-128

تهیه و نصب کمره های امنیتی و تلویزیون

ریاست مالیه دهندگان بزرگ

1400/2/12

1400/2/14

دانلود فایل

PRN-123

تهیه ماشین فوتوکاپی

ریاست مالیه دهندگان بزرگ

1400/2/1

1400/2/4

دانلود فایل

PRN-107

تهیه پنج عراده موترسایکل 

 وزارت مالیه

1400/2/1

1400/2/5

دانلود فایل

PRN-119

تهیه دوازده قلم جنس

 ریاست مالیه دهندگان بزرگ 

1400/1/31

1400/2/1

دانلود فایل

PRN-118

ترمیات

آمریت استخدام ریاست منابع بشری

1400/1/25

1400/1/28

دانلود فایل

PRN-115

 تهیه پنجاه عدد کارتریج 

ریاست مالیه دهندگان متوسط

1400/1/25

1400/1/29

دانلود فایل

PRN-114

تهیه هفت قلم جنس

 ریاست ارتباط وآگاهی عامه

1400/1/21

1400/1/26

دانلود فایل

PRN-113

 تهیه سه قلم جنس

 ریاست منابع بشری

1400/1/21

1400/1/26

دانلود فایل

PRN-112

 تهیه بیست ودو قلم جنس

ریاست خدمات

1400/1/21

1400/1/26

دانلود فایل

PRN-111

تهیه ونصب پارتیشن پی وی سی

ریاست عمومی خزائن 

1400/1/21

1400/1/26

دانلود فایل

PRN-110

خریداری دو پایه لپتاپ

 ریاست عمومی امور بیمه ها

1400/1/19

1400/1/21

دانلود فایل

PRN-101

خریداری سیم و سرغچ 

گمرک میدان هوایی وزارت مالیه 

1400/1/15

1400/1/22

دانلود فایل

PRN-015

 خریداری هشت قلم مواد خوراکه 

ریاست منابع بشری

1400/1/18

1400/1/24

دانلود فایل

PRN-0108

 تهیه چهارپایه ماشین چمن دروی

وزارت مالیه

1400/1/17

1400/1/23

دانلود فایل

PRN-0107

تهیه دوعراده موتورسایکل

وزارت مالیه

1400/1/17

1400/1/23

دانلود فایل

PRN-0106

اعماردوباب تشناب 

وزارت مالیه

1400/1/17

1400/1/23

دانلود فایل

PRN-099

ترمیمات 

 ریاست پالیسی مالی و ریاست تفتیش

1400/1/14

1400/1/18

دانلود فایل

PRN-091

خریداری و نصب پروجکتور

ریاست عمومی گمرکات

1400/1/14

1400/1/17

دانلود فایل

PRN-098

اجناس مورد نیاز

 ریاست کشف تقلب

1400/1/14

1400/1/17

دانلود فایل

PRN-0100

خریداری یک عراده موترسایکل

وزارت مالیه

1400/1/14

1400/1/18

دانلود فایل

PRN-097

 شستشویی فرش وپرده 

وزارت مالیه

1400/1/14

1400/1/17

دانلود فایل

PRN-040

تهیه سه قلم جنس

وزارت مالیه

1400/1/10

1400/1/15

دانلود فایل

PRN-093

تهیه ضروریات

 کودکستان محل کار وزارت

1400/1/9

1400/1/15

دانلود فایل

PRN-094

 تهیه شش قلم البسه

برای کارکنان دفتر مقام 

1400/1/9

1400/1/15

دانلود فایل

PRN-092

تهیه هفت قلم البسه 

آمریت گمرک میدان هوایی کابل

1400/1/9

1400/1/15

دانلود فایل

PRN-090

تهیه دوقلم جنس تکنالوژی

ریاست ارتباط وآگاهی عامه

1399/1/5

1399/1/9

دانلود فایل 

PRN-088

 خریداری دو قلم کارتریج و یکپایه لپتاپ

ریاست عمومی دفتر و ریاست عمومی سرمایه گذاری عامه و زیربنا وزارت مالیه

1399/12/26

1399/12/27

دانلود فایل

PRN-087

ترمیمات ریاست همآهنگی و نظارت

ریاست همآهنگی و نظارت ریاست عمومی دفتر

1399/12/26

1399/12/27

دانلود فایل

PRN-086

تهیه مواد خوراکی ربع دوم

کودکستان محل کار معینیت عواید وگمرکات

1399/12/25

1399/12/27

دانلود فایل

PRN-083

112 قلم جنس

حفظ ومراقبت ریاست خدمات 

1399/12/25

1399/12/30

دانلود فایل

PRN-084

خریداری هفت قلم کارتریج 

ریاست بررسی

1399/12/24

1399/12/28

دانلود فایل

PRN-085

اجناس خوراکی

وزارت مالیه

1399/12/24

1399/12/26

دانلود فایل

PRN-073

چک وسرویس ایرکندیشن

وزارت مالیه

1399/12/21

1399/12/25

دانلود فایل

PRN-080

تهیه و نصب واتر پمپ سه فاز

معینیت عواید و گمرکات

1399/12/21

1399/12/23

دانلود فایل

PRN-079

تهیه و نصب پارتیشن، میز کاری ، چوکی، ایرکندیشن و چراغ ها

 ریاست مالیه دهندگان بزرگ 

1399/12/21

1399/12/25

دانلود فایل

PRN-059

خریداری نه قلم جنس

ریاست عمومی دفتر

1399/12/21

1399/12/25

دانلود فایل

PRN-069

 خریداری کارتریج ها

ریاست عمومی عواید 

1399/12/17

1399/12/20

دانلود فایل

PRN-075

 چهار قلم جنس

ریاست خدمات

1399/12/20

1399/12/25

دانلود فایل

PRN-074

هشت قلم جنس

 ریاست مالیه دهندگان کوچک

1399/12/20

1399/12/25

دانلود فایل

PRN-076

بیست وهشت قلم جنس خدماتی

وزارت مالیه

1399/12/20

1399/12/25

دانلود فایل

PRN-077

خریداری سه پایه لپتاپ

 ریاست پروژه عصری سازی بانکهای دولتی

1399/12/20

1399/12/27

دانلود فایل

PRN-078

تخلیه چاه سپتیک

 معینیت عواید وگمرکات

1399/12/20

1399/12/25

دانلود فایل

PRN-070

 تهیه رنگ پرنتر برای کارت حاضری

وزارت مالیه

1399/12/17

1399/12/20

دانلود فایل

PRN-072

تهیه دوسیه کاغذی

وزارت مالیه

1399/12/17

1399/12/20

دانلود فایل

PRN-071

تهیه ضروریات جشن فراغت کودکستان

کودکستان

1399/12/17

1399/12/20

دانلود فایل

PRN-068

تهیه وتدارک هشت قلم مواد خوراکه 

وزارت مالیه

1399/12/17

1399/12/19

دانلود فایل

PRN-062

تهیه و نصب الماری

 مالیه دهنده گان بزرگ

1399/12/13

1399/12/16

دانلود فایل

PRN-066

خریداری اجناس و مواد خوراکه

برای ریاست اسناد و ارتباط، امریت هماهنگی، دفتر مقام و محافظین مقام 

1399/12/14

1399/12/17

دانلود فایل

PRN-063

خریداری اجناس و تنظیم دفتر بشکل پارتیشن 

وزارت مالیه

1399/12/14

1399/12/16

دانلود فایل

AF-MOF-PAISA/OP-01-RFQ

خریداری 38 قلم قرطاسیه باب پروژه پیسه 

 ریاست عمومی خزائن 

1399/12/14

1399/12/19

دانلود فایل

PRN-064

خریداری شش قلم خوراکه باب 

ریاست خدمات

1399/12/14

1399/12/20

دانلود فایل

PRN-061

خریداری رنگ پرنتر

 ریاست هماهنگی و نظارت ریاست عمومی دفتر

1399/12/13

1399/12/16

دانلود فایل

PRN-060

خریداری دو سیت کارتریج

ریاست عمومی دفتر

1399/12/11

1399/12/12

دانلود فایل

PRN-058

تهیه وخریداری اجناس مورد ضرورت کودکستان

وزارت مالیه

1399/12/9

1399/12/13

دانلود فایل

PRN-057

تهیه و خریداری مواد خوراکه کودکستان محل کار

وزارت مالیه

1399/12/9

1399/12/12

دانلود فایل

PRN-055

خریداری یک پایه کمپیوتر، پرنتر و فلش

وزارت مالیه

1399/12/9

1399/12/13

دانلود فایل

PRN-056

 خریداری یک پایه کمپیوتر لپ تاپ و Monitor 

معینیت پالیسی

1399/12/9

1399/12/11

دانلود فایل

PRN-053

 دوپایه لپتاپ 

ریاست عمومی مالی واداری

1399/12/9

1399/12/15

دانلود فایل

PRN-054

ترمیم دفتر

 آمریت بودجه ریاست مالی وحسابی

1399/12/9

1399/12/12

دانلود فایل

PRN-052

 ترمیم تشناب های و کلان نمودن کلکین ها 

وزارت مالیه

1399/12/9

1399/12/12

دانلود فایل

 PRN-051

نه قلم جنس برای فعالسازی سیستم مرکز گرمی

وزارت مالیه

1399/12/9

1399/12/12

دانلود فایل

 PRN-050

خریداری اجناس

ریاست تدارکات 

1399/12/7

1399/12/9

دانلود فایل

 PRN-045

ترمیمات دفتر تهیه ریاست تدارکات

وزارت مالیه

1399/11/27

1399/12/2

دانلود فایل

 PRN-042

 دوقلم جنس تکنالوژی

ریاست مالی وحسابی

1399/11/27

1399/12/3

دانلود فایل

PRN-041

سه قلم جنس فرنیچر باب 

وزارت مالیه

1399/11/27

1399/12/3

دانلود فایل

PRN-047

خریداری چوکی ها، میز و کوچ

 ریاست مالیه دهندگان بزرگ

1399/12/4

1399/12/6

دانلود فایل

PRN-049

خریداری کارتریج

مشارکت زیربناء

1399/12/4

1399/12/6

دانلود فایل

PRN-048

خریداری اجناس مورد ضرورت 

معینیت اداری، پالیسی و ریاست عمومی گمرکات

1399/12/4

1399/12/5

دانلود فایل

PRN-046

 خریداری البسه برای کارکنان خدماتی و دریوران

 ریاست عمومی بودجه ملی

1399/12/2

1399/12/4

دانلود فایل

PRN-040

خریداری 4 سیت کارتریج

ریاست عمومی دفتر

1399/11/27

1399/11/28

دانلود فایل

PRN-039

ترمیمات دفتر

ریاست عمومی سرمایه گذاری عامه 

1399/11/25

1399/11/27

دانلود فایل

PRN-038

چهارپایه کمپیوتر

 ریاست مالی وحسابی

1399/11/25

1399/12/2

دانلود فایل

PRN-035

 یکپایه لپتاپ برای ریاست

ریاست عمومی مالی واداری

1399/11/21

1399/11/27

دانلود فایل

PRN-037

تهیه و نصب پارتیشن شیشه ای معه دروازه در بین دهلیز منزل 4 

معینیت عواید و گمرکات

1399/11/21

1399/11/26

دانلود فایل

PRN-034

خریداری اجناس

 ریاست عمومی دفتر و معینیت عواید و گمرکات 

1399/11/18

1399/11/20

دانلود فایل

PRN-031

 پالش کاری و پارتیشن

معینیت عواید و گمرکات

1399/11/18

1399/11/23

دانلود فایل

PRN-030

یکپایه لپتاپ ویکپایه پرنتر 

دفتر مقام وزارت

1399/11/15

1399/11/16

دانلود فایل

PRN-029

خریداری کمپیوتر و سافت ویر

ریاست تکنالوژی 

1399/11/30

1399/12/3

دانلود فایل

PRN-030

 ترمیم مرکز گرمی

معینیت عواید و گمرکات

1399/11/11

1399/11/15

دانلود فایل

PRN-027

تخلیه چاه های سپتیک

معینیت عواید و گمرکات

1399/11/9

1399/11/11

دانلود فایل

PRN-028

مورد خریداری سه قلم جنس

ریاست عمومی عواید

1399/11/7

1399/11/9

دانلود فایل

PRN-025

 تدارک 20 قلم پرزه جات بابت ترمیم یک پایه جنراتور 110KVA

ریاست عمومی شرکت های دولتی

1399/11/25

1399/11/28

دانلود فایل

PRN-026

خریداری 13 قلم اجناس خدماتی و مواد خوراکه

ریاست عمومی بودجه ملی

1399/11/6

1399/11/9

دانلود فایل

PRN-024

خریداری پنج قلم وسایل تکنالوژی

آمریت املاک

1399/11/5

1399/11/11

دانلود فایل

PRN-023

خریداری فرنیچر

دفتر رئیس بررسی

1399/11/5

1399/11/7

دانلود فایل

PRN-021

خریداری چهار پایه لپ تاپ 

ریاست عمومی بودجه ملی

1399/11/1

1399/11/7

دانلود فایل

PRN-018

خریداری کارتریج

 ریاست اسناد و ارتباط 

1399/10/30

1399/11/1

دانلود فایل

PRN-020

 پارتیشن تشناب های عمومی 

 ریاست عمومی خزینه تقاعد  

1399/10/29

1399/11/4

دانلود فایل

PRN-019

خریداری یک عراده موترسایکل 70CC 

ریاست شورای عالی اقتصادی

1399/10/28

1399/11/2

دانلود فایل

PRN-017

 خریداری کارتریج TK 6325 و رنگ پرنتر

ریاست عمومی بودجه ملی و معینیت اداری

1399/10/28

1399/10/29

دانلود فایل

PRN-016

خریداری کارتریج

 معینیت مالی

1399/10/23

1399/10/24

دانلود فایل

PRN-015

سه عراده موتورسایکل

ریاست پالیسی مالی واقتصاد بزرگ

1399/10/21

1399/10/28

دانلود فایل

PRN-014

اجناس مورد ضرورت

آمریت املاک

1399/10/17

1399/10/22

دانلود فایل

PRN-013

 اجناس مورد ضرورت 

مدیریت ثبت وسایط نقلیه

1399/10/16

1399/10/20

دانلود فایل

PRN-012

کارتریج و فیوزریونت

وزارت مالیه

1399/10/16

1399/10/20

دانلود فایل

PRN-011

سی وهفت قلم وسایل طبی

وزارت مالیه

1399/10/11

1399/10/14

دانلود فایل

PRN-010

خدمات Point to point

وزارت مالیه

1399/10/9

1399/10/13

دانلود فایل

PRN-009

 شش قلم جنس

ریاست سرمایه گذاری عامه وزیربناء

1399/10/9

1399/10/13

دانلود فایل

PRN-008

مواد مصرفی

ریاست تحلیل پالیسی ها و برنامه های اقتصادی

1399/10/8

1399/10/11

دانلود فایل

PRN-007

قرطاسیه

 ریاست تحلیل پالیسی ها وبرنامه های اقتصادی

1399/10/8

1399/10/11

دانلود فایل

PRN-006

اجناس مورد نیاز

ریاست عمومی عواید

1399/10/8

1399/10/13

دانلود فایل

PRN-005

هفت عدد سکنر

ریاست عمومی عواید

1399/10/8

1399/10/13

دانلود فایل

PRN-004

دو عدد هارد دیسک سرور

 ریاست عمومی عواید

1399/10/8

1399/10/11

دانلود فایل

PRN-003

ترمیم دفاتر

دفاتر ریاست تکنالوژی معلوماتی

1399/10/8

1399/10/11

دانلود فایل

PRN-002

 بطری وبطری چارج

وزارت مالیه

1399/10/8

1399/10/13

دانلود فایل

PRN-001

سه قلم جنس 

 ریاست پلانگذاری نقدی و سیستم افمیس

1399/10/8

1399/10/13

دانلود فایل

PRN-407

شش عدد فنکویل

وزارت مالیه

1399/09/26

1399/09/27

دانلود فایل

PRN-406

دوپایه لپتاپ

ریاست عمومی عواید

1399/09/25

1399/09/27

دانلود فایل

PRN-404

نه قلم جنس برقی

ریاست عمومی تصدی های دولتی

1399/09/23

1399/09/25

دانلود فایل

PRN-403

یکپایه واترپمپ

ریاست خدمات 

1399/09/23

1399/09/25

دانلود فایل

PRN-402

 لپتاپ، پرنتر و کارتریج 

وزارت مالیه

1399/09/22

1399/09/23

دانلود فایل

PRN-398

البسه برای منسوبین مقام

وزارت مالیه

1399/09/9

1399/09/12

دانلود فایل

PRN-397

 گاز مایع 

ریاست عمومی شرکت های دولتی

1399/09/8

1399/09/10

دانلود فایل

PRN-396

ضروریات کمپاین منع خشونت علیه زنان 

وزارت مالیه

1399/09/8

1399/09/9

دانلود فایل 

PRN-394

برگزاری پروگرام زبان انگلیسی TOEFL and IELTS preparation را برای 30 تن کارمندان 

وزارت مالیه

1399/09/6

1399/09/12

دانلود فایل

PRN-394

نان چاشت برای پروسه شارت لیست

وزارت مالیه

1399/09/3

1399/09/5

دانلود فایل

PRN-392

کلان نمودن کلکین و وسایل مورد نیاز برای تشناب ها

وزارت مالیه

1399/09/2

1399/09/4

دانلود فایل

PRN-391

 ترمیم دوپایه جنراتور

وزارت مالیه

1399/09/2

1399/09/4

دانلود فایل

PRN-301

مودیول SFP 

وزارت مالیه

1399/09/2

1399/09/4

دانلود فایل

PRN-302

تهیه ونصب تلفن های سیسکو و مایکروتیک 

وزارت مالیه

1399/08/27

1399/09/2

دانلود فایل

PRN-389

تهیه ونصب آهن چادر

مدیریت پست پارسل

1399/08/28

1399/08/29

دانلود فایل

PRN-00281

تاوراسناد مصئون 

وزارت مالیه

1399/08/27

1399/09/2

دانلود فایل 

PRN-388

میز، چوکی و پارتیشن پی وی سی

 ریاست منابع بشری

1399/08/27

1399/09/2

دانلود فایل 

PRN-387

هفت قلم جنس برقی

وزارت مالیه

1399/08/27

1399/09/2

دانلود فایل 

PRN-386

یکپایه پرنتر و دوپایه ماشین فوتوکاپی

وزارت مالیه

1399/08/27

1399/09/2

دالنود فایل 

PRN-384

دوپایه ایرکندیشن

معینیت مالی

1399/08/27

1399/09/2

دانلود فایل 

PRN-382

کانکریت ریزی اطراف تشناب های جدید

 آکادمی گمرکات

1399/08/25

1399/08/27

دالود فایل 

PRN-381

 یکپایه لپتاپ

 ریاست مشارکت و زیربنا

1399/08/24

1399/08/27

دانلود فایل 

PRN-380

کرایه گیری یکپایه تاجیر 

وزارت مالیه

1399/08/24

1399/08/27

دانلود فایل 

PRN-378

پنج قلم پرزه جات جنراتور

وزارت مالیه

1399/08/21

1399/08/24

دانلود فایل

PRN-376

 انتقال کانکس بیست فوت

وزارت مالیه

1399/08/21

1399/08/24

دانلود فایل 

PRN-369

خریداری دوپایه لپتاپ 

ریاست عمومی امور بیمه ها وتکافل

1399/08/18

1399/08/24

دانلود فایل 

PRN-367

تهیه الماری برای پذیرش مراجعین

وزارت مالیه

1399/08/14

1399/08/17

دانلود فایل 

PRN-319

خریداری یکپایه ماشین فوتوکاپی 

ریاست عمومی گمرکات 

1399/08/17

1399/08/20

دانلود فایل

PRN-368

تهیه کلکین های PVC 

تعمیر مالیه دهندگان بزرگ

1399/08/17

1399/08/21

دانلود فایل 

PRN-221

 تهیه اجناس مورد نیاز

آمریت هماهنگی مستوفیت ها

1399/08/15

1399/08/17

دانلود فایل 

PRN-212

 تهیه دو عدد کارتریج

آمریت هماهنگی برنامه های معینیت اداری

1399/08/15

1399/08/17

دانلود فایل 

PRN-364

تهیه یک دقیقه ویدیوکلیپ

وزارت مالیه

1399/08/12

1399/08/15

دانلود فایل 

PRN-344

 تهیه سیم وسرغچ 

وزارت مالیه

1399/08/11

1399/08/15

دانلود فایل 

PRN-363

تهیه لوگو ولمینیشن

ریاست تکنالوژی معلوماتی 

1399/08/11

1399/08/15

دانلود فایل 

PRN-362

 خریداری پنج قلم جنس

ریاست تکنالوژی معلوماتی

1399/08/10

1399/08/15

دانلود فایل 

PRN-361

خریداری چهارده قلم جنس

ریاست عمومی دفتر

1399/08/07

1399/08/12

دانلود فایل 

PRN-360

خریداری سه قلم جنس

آمریت هماهنگی کنترولران

1399/08/10

1399/08/15

دانلود فایل 

PRN-359

خریداری دوقلم جنس تکنالوژی

وزارت مالیه

1399/08/10

1399/08/15

دانلود فایل

PRN-322

خریداری چهارقلم جنس تکنالوژی

وزارت مالیه

1399/08/10

1399/08/15

دانلود فایل 

PRN-358

خریداری دوقلم جنس تکنالوژی

وزارت مالیه

1399/08/10

1399/08/15

دانلود فایل 

PRN-356

خریداری چهارپایه کمپیوتر و یک پایه پرنتر

ریاست تحلیل پالسی ها و برنامه های اقتصادی

1399/08/06

1399/08/12

دانلود فایل 

PRN-355

تدارک مواد خوراکی

 کودکستان محل کار وزارت مالیه 

1399/08/06

1399/08/12

دانلود فایل 

PRN-316

خریداری قرطاسیه

 وزارت مالیه

1399/08/05

1399/08/12

دانلود فایل 

PRN-352

 برگزاری پروگرام آموزشی طرز وسلوک

برای دریوران ریاست خدمات 

1399/08/05

1399/08/12

دانلود فایل 

PRN-351

 برگزاری تریننگ اجناس برای ده تن از کارمندان

آمریت محاسبه جنسی ریاست خدمات

1399/08/05

1399/08/12

دانلود فایل 

PRN-353

خریداری اجناس

ریاست عمومی بودجه ملی

1399/08/04

1399/08/06

دانلود فایل 

PRN-350

خریداری کاغذ سفید

ریاست خدمات

1399/08/04

1399/08/06

دانلود فایل 

PRN-348

خریداری سه پایه واترپمپ

آکادمی گمرکات

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل 

PRN-212

خریداری و تدارک رنگ پرنتر

معینیت اداری 

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل

PRN-349

خریداری توشک، کمپل وبالشت

مدیریت عمومی ترانسپورت

1399/08/01

1399/08/06

دانلود فایل 

PRN-243

خریداری هفت قلم جنس

ریاست ارتباط و اگاهی عامه، بورد حقوقی و ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل وزارت مالیه 

1399/08/01

1399/08/05

دانلود فایل 

PRN-267

خریداری سه پایه کمپیوتر

 ریاست مالی وحسابی

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل 

PRN-221

خریداری چهار قلم جنس

آمریت هماهنگی مستوفیت ها 

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل 

PRN-340

تهیه و نصب پارکیت بودجه

دفترداری و دفتر تکنالوژی وزارت مالیه 

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل 

PRN-347

 خریداری یکپایه ماشین فوتوکاپی 

مدیریت ترانسپورت ریاست خدمات

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل 

PRN-344

خریداری 1000 کیلو سیم سرغچ و 400 کیلو سیم یک ملی

 آمریت گمرک میدان هوایی

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل 

PRN-346

خریداری دوپایه دیسکتاپ ویکپایه لپتاپ

آمریت استخدام ریاست منابع بشری 

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل 

PRN-345

تهیه و تدارک ینیفورم زمستانی

آمریت گمرک میدان هوایی  برای ادارات

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل 

PRN-339

تهیه و نصب چهار عدد تجهیزات تکنالوژی و خریداری پکه سیستم سردکننده و سویچ فشار

وزارت مالیه

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل

PRN-342

 خریداری لیدر

وزارت مالیه

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل

PRN-338

خریداری پنج قلم جنس

ریاست تدارکات و ریاست عمومی گمرکات

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل 

PRN-311

خریداری ده قلم جنس

وزارت مالیه

1399/07/15

1399/07/21

دانلود فایل 

PRN-337

خریداری 18 پایه چوکی 

ریاست اسناد و ارتباط 

1399/07/29

1399/08/03

دانلود فایل 

PRN-331

خریداری چهار قلم جنس 

ریاست سیستم عواید

1399/07/29

1399/08/03

دانلود فایل

PRN-334

خریداری کمره امینتی و لوازم برای  نصب آن 

وزارت مالیه

1399/07/28

1399/08/03

دانلود فایل 

PRN-275

خریداری نه قلم جنس تکنالوژی 

وزارت مالیه

1399/07/28

1399/08/01

دانلود فایل 

 

 خریداری دو قلم جنس تکنالوژی

وزارت مالیه

1399/07/28

1399/07/30

دانلود فایل 

PRN-328

خریداری چوکی ، پرده، تهیه و نصب جالی برای کلکین

ر ریاست هماهنگی نظارت و گذارشدهی

1399/07/26

1399/07/28

دانلود فایل 

PRN-329

خریداری هجده قلم قرطاسیه 

وزارت مالیه

1399/07/26

1399/07/30

دانلود فایل 

PRN-326

خریداری شش قلم جنس

ریاست نظارت، ارزیابی وگزارش دهی

1399/07/24

1399/07/27

دانلود فایل 

PRN-327

خریداری  پرنتر برای ریاست تکنالوژی معلوماتی

 ریاست تکنالوژی معلوماتی

1399/07/24

1399/07/27

دانلود فایل 

PRN-324

خریداری 89 جنس ترمیماتی 

وزارت مالیه

1399/07/23

1399/07/27

دانلود فایل 

PRN-325

خریداری یک پایه اسکنر یک پایه مانیتور و کارتریج 

وزارت مالیه

1399/07/23

1399/07/26

دانلود فایل 

PRN-272

خریداری دوازده قلم جنس

وزارت مالیه

1399/07/23

1399/07/26

دانلود فایل

PRN-314

خریداری میز وچوکی 

ریاست عواید زون مرکز و ریاست ارتباط وآگاهی عامه

1399/07/22

1399/07/26

دانلود فایل

PRN-325

خریداری یک قلم جنس

ریاست تحلیل و انکشاف برنامه های اجتماعی وزارت مالیه

1399/07/22

1399/07/27

دانلود فایل

PRN-324

خریداری دو قلم پرزه جات ماشین فوتوکاپی

ریاست بیمه ها و تکافل وزارت مالیه

1399/07/22

1399/07/27

دانلود فایل

PRN-279

خریداری چوکی، تهیه و نصب میز و کاغذ دیواری 

وزارت مالیه

1399/07/21

1399/07/23

دانلود فایل

PRN-323

خریداری هشت قلم حنس 

آمریت هماهنگی معینیت اداری وزارت مالیه

1399/07/21

1399/07/27

دانلود فایل

PRN-322

خریداری چهار قلم اجناس وسایل تکنالوژی 

 آمریت گمرک میدان هوایی وزارت مالیه

1399/07/21

1399/07/27

دانلود فایل

PRN-321

خریداری هفت قلم جنس

 ریاست عمومی دفتر وزارت مالیه

1399/07/21

1399/07/24

دانلود فایل

PRN-320

خریداری چهار قلم جنس

ریاست عمومی عوائد

1399/07/19

1399/07/24

دانلود فایل

PRN-319

خریداری یک پایه ماشین فوتوکاپی

ریاست عمومی گمرکات

1399/07/19

1399/07/24

دانلود فایل

PRN-316

خریداری قرطاسیه برای ریاست تحلیل پالیسی ها 

وزارت مالیه

1399/07/17

1399/07/24

دانلود فایل

PRN-317

خریداری مواد مصرفی برای ریاست تحلیل پالیسی ها وبرنامه های اقتصادی 

 وزارت مالیه

1399/07/17

1399/07/24

دانلود فایل

PRN-268

LEDخریداری چراغ های 

کادمی گمرکات ومالیات وزارت مالیه

1399/07/16

1399/07/20

دانلود فایل

PRN- 315

 ترمیم بام صالون خیبر

وزارت مالیه

1399/0716

1399/07/20

دانلود فایل

PRN-314

خریداری میز وچوکی

 ریاست عواید زون مرکز و ریاست ارتباط وآگاهی عامه

1399/0716

1399/07/20

دانولد فایل 

PRN-313

تهیه مواد خوراکه

 ریاست منابع بشری 

1399/0715

1399/07/21

دانلود فایل

PRN-312

خریداری یک پایه کمپیوتر دیسک تاپ

عمومی گمرکات 

1399/0715

1399/07/21

دانلود فایل

PRN-311

تدارک واتر پمپ برای ذخیره عمومی وچاه چمن سبز

معینیت عواید وگمرکات 

1399/0715

1399/07/21

دانلود فایل

PRN-310

تهیه قفل  فینگر دار

ریاست تکنالوژی ارتباطی ومعلوماتی 

1399/0715

1399/07/21

دانلود فایل

PRN-309

ترمیم شش عراده موتر سایکل 

ریاست اسناد و ارتباط

1399/0715

1399/07/21

دانلود فایل

PRN-300

تهیه نرم افزار Acronis Backup

وزارت مالیه

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-295

خریداری پنج قلم قرطاسیه

 ریاست نظارت ارزیابی و گزارش دهی وزارت مالیه

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-307

خریداری یک پایه لپ تاپ

 ریاست عمومی مالیه برارزش افزوده وزارت مالیه 

1399/07/10

1399/07/12

دانلود فایل

PRN-306

خریداری دو پایه دیسکتاپ و چهارپایه یوپی اس

 ریاست مالی وحسابی

1399/07/10

1399/07/12

دانلود فایل

PRN-292

پارتیشن داخل اتاق کودستان محل کار

معینیت عواید و گمرکات

1399/07/09

1399/07/12

دانلود فایل

PRN-304

ترمیم دروازه زرهی 

وزارت مالیه

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل 

PRN-300

تهیه نرم افزار Acronis Bachup 

وزارت مالیه

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-301

تهیه و تدارک 25 مادیول  FSP

وزارت مالیه

1399/07/03

1399/07/13

دانلود فایل

PRN-298

پرنت اسناد برای جلسه جینیوا

وزارت مالیه

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-294

خریداری 5 پایه لپ تاپ

منابع بشری

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-302

تهیه و تدارک خدمات تلیفون سیسکو

وزارت مالیه

1399/07/03

1399/07/13

دانلود فایل

PRN-305

تهیه و خریداری ماشین فوتوکاپی کلان 

وزارت مالیه 

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-298

پرنت اسناد برای جلسه جینیوا

وزارت مالیه 

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-296

خریداری فرنیچر پروژه امید

وزارت مالیه 

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-299

خریداری اجناس تکنالوژی امید

وزارت مالیه 

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-297

خریداری مواد مصرفی پروژه امید

وزارت مالیه

1399/07/09

1399/07/15

دانولد فایل 

PRN-293

قرطاسیه مورد نیاز پروژه امید

وزارت مالیه 

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-297

خریداری قرطاسیه باب

وزارت مالیه 

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل 

PRN-303

تهیه و تدارک تکنالوژی

وزارت مالیه

1399/07/03

1399/07/13

دانلود فایل

PRN-292

خریداری یک پایه

پرنتر منابع بشری

1399/07/06

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-290

خریداری بطری های 150 امپیر

 وزارت مالیه

1399/07/06

1399/719

دانلود فایل

PRN-289

کرایه گیری تاور 

 وزارت مالیه

1399/07/06

1399/07/13

دانلود فایل

PRN-288

برگزاری کورس دریوری برای

 وزارت مالیه

1399/07/05

1399/07/12

دانلود فایل

PRN-265

برگزاری پروگرام تقویه زبان انگلیسی برای 40 تن کارمندان

 وزارت مالیه

1399/07/05

1399/07/12

دانلود فایل

PRN-284

تدارک سه عراده موترسایکل

وزارت مالیه

1399/07/05

1399/07/05

دانلود فایل

PRN-286

 خریداری چهارپایه لپ تاپ 

 ریاست عمومی بودجه

1399/07/05

1399/07/12

دانلود فایل

PRN-285

خریداری دوپایه مخابره 

ریاست تکنالوژی معلوماتی

1399/07/05

1399/07/12

دانلود فایل

PRN-277

چک وسرویس یو پی اس ها

ریاست تکنالوژی معلوماتی 

1399/07/03

1399/07/13

 دانلود فایل

PRN-283

 نصب نمودن سایه بان پارکینگ وسایط 

معینیت عواید و گمرکات

1399/07/03

1399/07/07

دانلود فایل

PRN-280

خریداری پنج پایه ایرکندیشن

وزارت مالیه

1399/07/03

1399/07/07

دانلود فایل

PRN-281

 نصب Guyed Tower و مایکروتیک

تکنالوژی معلوماتی وزارت مالیه

1399/07/03

1399/07/10

دانلود فایل

PRN-278

 نصب پارکیت، رنگمالی، پرده و میز  

ریاست عمومی دفتر و خزاین 

1399/07/03

1399/07/07

دانلود فایل

PRN-279

خریداری میز، چوکی و کاغذ دیواری

وزارت مالیه 

1399/07/03

1399/07/07

دانلود فایل

PRN-282

تهیه وچاپ پاکت مراسالت و بوری پالستیکی

برای ریاست اسناد وارتباط

1399/07/03

1399/07/05

دانلود فایل

PRN-272

تهیه و خریداری 
ده قلم جنس برای ریاست های خدمات

ریاست های خدمات، مالی وحسابی، شورای عالی اقتصادی و بورد حل منازعات مال یاتی

1399/07/03

1399/07/07

دانلود فایل

PRN-67

خریداری سه پایه کمپیوتر

مالی و حسابی 

1399/06/031

1399/07/02

دانلود فایل 

PRN-270

خریداری ده قلم جنس

اکادمی گمرکات وزارت مالیه

1399/07/09

1399/07/13

دانلود فایل

18PRN-269

در مورد خریدار ی چوکی ها، ماشین جاروب برقی و میز

وزارت مالیه

1399/07/01

1399/07/05

دانلود دفایل

PRN-268

در مورد خریدار ی چراغ ال ای دی و پروجکتور ال ای دی

اکادمی ملی گمرکات

1399/07/01

1399/07/05

دانلود فایل

PRN-271

تهیه ونصب لوحه رهنمایی برای آکادمی گمرکات ومالیات

وزارت مالیه

1399/07/01

1399/07/05

دانلود فایل

PRN-273

خریداری کاغذ سفید A4 برای ریاست عمومی بودجه

ریاست عمومی بودجه

1399/07/01

1399/07/05

دانلود فایل

PRN-275

خریداری نه قلم جنس 

وزات مالیه

1399/07/01

1399/07/05

دانلود فایل